Förenklad årsredovisning 2019

Vision 2025

Kommunfullmäktiges tolv kommunmål utgår från kommunens vision 2025 och är gemensamma för kommunens alla verksamheter. Målen är långsiktiga och anger en önskad riktning för kommunens utveckling. Av dessa tolv mål bedöms tre som uppfyllda, två är på väg att uppnås och sex är inte uppnådda. Ett av kommunmål är undantaget för bedömning 2019. Av nämndernas 46 åtaganden är tjugo uppnådda och tio på väg att uppnås. Arbetet med en ny vision för Mjölby kommun påbörjades under året och kommer engagera både näringsliv, kommuninvånare och medarbetare.

Årets resultat

Årets resultat uppgår till 6,3 miljoner kronor jämfört med en budget på 25,8 miljoner kronor. Nämndernas underskott är 17,3 miljoner kronor och finansieringen redovisar ett underskott på 2,3 miljoner kronor. Resultatet för Mjölby kommunkoncern är 19,3 miljoner kronor.

Investeringar

Årets investeringar uppgick till 302 miljoner kronor mot en budget på 507 miljoner kronor. De största investeringarna omfattades av underhåll av fastigheter, nybyggnation av förskola i Mjölby, idrottshall i Mantorp samt ombyggnation av Mjölkulla och förbättringsarbeten i vatten och avloppsledningar.

Finansiell ställning

Kommunens långfristiga låneskuld uppgick vid årsskiftet till 630 miljoner kronor. Det samlade framtida pensionsåtagandet var 785 miljoner kronor. Soliditeten uppgår till 41 procent när beräkningen görs enligt gällande redovisningsregler. Om hela pensionsåtagandet räknas med på skuldsidan blir soliditeten istället 12 procent.

Befolkning

27 758 invånare bodde i kommunen vid årets slut, vilket innebär en befolkningsökning för fjortonde året i rad. Antalet invånare ökade med 385 personer jämfört med 2018 och är den största ökningen på 46 år. Ökningen beror främst på att det flyttat in fler personer än vad det flyttat ut. Det så kallade flyttnettot ligger på 379 personer. 2019 hade kommunen även ett födelseöverskott, det vill säga att det är fler som har fötts än vad som har avlidit. 2019 var födelseöverskottet sex personer. Befolkningsstatistiken innehåller endast folkbokförda.

Kommunens medarbetare

Kommunen hade vid årsskiftet 2 291 årsarbetare och personalkostnader inklusive pensionskostnader uppgick till 1 259 miljoner kronor. Medelåldern hos de tillsvidareanställda var 45 år. Under året avgick 44 medarbetare med pension. Sjukfrånvaron kvarstår på samma nivå som föregående år och uppgick till 5,4 procent. Övertidskostnaden (inklusive övertid uttagen i ledighet) låg på samma nivå som 2018. Antalet timavlönade medarbetare uppgick till 163 årsarbetare vilket är en minskning med 19 årsarbetare jämfört med 2018. Projektet ChefiM (chefers förutsättningar i Mjölby kommun) pågår. Under året arbetade ledningsgrupperna på förvaltningarna med att ta fram handlingsplaner för chefers organisatoriska förutsättningar. Områden som är i fokus är förbättrad dialog och tydligare beslutsvägar, tydlighet i chefsuppdraget och jämlika förutsättningar samt tydligare stödresurser och verktyg för chefer.

Samhällsbyggnad och infrastruktur

Under året färdigställdes 88 lägenheter, de flesta fördelat i två flerbostadshus i Mjölby, samt 57 småhus. Under året antogs sex detaljplaner i Mjölby, Mantorp och Hogstad som möjliggör en utbyggnad av cirka 260 bostäder i småhus, radhus och lägenheter. En översyn av översiktsplanen inklusive två fördjupningar för Mantorp och Mjölby tätort pågår. En kraftig utbyggnad planeras för båda tätorterna för att möta den framtida befolkningsutvecklingen till 2040. Nya bostäder planeras även i Skänninge och Väderstad. Efterfrågan på bostadsmark är fortsatt hög och det kräver en fortsatt hög investeringstakt både för att utveckla nya bostadsområden och för investeringar i skolor, äldreomsorg med mera.

