Detaljplan i Väderstad för Vallsberg 1:1 m.fl. (Storgårdsområdet)

Byggnads- och räddningsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för ett nytt bostadsområde i sydöstra delen av Väderstad

Infoga bild

Bakgrund

Ett förslag till detaljplan för området var ute på samråd under slutet av 2010. Ett omarbetat planförslag var föremål för samråd hösten 2020. Sedan har planarbetet inväntat en förprojektering av gator och ledningar för området.

Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra ny småhusbebyggelse i ett naturskönt område i Väderstad. Som en del av detta ingår även att möjliggöra villabebyggelse i området öster om Storgårdsvägen, där det i nuläget endast är möjligt att bygga tätare småhusbebyggelse. Längst i norr planläggs dock för att möjliggöra dels en omvandling av nuvarande dagvattenkulvert till ett öppet dike, dels en möjlighet för uppställning och parkering av fordon och redskap inom ramen för Väderstad AB:s verksamhet. Ytterligare ett delsyfte med planen är att möjliggöra utbyggnaden av en större gata som gör det möjligt att leda om trafiken till Väderstad AB från Vallsbergsvägen/Folkungavägen. Utöver detta syftar detaljplanen till att möjliggöra en utvidgning av förskolan. Syftet med det norra delområdet är att möjliggöra en intern transportväg väster om Väderstad AB:s fabriksbyggnader.

Planen ska reglera markanvändningen samt byggnadernas placering i förhållande till gaturummet och grannfastigheterna. Planen ska också reglera en begränsning av de nya byggnadernas storlek och höjd samt säkerställa trafiksäkra utfarter. I övrigt är ambitionen att tillåta en relativt stor variation i bebyggelsens utformning. För Vallsbergs Nygårds gårdsmiljö, som har höga kulturmiljövärden, införs bestämmelser om varsamhet och rivningsförbud.

Samråd

Samråd om planförslaget pågick under perioden 28 september - 30 november 2020. Ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer att finnas när planen ställs ut för granskning.

Frågor

Frågor om planarbetet kan ställas till kommunens handläggare:

Magnus Hultegård, Planarkitekt 
Telefon: 010 - 234 51 86
E-post: magnus.hultegard@mjolby.se


Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse om samråd Pdf, 144 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar

Naturvärdesinventering Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster.

Arkeologisk utredning etapp II Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Arkeologisk förundersökning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk utredning västra delen Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk utredning östra delen Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.

Översvämningsutredning Hygnestadsbäcken Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Översvämningsutredning Storgårdsvägen Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad