Frågor och svar om anslutning till kommunalt vatten och avlopp i Öjebro

Dessa frågor och svar vänder sig till de fastigheter i områdena Öjebro och Öjebrotorpen som utreds för en anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Verksamhetsområde

Vad är ett verksamhetsområde?

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område inom vilket kommunen har ansvaret att tillhandahålla vattentjänster (vatten, spillvatten och/eller dagvatten). Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt, eftersom området utgör den gräns inom vilket vattentjänstlagen, VA-taxan och allmänna bestämmelser för användandet av Mjölby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA) gäller.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om verksamhetsområde. Fastigheter inom ett verksamhetsområde har rätt till beslutade vattentjänster, men också en skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgifter.

Den som äger den allmänna VA-anläggningen kallas VA-huvudman. I Mjölby kommun är ansvaret för den allmänna VA-anläggningen delegerat till tekniska nämnden.

Vilka vattentjänster är aktuella i Öjebro och Öjebrotorpen?

Dricksvatten och spillvatten.

Måste man ansluta sig i ett verksamhetsområde?

Ja, inom verksamhetsområdet måste alla fastigheter anslutas. Verksamhetsområde upprättas då utredning visar att behov av allmänt vatten och avlopp föreligger för området. Det är fastighetens behov som utreds, inte fastighetsägarens behov.

Om man inte har något avlopp idag, är man skyldig att ansluta sig?

Nej, däremot är man skyldig att betala anläggningsavgiften. Tillkommer gör även grundavgiften i brukningstaxan.

Om vatten ansluts, måste jag ansluta till spillvatten?

Ja.

Kan man få sitt vattentjänstärende prövat?

Ja, allmänna vattentjänster är lagreglerad verksamhet och ärenden som berör vattentjänstärenden prövas i Mark- och miljödomstolen. Det är fastighetsägaren som måste visa att hens fastighet inte har behov av allmän vattentjänst.

Ekonomi

Vad är VA-taxan?

Vatten- och avloppsverksamheten finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan, inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande. VA-avgifterna beslutas av kommunfullmäktige. VA-taxan gäller alla fastigheter inom verksamhetsområdet det vill säga oavsett var i kommunen en fastighet ligger så beräknas avgifterna utifrån samma taxa.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används bland annat till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, rena avloppsvatten samt ta hand om dagvatten från gator och fastigheter.

VA-taxan består av två delar, anläggningsavgift och brukningsavgift.

Vad är anläggningsavgift?

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar när fastigheten ska kopplas in till det kommunala ledningsnätet. Anläggningsavgiften beräknas utifrån VA-taxan. Avgiftens storlek beror på fastighetens tomtyta, byggnadens storlek eller antal byggander samt vilken typ av anslutningar som ska göras.

Vad ingår i anläggningsavgiften?

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning. Avgiften täcker VA-huvudmannens kostnader fram till tomtgräns. Man kan se det som att man ”köper in sig” i en redan fungerande anläggning där det kontinuerligt har gjorts investeringar.

Fastighetsägaren bekostar och ansvarar för allt arbete innanför tomtgräns. Om fastigheten ansluts till ett LTA-system ingår en eventuell pumpbrunn i anläggningsavgiften, fastighetsägaren står för montering av den.

Kan man dela upp anläggningsavgiften?

Ja, om fastighetsägaren kan visa att avgiften är särskilt betungande och kan ställa ut en godtagbar säkerhet, kan anläggningsavgiften delbetalas på max 10 år. En ansökan ska komma in till Mjölby kommun, ansökan görs i samband med att anläggningsavgiften fakturerats.

Hur räknar jag ut min anläggningsavgift?

Anläggningsavgiften består av olika delar: servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtyteavgift, lägenhetsavgift och avgift bortledande av dagvatten.

Exemplen nedan är beräknat på ett hushåll (1 lägenhetsavgift) med tomtyta på 500, 1000 och 1500 kvadratmeter och som ansluts till spillvattenavlopp och vattenförsörjning. Avgifterna är beräknade enligt 2020 års taxa och är inklusive moms.

500 kvadratmeter tomt: ca 98 000 kr

1000 kvadratmeter tomt: ca 122 0000 kr

1500 kvadratmeter tomt: ca 146 000 kr

Vad är brukningsavgift?

Brukningsavgiften är den avgift som faktureras löpande. Avgiften är uppdelad i en fast del och en rörlig del baserad på vattenförbrukningen. Dagvattenavgift fastighet betalas där dagvatten tas omhand från fastigheten. Dagvattenavgift gata betalas av alla fastigheter i områden med dagvattenhantering. Brukningsavgiften faktureras varannan månad.

