Handlingsplan för trygghet och säkerhet 2019-2022

Beslutad av kommunfullmäktige: 2019-12-17/§3
Diarienummer: KS/2019:41
Dokumentansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig tjänsteperson: Säkerhetssamordnare

Sammanfattning

Förebyggande åtgärder och tidiga insatser är en viktig del av kommunens trygghets- och säkerhetsarbete. Handlingsplanen för trygghet och säkerhet ska bidra som stöd till arbetet för att kommuninvånarna ska känna trygghet och ha förtroende för kommunens förmåga att genomföra förebyggande åtgärder samt hantera olyckor och allvarliga händelser.

Handlingsplanen samlar utifrån lagstadgade krav och kommunens egna krav, arbetet inom trygghet och säkerhet i ett gemensamt styrdokument. Till denna övergripande handlingsplan finns tillhörande delprogram Räddningstjänst. En risk- och sårbarhetsanalys som tydliggör kommunens riskbild och förutsättningar inom området trygghet och säkerhet är framtagen som underlag för planen.

Arbetet med trygghet och säkerhet samordnas av Kommunstyrelsen. Handlingsplanens inriktning ska ligga till grund för nämndernas arbete inom området trygghet och säkerhet.

I handlingsplanen fastställs hur kommunen ska arbeta förebyggande, planerande samt kunna hantera allt från vardagsolyckor till allvarliga samhällsstörningar och höjd beredskap. Vidare visar planen också hur kommunen ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande ur såväl ett situationellt som socialt perspektiv.

Senast publicerad