Revisionsplan 2020

Revisorernas uppdrag är ytterst att pröva ansvarstagandet och uttala sig om detta till fullmäktige inför deras beslut i ansvarsfrågan. Granskningsuppdraget enligt 12 kap 1§ 1 st i kommunallagen är att årligen i den omfattning som följer god revis­ionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, beredningarnas, nämndernas och de kommunala bolagens verksamhetsområde.

För att efterleva god revisionssed kommer de förtroendevalda med stöd av sakkun­niga biträden att genomföra en grundläggande granskning enligt nedanstående punkter.

 • Löpande följa och vara insatta i den kommunala verksamheten genom att läsa protokoll, beslutsunderlag och andra dokument.
 • Upprätthålla en kontinuerlig dialog med kommunstyrelsen, nämnder, för­valtningar och de kommunala bolagen genom möten och löpande kontak­ter. Träffar kan även ske i samband med utförd granskning. Besök i verk­samheten kan bli aktuellt.
 • Nyckeltal och andra mått kommer att efterfrågas och genom sakkunnig tas fram för de områden som i riskanalysen visat skäl att följas ytterligare.
 • Vid granskning av de kommunala bolagen kallas bolagets ordförande och ledning till en träff under året. Den auktoriserad revisorn kan kallas vid samma tillfälle.
 • Revisorerna kommer även att medverka vid vissa av intervjuerna som sker i verksamheten i samband med fördjupade granskningar.

Revisionen granskar årligen kommunens delårsbokslut och årsbokslut.
För ovanstående ansvarar de fem förtroendevalda revisorerna samfällt men en spe­cialisering finns fördelad utifrån de ansvarsområden vi har att granska. Dessa är;

Tekniska nämnden: Yngve Nilsson Yngve Welander
Omsorg- och socialnämnden: Yngve Welander Yngve Nilsson
Utbildningsnämnden: Anna-Stina Palm Thomas Sunnerfjord
Kultur- och fritidsnämnden: Thomas Sunnerfjord Mikael Miedl-Ohlsson
Kommunstyrelsen: Yngve Welander Yngve Nilsson
Miljönämnden: Anna-Stina Palm Yngve Nilsson
Byggnads- och räddningsnämnden: Anna-Stina Palm Mikael Miedl-Ohlsson
Valnämnden: Yngve Welander
Överfönnyndarnämnden: Yngve Nilsson Thomas Sunnerfjord

Revisorerna ser utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys, skäl att särskilt granska nedanstående processer inom ramen för 2020 års ekonomiska anslag:

 • Ändamålsenlig ekonomistyrning
  Granskningen inriktas främst mot budgetprocesser och underlag för resurstill­delning samt kommunstyrelsen roll att leda och samordna
 • Strategisk kompetensförsörjning
  Flera av nämnderna redovisar svårigheter gällande kompetensförsörjning och personalomsättningen ökar. Nämnderna behöver lägga fokus på att bibehålla och resursfördela den kompetens som finns för att strategiskt kunna arbeta på ett smartare och mer effektivt sätt.
 • Styrning och utveckling av undervisningen
  Bakgrund är konstaterade skillnader avseende uppnådda mål bland elever inom och mellan skolor. Granskningen inriktas bland annat mot arbetssätt och resultat men också kompetens hos personal.
 • Ändamålsenlig IT-organisation
  Granskningen riktas även mot ledningsstruktur och dess roll i det kommunö­vergripande perspektivet.
 • Kommunens interna och externa digitala självservicefunktioner
  Digitala system ska i dag underlätta för politikern och för medborgaren att del av information men även att kunna lämna rapporter och ansökningar. Om systemen inte är lättillgängliga kan de utgöra ett hot mot såväl fungerande ser­vicefunktioner som mot den demokratiska processen.
 • Samhällsplaneringsprocessen
  Mjölbykommun växer och efterfrågan på bland annat bostäder ökar. Detta stäl­ler krav på en strategisk planprocess där hänsyn tas till nuvarande och kom­mande behov av rekreation och grönområden men även service, barnomsorg, skolor oc omsorg.

Antagen revisionsplan kan komma att justeras eller utökas under året till följd av inträffade händelser.

Lekmannarevisionens planering tecknas i särskild revisionsplan.

Yngve Welander, ordförande Yngve Nilsson, vice ordförande
Mikael Miedl-Ohlsson, Thomas Sunnerfjord, Anna-Stina Palm