Jourhem

Två barn

Mjölby kommun söker familjer som vill ha uppdrag som jourhem. 

Ett jourhem tar med kort varsel emot ett barn eller en ungdom som tillfälligt inte kan bo kvar hemma. Barnet behöver oftast placeras samma dag. Längden på placeringen varar ibland bara några dagar och vanligtvis inte längre än sex månader. Placeringen kombineras ibland med andra stödinsatser för att skapa förutsättningar för barnet att flytta tillbaka hem.

Innan en kan ta emot ett uppdrag som jourhem utför vårt resursteam en utredning. Beslut om godkännande fattas av socialnämnden. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller.

Varför behövs jourhem?

Orsakerna till att barn och unga behöver jourhem kan handla om föräldrarnas fysiska/psykiska hälsa, missbruk eller övergrepp mot barnet. För tonåringar är skälet ofta att ungdomen och föräldern kommit i konflikt med varandra.

I samband med en placeringen påbörjas en utredning för att se på vilket sätt barnet/familjen kan få bäst hjälp. Under tiden barnet bor i jourhemmet behöver man som jourhem samarbeta med barnets biologiska föräldrar, socialtjänst, barnets skola och andra vårdgivare.

En del barn kan flytta hem till sin biologiska familj igen. Andra barn behöver en stadigvarande placering i ett familjehem. Det förekommer även att utredningen visar att barnet kan behöva placeras på ett behandlingshem.

Vem kan bli jourhem?

För att bli jourhem ser vi gärna att du:

  • har intresse, engagemang och tid för ett barn
  • har god förmåga att skapa en trygg bas för barnet
  • har erfarenhet av att ta hand om barn, gärna yrkesmässigt
  • är flexibel och duktig på att hitta nya lösningar
  • tycker om att samarbeta och skapa nya kontakter
  • har ett ledigt rum till barnet
  • tillgång till körkort och bil.

Under placeringstiden i jourhemmet brukar barnet gå kvar i sin ordinarie förskola eller skola och därför bör hemmet vara beläget nära Mjölby. Det spelar ingen roll om familjen bor i villa eller lägenhet, centralt eller på landsbygden.

Samarbete, utbildning och handledning

Jourhemmet ingår i ett team kring barnet, vilket innebär ett nära samarbete med vårdnadshavare och socialkontorets personal, dvs. socialsekreterare, resurssamordnare och eventuell annan behandlande personal.

I uppdraget som jourhem erbjuds en grundutbildning för jour- och familjehem samt regelbunden handledning. Övrigt stöd under uppdragets gång ges av resurssamordnare.

Ersättning

Ersättning, arvode och omkostnad utgår enligt Sveriges kommuner och regioners riktlinjer.

Kontakta resursteamet för ansökan

Resursteamet

Telefon: 010-234 50 00

E-post: resursteamet@mjolby.se


Senast publicerad