Din verksamhet påverkar kommunens avloppsreningsverk

Vattnet är ett ständigt kretslopp. Det vatten som tas upp som dricksvatten från sjöar eller grundvatten sköljs ner i avloppet och passerar genom reningsverket tillbaka till naturen igen. Vi måste därför vara rädda om vårt vatten och tänka på vad vi släpper ut i våra avlopp så att vattnet kan fortsätta sitt kretslopp och åter bli till rent dricksvatten.

Reningsverk

Ett reningsverk är inte byggt för att rena vad som helst. Många ämnen påverkar reningsverkets processer och leder till att vattnet inte renas som det ska.

Som verksamhetsutövare och användare av kommunens avloppsnät är ditt ansvar att veta vad ditt avloppsvatten innehåller och att inte släppa ut ämnen i avloppet som inte reningsverket kan ta hand om.

Reningsverkets bakterier är känsliga!

Vattnet som renas passerar genom tre reningssteg. I den mekaniska reningen skiljs grövre rens bort, såsom toalettpapper. I den kemiska reningen tillsätts kemikalier som binder ämnen till partiklar vilka sedan faller till botten. I det biologiska reningssteget lever små bakterier som äter upp näringsämnen i vattnet.

Tyvärr är det inte ovanligt att det tillförs ämnen till avloppsledningsnätet som förstör ledningarna eller som reningsverket inte är byggt för att rena. En del ämnen fastnar i ledningarna (exempelvis fett), andra passerar genom reningsverket utan rening (exempelvis läkemedel), och vissa ämnen stör även processerna i reningsverket.

Framförallt kan reningsverkets bakterier vara känsliga för ämnen som exempelvis olja, rengöringsmedel eller lösningsmedel. Bakterierna kan även ta skada av större mängder ämnen som annars är naturliga i processen. Exempelvis påverkas inte bakterierna av att vi sköljer ur en smetbunke hemma efter vi har bakat, men de kan skadas och till och med dö om en bakande livsmedelsindustri under en kort tid släpper ut stora mängder smet i avloppet.

Tillsammans hjälps vi åt för ett renare vatten

I de allmänna bestämmelser för användande av Mjölby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar (ABVA) framgår att VA-huvudmannen (kommunen) inte är skyldig att ta emot avloppsvatten som skiljer sig från vanligt hushållsavloppsvatten.

Det innebär att du som verksamhetsutövare har ett ansvar att veta vad avloppsvattnet från din verksamhet innehåller. VA-huvudmannen kan även begära in denna information.

Ta för vana att alltid kontakta VA-huvudmannen innan förändringar inom verksamheten sker, såsom produktionsförändringar eller ombyggnationer, som kan orsaka förändring av avloppsvattnet.

VA-huvudmannen är ett stöd för dig i din planering av provtagning, bedömning av analysresultat och kan även ge förslag på vad som kan fungera i er verksamhet. I de fall där vattnet inte upprätthåller kvalitet av hushållsliknande avloppsvatten ska diskussion kring lösningar föras med VA-huvudmannen. En god dialog sparar tid och pengar både för er verksamhet och för reningsverket.

Kontakta alltid VA-huvudmannen vid oförutsedda utsläpp till avloppsledningsnätet!

Även små förändringar kan ge stor påverkan

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Med enkla medel kan man ofta påverka sina utsläpp till avloppsledningsnätet till det bättre. Bland annat kan man se över rutiner för exempelvis städ och rengöring, så som att föra dialog med eventuellt städbolag om hur och när städning går till, se över möjligheten för torrstädning och välja miljövänliga rengöringsprodukter.

För dig som hanterar fett eller olja i verksamheten, följ kommunens riktlinjer för installation av avskiljaren. Se över att avskiljaren är korrekt dimensionerad, fungerar som den ska genom en funktionsbesiktning och kontrollera att överfyllnadslarmet är aktiverat. Se även till att rengöringsmedlen som används är kompatibla med avskiljaren. Analysera avloppsvattnet om det finns anledning att tro att det inte håller samma kvalitet som hushållsavloppsvatten.

Frågor

Service- och teknikförvaltningens VA-avdelning

VA-Verket@mjolby.se

Felanmälan

VA-verkets beredskapsnummer

Telefon: 070-281 27 34

Senast publicerad