Avfallstaxa 2020

Avfallstaxa för Mjölby kommun. Gällande från och med 1 januari 2020. Fastställd av kommunfullmäktige den 17 december 2019, § 146 diarienummer TEKN/2019:314.

1. Allmänna bestämmelser

1.1 Allmänt

Taxan gäller tillsvidare from 2020-01-01 och är beslutad av kommunfullmäktige i Mjölby kommun med stöd av 27 kap 4§ miljöbalken. Taxan ska finansiera kommunens kostnader för avfallshantering, det vill säga planering, insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kapitlet miljöbalken. Taxan gäller till dess att ett nytt beslut om taxa fattas.

Taxan är miljöstyrande och tas ut så att återavändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras samt främjar en effektiv hämtning.

Samtliga taxor i detta dokument anges i kronor inklusive mervärdesskatt.

1.2 Avgiftsreglering

Taxan fastställs av kommunfullmäktige men kan i de fall som anges nedan ändras efter beslut i Tekniska nämnden.

Skatter och avgifter:

I taxan ingår de skatter och avgifter som ska betalas för avfallshanteringen. Tekniska nämnden har rätt att ändra taxan efter skatte- eller avgiftsändring.

Behandlingskostnader:

Behandlingsavgiften i taxan är beroende av avtalade priser vid olika typer av behandlingar och behandlingsanläggningar. Tekniska nämnden har rätt att ändra taxan efter ändrade behandlingsavgifter.

1.3 Avgiftsdebitering

Avgiftsskyldig enligt denna taxa är respektive fastighetsinnehavare. Med fastighetsinnehavare menas fastighetsägare eller de som enligt 1 kap 5§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) kan anses som fastighetsägare.

Debitering enligt denna taxa utförs av Service- och teknikförvaltningen.

1.4 Bestämmelser

I Mjölby kommuns föreskrifter om avfallshantering finns bestämmelser om hur avfallet hanteras i kommunen.

1.5 Oförutsedda tjänster

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Service- och teknikförvaltningen besluta om avgifter enligt denna avfallstaxa och de grunder som anges i 27kap 5§ miljöbalken.

1.6 Taxans utformning

Taxan består av grundavgift, hämtnings och behandlingsavgift samt tilläggsavgift. Abonnemang för sophämtning består alltid av grundavgift och hämtnings- och behandlingsavgift. Abonnemang för slamtömning och liknande består enbart av hämtnings och behandlingsavgift. Tilläggsavgift kan tillkomma vid alla abonnemangstyper.

2 Grundavgift för sophämtning

Grundavgiften ska finansiera kommunens kostnader för planering av avfallshantering, samt ristippar och återvinningscentral. Grundavgiften varierar mellan olika typer av abonnenter enligt följande:

‌Tabell över grundavgifter per kategori

Kategori

Årsavgift inklusive moms

A1. Enfamiljsbostäder

740 kronor per abonnemang

A2. Flerfamiljsbostäder

520 kronor per nominellt hushåll, se nedan

A3. Fritidsbostäder

410 kronor per abonnemang

A4. Verksamheter

520 kronor per abonnemang

A4. Verksamheter sommar

220 kronor per abonnemang 

Med nominellt hushåll görs en uppskattning av antalet hushåll efter behållarstorlek enligt följande:

190 liters kärl motsvarar 2,5 nominella hushåll

370 liters kärl motsvarar 5 nominella hushåll

Molok 3 000 liter motsvarar 38 nominella hushåll

Molok 5 000 liter motsvarar 63 nominella hushåll

3. Hämtnings- och behandlingsavgifter

Hämtnings- och behandlingsavgifter finansierar kommunens kostnader för hämtning, transport och behandling av respektive avfallsslag.

3.1 Hämtnings- och behandlingsavgifter för sophämtning från en- och tvåfamiljshus

Hämtnings- och behandlingsavgifter framgår av tabell 1. Avgiften som anges i tabell 1 gäller för kärl framställt till sopbilens uppställningsplats. För så kallad dragväg upp till 50 meter från sopbilens uppställningsplats debiteras dubbla avgiften.

