Upphävande av tomtindelningar

Till äldre detaljplaner hörde alltid bestämmelser om hur området skulle delas i i fastigheter. Dessa utgör nu detaljplanebestämmelser enligt plan- och bygglagen.

Syftet med det nu föreslagna upphävandet är att möjliggöra en reglering av fastighetsgränserna i kv. Skrivaren så att de stämmer med den detaljplan som vann laga kraft 2018. Detta är inte möjligt med nu gällande tomtindelningsbestämmelser. De aktuella tomtindelningsbestämmelserna omfattar delar av flera kvarter i Skänninge, men de formella handlingarna saknas. Därför föreslår kommunen att tomtindelningsbestämmelserna upphävs i sin helhet.

Infoga bild

Bakgrund

I Skänninge finns en tomtindelning benämnd ”ALLHELGONA, BORGMÄSTAREN, BRÖDRAKLOSTRET, FOLKUNGEN, JARLEN, MUNKEN, PILGRIMMEN, RÅDMANNEN, RÄTTEN, SKRIVAREN, STADSLAGEN” med aktbeteckningen 0586K-ÅLDER. Den aktuella tomtindelningen berör knappt 70 fastigheter i delar av 12 kvarter i centrala Skänninge. De berörda fastigheterna är markerade med lila i kartan ovan.

Tomtindelningen berör bl.a. fastigheten Skrivaren 1. För att kunna genomföra de fastighetsregleringar som följer av den detaljplan för Skrivaren 2 m.fl. som vann laga kraft 2018, behöver tomtindelningen upphävas för åtminstone Skrivaren 1. Det har visat sig att tomtindelningen inte kunnat återfinnas i tillgängliga arkiv. För att åtgärda denna brist avser kommunen att upphäva den aktuella tomtindelningen i sin helhet. Upphävandet innebär inte att några fastighetsgränser förändras.

Granskning av förslaget

Ärendet handläggs enligt plan- och bygglagens regler för standardförfarande för detaljplaner. Förslaget är utställt för granskning under perioden 23/4 - 17/5 2020 och det är möjligt att lämna synpunkter på planen.

Granskningen pågår till och med den 17 maj 2020. Granskningshandlingarna består av en plankarta med bestämmelser och tillhörande beskrivning på kartan samt av en samrådsredogörelse.

Frågor

Har ni frågor om förslaget är ni välkomna att kontakta kontakta planhandläggaren.
Magnus Hultegård
telefon 0142-851 86,
e-post magnus.hultegard@mjolby.se.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till
Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se
senast den 17 maj 2020.
Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare ombeds vänligen att meddela ev. hyresgäster om samrådet.

Planhandlingar

Kungörelse om granskningPDF

Plankarta med beskrivningPDF

SamrådsredogörelsePDF