Energi- och klimatstrategi

Dokumenttyp: Strategi
Antaget av: KF §: 65/2020-06-09
Diarienummer: KS/2018:101
Ansvarig handläggare: Åsa Carlberg

Sammanfattning

Sveriges riksdag har antagit ett klimatpolitiskt ramverk där det fastställs att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det kräver stora åtgärder från alla aktörer i samhället. Kommunerna är viktiga aktörer i det arbetet. Mjölby kommuns energi- och klimatstrategi ska styra och leda de kommunala verksamheterna och bolagen mot minskad klimatpåverkan i enlighet med nationella mål och internationella överenskommelser.

Strategin, åtgärderna och uppföljningen av strategin ska fungera som ett verktyg för alla nämnder och bolag för att öka ambitionen inom klimatområdet och intensifiera energi- och klimatarbetet i Mjölby kommun i strävan mot nationella mål.

Strategin fastställer ett mål om att minska utsläppen av växthusgaser i Mjölby kommun med 63 procent till år 2030, jämfört med 1990. Strategin fastställer fem fokusområden för att nå det övergripande målet:

  1. Minskad energianvändning i Mjölby kommun(geografisk område)
  2. Ökad andel solel i Mjölby kommun (geografiskt område)
  3. Minskad energianvändning och ökad andel solceller i kommunala fastigheter och verksamhetslokaler
  4. Fossilfria transporter i kommunorganisationen
  5. Energi och klimatkrav i kommunal upphandling

Mål för det geografiska området har målår 2030. Mål för kommun-organisationen har målår 2023. Energi- och klimatstrategin uppdateras en gång per mandatperiod. För det geografiska området följer vi nationella och regionala mål och strategier och därför är 2030 valt som målår.

I strategin finns åtgärder som nämnderna ska genomföra till 2023. Målen och åtgärderna i strategin kommer att följas upp varje år och återrapporteras via nämnderna till kommunstyrelsen.

Senast publicerad