Hämtning varannan vecka och kärlstorlek 140 liter ska ses som huvudalternativ. Det finns äldre abonnemang med kärlstorlek 90 liter, dessa debiteras, som 140 liter.

Hämtning mer sällan än varannan vecka, kräver dispens av miljönämnden.

Kärlen ska rengöras av fastighetsägaren regelbundet.

Tabell 1
Hämtnings- och behandlingsavgifter för en- och tvåfamiljsbostäder, kärl utställt till hämtningsfordonets uppställningsplats.


Kärlstorlek 140 liter

Kärlstorlek 190 liter

Kärlstorlek

370 liter

Hämtning varannan vecka

(26 gånger per år)

810

1 470

3 670

Hämtning var fjärde vecka

(13 gånger per år)

400Hämtning varannan månad

(6 gånger per år)

220Hämtning en gång per kvartal

(4 gånger per år)

200Avfallskretsar

Hämtning varannan vecka

(26 gånger per år)

550

950


I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

3.2 Hämtnings- och behandlingsavgifter för sophämtning från flerfamiljshus

Hämtnings- och behandlingsavgifter framgår av tabell 2 och tabell 3. Avgiften som anges i tabell 2 gäller för kärl framställt till sopbilens uppställningsplats. För så kallad dragväg upp till 50 meter från sopbilens uppställningsplats debiteras dubbla avgiften. För soprum belägna precis i anslutning till sopbilens uppställningsplats med kärlen placerade i anslutning till dörren, debiteras inte dragväg.

Hämtning varje vecka och kärl av storlek 370 liter ska ses som huvudalternativ.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att kärlen rengörs regelbundet.

Tabell 2
Hämtnings- och behandlingsavgifter för flerfamiljsbostäder med kärl utställt till hämtningsfordonets uppställningsplats.


Kärlstorlek 190 liter

Kärlstorlek 370 liter

Hämtning varje vecka

(52 gånger per år)

2 930

3 800

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

Tabell 3 
Hämtnings- och behandlingsavgifter för flerfamiljsbostäder med markbehållare.


Storlek 3 000 liter

Storlek 5 000 liter

Hämtning två gånger per vecka

(104 gånger per år)


105 860

Hämtning varje vecka

(52 gånger per år)

35 790

44 110

Hämtning varannan vecka

(26 gånger per år)

17 900

22 060

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

3.3 Hämtnings- och behandlingsavgifter för sophämtning från fritidshus

För fritidshus kan abonnemang med hämtning endast under sommarhalvåret väljas. I abonnemanget ingår upp till tolv hämtningar, normalt från början av maj till mitten av oktober. De som vistas i sina fritidshus under andra delar av året kan välja helårsabonnemang och debiteras som en- och tvåfamiljshus alternativt beställa budad tömning.

Hämtnings- och behandlingsavgifter framgår av tabell 4. Avgiften som anges i tabell 4 gäller för kärl framställt till sopbilens uppställningsplats. För så kallad dragväg upp till 50 meter från sopbilens uppställningsplats debiteras dubbla avgiften.

Hämtning varannan vecka och kärlstorlek 140 liter ska ses som huvudalternativ.

Hämtning mer sällan än varannan vecka, kräver dispens av miljönämnden.

Kärlen ska rengöras av fastighetsägaren regelbundet.

Tabell 4
Hämtnings- och behandlingsavgifter för fritidshus med kärl utställt till hämtningsfordonets uppställningsplats.