Tekniska frågor

Vad är förbindelsepunkt?

Förbindelsepunkt är den punkt där fastighetens ledningar ansluts till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet. Det är i denna punkt som ansvaret mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren delas.

Vad menas med Spillvatten?

Spillvatten är det som de flesta tänker på när de hör ordet avlopp. Spillvatten är avloppsvatten från bad, dusch, tvätt och toaletter.

Vad menas med Dagvatten?

Dagvatten är utvändigt avlopp, det vill säga regnvatten från tak, hårdgjorda ytor och dräneringar. Dagvatten får inte kopplas in på det kommunala spillvattennätet.

Var placeras min förbindelsepunkt?

Vid nybyggnation placeras i regel förbindelsepunkten en halvmeter utanför fastighetsgränsen och i regel dras den till den för VA-huvudmannen mest kostnadseffektiva punkt. Innan slutgiltig placering kontaktas fastighetsägaren och i möjligaste mån anpassas placeringen efter fastighetsägarens önskemål.

Hur djupt ska VA-ledningar placeras?

I Mjölby kommun rekommenderar vi ett minsta djup om 1,7 meter. Om ledningarna ska läggas grundare än så krävs isolering och eventuell värmetråd.

Vad är LTA-system (lätt trycksatta avloppssystem)?

LTA-system innebär att det finns en pumpbrunn vid fastigheten. Systemet lämpar sig bra vid utbyggnad i kuperad terräng och på landsbygd där det är långt mellan fastigheterna. Pumpbrunnen består av pump med nivågivare, tank, automatik och larmindikator.

Den här typen av system är avsett enbart för spillvatten, det vill säga vatten från bad, dusch, tvätt och toaletter. Regnvatten och vatten från dräneringar får inte kopplas in i systemet.

Är det möjligt att ha en gemensam LTA för flera hushåll?

Nej, grundprincipen är att varje fastighet ska ha var sin förbindelsepunkt och var sin pumpstation. Vid särskilda skäl kan VA-huvudman tillåta gemensam LTA.

Var ska pumpbrunnen placeras?

Om fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för spillvatten och ska anslutas till ett LTA-system, tillhandahåller VA-huvudman en pumpbrunn. Fastighetsägaren ansvarar för att sätta pumpbrunnen på plats, men placeringen ska godkännas av VA-huvudmannen. Pumpbrunn placeras utomhus inom fastigheten så att den är lättåtkomlig med fordon för tillsyn och service året om, även vintertid.

Ur fastighetsägarens perspektiv är det viktigt att ta hänsyn till det befintliga avloppssystemet, det ska vara självfallsledning från huset till pumpbrunnen. Lämplig placering kan vara vid trekammarbrunnen.

Kan man använda trekammarbrunnen som pumpbrunn?
Sätta pumpen i trekammarbrunnen?

Nej

Hur djup är pumpen/pumpbrunnen?

Cirka 2.70 meter, i undantagsfall kan isolerade pumpstationer användas. Dessa behöver ej grävas ner så djupt. Isolerade pumpstationer är dyrare, den extra kostnaden får fastighetsägaren stå för.

Vem ansvarar för service av pumpbrunnen?

För fastigheter inom verksamhetsområdet gäller att VA-huvudmannen äger pumpen och står därmed för reparationskostnader, service och förnyelse. Fastighetsägaren står för tillsyn och elförsörjning samt ser till att stationen är tillgänglig för underhåll året om. Fel som beror på misskötsel bekostas av fastighetsägaren. Exempel på sådant som inte får spolas ner och kan förorsaka stopp är tamponger, torkservetter kläder, leksaker och fett.

Vad ska man göra om man har problem med sin pumpbrunn?

Om larmsignal ljuder/larmlampan lyser eller annan avvikelse noteras ska VA-huvudmannens beredskap kontaktas på nummer 070-281 27 34.

Vad bör man tänka på som sommarstugeägare?

Innan fastigheten lämnas för en längre period ska vattenkranen stå och rinna i minst 20 minuter så att fastighetspumpbrunnen spolas ur och ledningen spolas ren. Elen till stationen ska vara påslagen året om, även om avloppet inte används.

Om vattenmätaren sitter i ett utrymme där det är frostrisk kan VA-huvudmannen tillfälligt montera ner och upp den mot en avgift.

Senast publicerad