Näringsliv och arbetsmarknad

I Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet hamnade Mjölby kommun 2019 på plats 74, vilket är lägre än året innan. Resultatet behöver analyseras och förslag på åtgärder ska arbetas fram. Samtliga 12 punkter i handlingsplanen ”Företagsraketen” är genomförda efter att lotsfunktionen infördes under 2019. Genom lotsfunktionen kan medborgarservice hjälpa företagare att snabbt och enkelt hitta rätt handläggare i kommunen. Under året har näringslivsrådet förnyats, företagarna har bildat en ny gemensam företagarförening som heter Växtkraft och kommunen har skapat ett nytt organ för samverkan med fastighetsbranschen. En grund har lagts för en mer aktiv marknadsföring och centrumledning, samt ett starkare utbud av handel och service i Galleria Kvarnen i centrala Mjölby. Arbetslösheten har till skillnad från tidigare år ökat under 2019, men är lägre än i länet och riket totalt sett. Arbetslösheten för ungdomar är dock något högre än riket. Samtidigt visar statistik från Statistiska Centralbyrån (2018), att antalet arbetstillfällen i Mjölby kommun ökar.

Kvalitetsutveckling

Kundundersökningar riktade till personer med hemtjänst, boende på vårdboenden, företagare och fritidsgårdsbesökare har genomförts under året och resultaten ligger till grund för både utveckling och förbättringar av våra verksamheter.

Betygen på kommunens webbplats och andelen medborgare som får svar inom en arbetsdag på en enkel fråga via e-post har ökat. 1 287 synpunkter och felanmälningar från allmänheten har hanterats under året. De allra flesta rör felanmälningar inom det tekniska området. Fyra nya e-tjänster lanserades under året och två strax efter årsskiftet 2019/2020.

Varje år beslutar kommunstyrelsen om gemensamma internkontroller. Syftet med en god internkontroll är att bidra till att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och säkert. Under 2019 kontrollerades:

  • hur väl kommunens verksamheter står emot cyberattacker
  • att det finns upprättade registerförteckningar med anledning av den nya Dataskyddsförordningen, GDPR.

Resultatet av internkontrollen visar att det finns behov av ytterligare utbildningsinsatser inom informationssäkerhetsområdet samt att så gott som alla nämnder hade upprättade registerförteckningar i enlighet med den nya lagstiftningens intentioner.

En kontroll av avtalstrohet vid inköp genomfördes och kontrollen visar att Mjölby kommun i huvudsak följer upphandlade ramavtal.

Uppföljning av kommunmål

I kommunallagen står att kommunfullmäktige ska besluta om mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Enligt Mål och budget 2019 - 2021 har kommunen uppnått god ekonomisk hushållning när de finansiella målen och minst 2/3 av verksamhetsmålen är uppfyllda. Eftersom endast ett verksamhetsmål är uppfyllt har inte kommunen uppnått god ekonomisk hushållning 2019.

Kommunmålen och bedömning av måluppfyllelse

Bedömning

Kommunmål

Gult

Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning

Grönt

Meborgarnas hälsa ska förbättras

Rött

Utbildningsnivån ska höjas

Rött

Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 procent bästa i landet

Rött

Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska

Rött

Medborgarna ska känna sig alltmer trygga och säkra

Rött

Medborgarna ska få god service och ges förutsättningar till inflytande

Rött

Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning och ta ansvar för en hållbar framtid

Gult

Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare

Grönt

Årets resultat ska vara 2 procent av skatteintäkter, generella stasbidrag och utjämning


Kommunen ska självfinanisera sina skattefinasierade investeringar*

Grönt

Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser (procent)


Bedömning
grönt värde = målvärdet är nått, rött värde = målvärdet är inte nått. Gult värde betyder att målet inte är nått, men att det är på väg att nås.

* Målet gäller inte för 2019.

Så användes 100 kronor av din kommunalskatt 2019

Diagram över hur mycket av 100 kronor av din kommunalskatt 2019 användes. Siffrorna återfinns i tabellen på sidan.
Så användes 100 kronor av din kommunalskatt 2019

Verksamhet

Kronor

Övrigt

8

Infrastruktur

6

Politisk verksamhet

0

Kultur och fritid

5

Vård och omsorg

38

Pedagogisk verksamhet

43

Summa

100