Kritik på teknik

Undersökningen där medborgarna har fått tycka till om den kommunala tekniken.

Resultatet i korthet

Resande

Det klart vanligaste färdmedlet är bilen, vilken knappt nio av tio färdas med någon gång i veckan eller mer. Ungefär hälften går till arbetet eller cyklar lika ofta under sommarhalvåret, medan knappt var femte använder allmänna färdmedel lika ofta. Drygt tre av fyra är positivt inställda i fråga om huruvida det är lätt eller svårt att hitta en ledig p-plats i kommunens största tätort när affärerna har öppet.

Gator och vägar

Två av fem kommuninvånare är positivt inställda till standarden på kommunens gator och vägar, samtidigt som drygt tre av fem är positivt inställda till standarden på gång och cykelvägarna. Därutöver är drygt tre av fem kommuninvånare är positivt inställda till hur snöröjning och halkbekämpning sköts i kommunen, vilket är den sextonde högst uppmätta andelen i årets mätning.

Parker och lekplatser

Drygt tre av fyra kommuninvånare är positivt inställda till hur parkerna sköts i kommunen, vilket är den fjortonde högst uppmätta andelen i årets mätning. Kommunens parker används främst för att ta promenader i, vilket knappt tre av fem kommuninvånare uppgivit att de gör. En lika stor andel –tre av fem – är positivt inställda till hur kommunens lekparker och lekplatser är vad gäller skötsel och lekredskap för barnen.

Vatten och avlopp

Nio av tio kommuninvånare är positivt inställda till kvaliteten på kranvattnet i kommunen, vilket är den tionde högst uppmätta andelen i årets mätning. Resultatet ligger i linje med kommunens historiska trend i frågan. Samtidigt har knappt nio av tio kommuninvånare inte varit utsatta för några störningar i vattenförsörjningen till sin bostad under de senaste 12 månaderna.

Avfall och avfallshantering

Kommuninvånarna är överlag nöjda med de typer av avfallshantering som denna undersökning berör. Nio av tio är positivt inställda till hur hämtningen av hushållsavfall vid bostaden och inlämnandet av avfall på kommunens återvinningscentral fungerar för dem. Samtidigt är fyra av fem positivt inställda till hur inlämnandet av förpackningsavfall och tidningar samt inlämnandet av farligt avfall fungerar.

Kommuninformation och kommunkontakter

Av de kommuninvånare som varit i kontakt med kommunen i något ärende som gällde gator/vägar, parker, vatten/avlopp, eller sophämtning/avfallshantering under de senaste tolv månaderna är tre av fem positivt inställda. Det är den nionde högst uppmätta andelen i årets mätning. Andelen positivt inställda i kommunen har minskat vid varje mättillfälle.

Resultatet i sin helhet

Hela resultatet finns för nedladdning i form av PDF.

Kritik på teknik (PDF) Pdf, 939 kB, öppnas i nytt fönster.

Till toppen på sidan

Om undersökningen

Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sedan 1992 erbjudit Sveriges samtliga kommuner att delta i undersökningen där kommuninvånarna får tycka till om hur den kommunala tekniken – skötseln av gator, parker, vatten och avlopp, avfallshantering samt kommunkommunikationen – fungerar. Årets undersökningsomgång är den tionde i ordningen och den genomförs vart tredje år.

Syftet med enkätundersökningen är för kommunen att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar. Samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Urval

Deltagande kommuner har beställt en urvalsstorlek om 500 eller 1000 kommuninvånare. Urvalsstorlekarna har varit desamma i tidigare enkätomgångar. Respondenterna har valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval (OSU) i åldern 18-74 år. Med ett obundet slumpmässigt urval har samtliga kommuninvånare inom åldersintervallet 18-74 år haft lika stor chans att bli utvalda till att delta i undersökningen.

Metod

Datainsamlingen genomfördes under perioden februari – april 2019. Undersökningen inleddes med en postal inbjudan. Inbjudan innehöll information om undersökningen och frivillighet att delta. Inbjudan innehöll webblänk med inloggningsuppgifter och bjöd in respondenten till att besvara frågeformuläret via webben. Inbjudan följdes upp med en postal enkät och ett följebrev som på nytt bjöd in respondenten att besvara frågeformuläret via webben. En postal enkätpåminnelse skickades därefter ut med två efterföljande sms-påminnelser.

Frågeformulär

Inför årets undersökningsomgång har SKL, i samarbete med en referensgrupp bestående av representanter för deltagande kommuner, omarbetat frågeformuläret och gjort förbättringsåtgärder som både förenklar och moderniserar enkäten. Tidigare omgångar har tre olika formulär använts som nu slagits ihop till ett gemensamt formulär. Årets enkät har därtill kortats ner i jämförelse med tidigare omgångar och enkäten tar cirka 10 minuter att besvara. Frågeformuläret består av 40 basfrågor och fyra tilläggsfrågor.
Frågeformuläret har också skickats som en nationell enkät, där 1000 enkäter postats till ett obundet slumpmässigt urval av invånare i Sverige. Resultatet presenteras som jämförelsetal för deltagande kommuner.

Redovisning av resultatet

Resultaten presenteras med grafer och textanalys på övergripande nivå samt nedbrutet per analysgrupp där analysen visat på relevanta skillnader och mönster. Kommunens resultat presenteras i jämförelse med historisk data, det nationella jämförelsevärdet eller utifrån bakgrundsvariabler. I graferna presenteras resultatet i form av en proportion (procentsats), vilket visar på hur stor andel av kommuninvånarna som har uttryckt en viss åsikt. Graferna visar resultatet av de som har tagit ställning i frågan. Vid gruppjämförelser presenterar vi inte kategorier med färre än tio observationer i varje kategori.

Till toppen på sidan

Senast publicerad