Redovisning av synpunkter

Via kommunens digitala synpunktshanteringssystem kan invånare göra felanmälningar, lämna beröm och förslag eller komma med klagomål när det gäller kommunens service. Synpunkterna är en källa till förbättringar och ökar invånarnas möjligheter till inflytande och delaktighet.

År 2018 dokumenterades 1 016 synpunkter och fel vilket är fler än föregående år (938 synpunkter). Antalet inkomna synpunkter och felanmälningar skiljer sig stort nämnderna emellan. De allra flesta rör felanmälningar inom tekniska nämndens områden. Verksamheterna blir allt bättre på att hålla den uppsatta svarstiden om fem dagar.

Synpunkter som behandlades under året gällde bland annat; rökning på Lundbybadet, brist på LSS-boende, otrygga platser, trasig gatubelysning, dåligt bemötande och biltvätt på gatan.