Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Kritik på teknik

Läs resultatet från undersökningen där medborgarna har fått tycka till om den kommunala tekniken.

Resultatet i korthet

Resande

Det klart vanligaste färdmedlet är bilen, vilken knappt nio av tio färdas med någon gång i veckan eller mer. Ungefär hälften går till arbetet eller cyklar lika ofta under sommarhalvåret, medan knappt var femte använder allmänna färdmedel lika ofta. Drygt tre av fyra är positivt inställda i fråga om huruvida det är lätt eller svårt att hitta en ledig p-plats i kommunens största tätort när affärerna har öppet.

Gator och vägar

Två av fem kommuninvånare är positivt inställda till standarden på kommunens gator och vägar, samtidigt som drygt tre av fem är positivt inställda till standarden på gång och cykelvägarna. Därutöver är drygt tre av fem kommuninvånare är positivt inställda till hur snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen, vilket är den sextonde högst uppmätta andelen i årets mätning.

Parker och lekplatser

Drygt tre av fyra kommuninvånare är positivt inställda till hur parkerna sköts i kommunen, vilket är den fjortonde högst uppmätta andelen i årets mätning. Kommunens parker används främst för att ta promenader i, vilket knappt tre av fem kommuninvånare uppgivit att de gör. En lika stor andel –tre av fem – är positivt inställda till hur kommunens lekparker och lekplatser är vad gäller skötsel och lekredskap för barnen.

Vatten och avlopp

Nio av tio kommuninvånare är positivt inställda till kvaliteten på kranvattnet i kommunen, vilket är den tionde högst uppmätta andelen i årets mätning. Resultatet ligger i linje med kommunens historiska trend i frågan. Samtidigt har knappt nio av tio kommuninvånare inte varit utsatta för några störningar i vattenförsörjningen till sin bostad under de senaste 12 månaderna.

Avfall och avfallshantering

Kommuninvånarna är överlag nöjda med de typer av avfallshantering som denna undersökning berör. Nio av tio är positivt inställda till hur hämtningen av hushållsavfall vid bostaden och inlämnandet av avfall på kommunens återvinningscentral fungerar för dem. Samtidigt är fyra av fem positivt inställda till hur inlämnandet av förpackningsavfall och tidningar samt inlämnandet av farligt avfall fungerar.

Kommuninformation och kommunkontakter

Av de kommuninvånare som varit i kontakt med kommunen i något ärende som gällde gator/vägar, parker, vatten/avlopp, eller sophämtning/avfallshantering under de senaste tolv månaderna är tre av fem positivt inställda. Det är den nionde högst uppmätta andelen i årets mätning. Andelen positivt inställda i kommunen har minskat vid varje mättillfälle.

Resultatet i sin helhet

Hela resultatet finns för nedladdning i form av PDF.

Kritik på teknik (PDF)PDF

Kontakt vid frågor om undersökningen

Jenny Ristorp

Telefon: 0142-854 95

jenny.ristorp@mjolby.se

Exempelbild

Publicerad 17 februari 2020