Detaljplan Grusgropen 1

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en ändring av detaljplan för del av Grusgropen 1

Infoga bild

Syftet med planändringen är att göra det möjligt att anpassa fastighetens gränser så att den del av fastigheten som är planlagd som gatumark ska kunna förvärvas av kommunen. Planenändringen påverkar inte förutsättningarna i övrigt på fastigheten.

Samråd om planförslaget genomfördes under juni/juli 2020. Inga synpunkter som föranledde förändringar inkom under samrådet.

Granskning & Antagande

Granskning av planförslaget pågick 17 augusti - 10 september 2020. Inga synpunkter på förslaget inkom. Planen förväntas antas av byggnads- och räddningsnämnden i oktober 2020.

Granskningshandlingar

Plankarta och planbeskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF

Underrättelse om granskningPDF

Kontakt

Frågor om planarbetet kan ställas till:

Planarkitekt
Magnus Hultegård
Tel: 0142 - 851 86
E-post: magnus.hultegard@mjolby.se