Detaljplan i Mjölby för kv. Verkstadsskolan

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för kv. Verkstadsskolan (Dackeskolan) för att bekräfta de två byggnader för LSS-boende respektive boende för nyanlända som uppförts under 2010-talet.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig markanvändning för korttidsboende och LSS -boende genom att möjliggöra för bostäder, vård och skola. Planen syftar även till att skydda befintliga alléer utmed gatorna samt grönytan i planens nordvästra del.

Vidare är syftet att bekräfta markanvändningen för idrott i angränsande detaljplan som i många år använts för tennisbanor, för att möjliggöra för kommunen att arrendera ut marken för idrottsändamål.

Samråd

Samråd om planförslaget kommer pågå under perioden 21 september - 1 november och det är möjligt att lämna synpunkter på planen. Ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer att finnas när planen ställs ut för granskning.

Planhandlingarna kommer finnas att läsa på biblioteket i Mjölby.

Som en följd av nuvarande Coronasituation kommer inget samrådsmöte hållas.

Frågor

Frågor om planarbetet kan ställas till kommunens handläggare:

Magnus Hultegård, Planarkitekt 
Telefon: 0142 - 851 86
E-post: magnus.hultegard@mjolby.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till
Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se
senast den 1 november 2020.
Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare ombeds vänligen att meddela ev. hyresgäster om samrådet.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Underrättelse om samrådPDF