Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Ny taxa för prövning och tillsyn

Den 1 januari 2020 började en ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen att gälla i Mjölby och Boxholms kommun.

Förändringar i den nya taxan

  • Den nya taxan omfattar tillsyn av fler tillståndspliktiga verksamheter.
  • Risk- och erfarenhetsbedömning har ersatts av behovsbedömning.
  • Antalet undernivåer och indelningar i underkoder är färre än tidigare.
  • 25 %-regeln för verksamheter med flera koder är ändrad så att den bara gäller för verksamheter med tre eller fler koder.
  • Timavgiften är höjd från 820 kronor till 890 kronor.
  • Industriutsläppsverksamheter ska betala ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften med 30 % av tillsynsavgiften, dock max 10 timmar.

Omklassningar

Den nya taxan, i kombination med förändringar av miljöprövningsförordningen, gör att vissa verksamheter kommer att behöva klassas om genom nya beslut. Omklassningarna görs löpande under år 2020.

Nya taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 0142-850 00
miljo@mjolby.se

Publicerad 13 februari 2020