Kärlstorlek 140 liter

Hämtning varannan vecka

(12 gånger per år)

400

Hämtning 4 ggr per säsong

(4 gånger per år)

210

Hämtning 2 ggr per säsong

(2 gånger per år)

190

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

3.4 Hämtnings- och behandlingsavgifter för sophämtning från verksamheter

Hämtnings- och behandlingsavgifter framgår av tabell 5 och tabell 6. Avgiften som anges i tabell 5 gäller för kärl framställt till sopbilens uppställningsplats. För så kallad dragväg upp till 50 meter från sopbilens uppställningsplats debiteras dubbla avgiften. För soprum belägna precis i anslutning till sopbilens uppställningsplats med kärlen placerade i anslutning till dörren, debiteras inte dragvägen.

Hämtning varje vecka och ett eller flera kärl av storlek 370 liter ska ses som huvudalternativ.

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att kärlen rengörs regelbundet.

Tabell 5
Hämtnings- och behandlingsavgifter för verksamheter med kärl utställt till hämtningsfordonets uppställningsplats.


Kärlstorlek 190 liter

Kärlstorlek 370 liter

Hämtning tre gånger per vecka

(156 gånger per år)


16 570

Hämtning två gånger per vecka

(104 gånger per år)


9 120

Hämtning varje vecka

(52 gånger per år)

2 930

3 800

Hämtning varannan vecka

(26 gånger per år)

1 470

1 910

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

Tabell 6
Hämtnings- och behandlingsavgifter för markbehållare


Storlek 1 300 liter

Storlek 3 000 liter

Storlek 5 000 liter

Hämtning varje vecka

(52 gånger per år)


35 790

44 110

Hämtning varannan vecka

(26 gånger per år)

9 410

17 900

22 060

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

3.5 Taxa för hämtning av latrinkärl

Hämtning av latrinkärl sker mellan maj och september. Behållare tillhandahålles av renhållaren. Behållaren ska vara utställd vid avfallskärlet. Hämtning sker normalt 12 gånger per år.

Tabell 7
Hämtnings- och behandlingsavgifter för latrinkärl


Antal tömningar/år

Taxa


Fritidsbostad

12

10 190

Fritidsbostad

4

3 400

Fritidsbostad

2

1 700

Extra kärl vid ordinarie tömning

850

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

3.6 Slam från enskilda avlopp

Slam från slamavskiljare hämtas normalt minst en gång per år. För utökat hämtningsintervall krävs dispens från miljönämnden. Tömningen sker enligt uppgjort körschema för slamavskiljarna. Tankar och bajamajor töms efter beställning hos Service- och teknikförvaltningen.

Taxorna för avskiljare och tankar gäller under förutsättning att dessa är utförda och placerade enligt gällande bestämmelser och föreskrifter. Service- och teknikförvaltningen äger rätt att debitera timersättning för extra arbete i samband med tömning av slamavskiljare, tank och avskiljare som ej uppfyller kraven i föreskrifterna.

Akut tömning av brunn eller tank är tömning som måste ske inom 24 timmar från beställning. Extra tömning (tömning utöver uppgjort körschema) utförs senast fem arbetsdagar efter beställning.

För så kallad ”bomkörning”, där tömning ej kan ske på grund av hinder, frusna brunnar och dylikt debiteras tömnings- och behandlingsavgiften som en extra avgift för att tömningen ej kunnat genomföras.

Tabell 8
Hämtnings- och behandlingsavgifter för enskilda avlopp


Volym


Tömning/ behandling

per tillfälle

Taxa

extra tömning

Taxa

akut tömning

< 3 m3

1 280

1 990

2 650

3,1 – 6 m3

1 660

2 540

3 400

Extra avgift för brunnar över 6 m3, per m3 och tömning

220

220

220

Extra slang utöver 25 meter per påbörjad 10 meters längd.

180

180

180

Bajamaja

1 280

1 990

2 650

Fosforfilter

810

1 990

2 650

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

3.7 Fettavskiljare

Töms enligt schema för ett bestämt antal årliga tömningar med regelbundna intervaller. Tömnings- och behandlingsavgifterna debiteras efter utförd tömning.

Behandlingsavgiften är den avgift som tas ut av behandlingsanläggningen. Den debiteras utifrån behandlad mängd fett och kan variera beroende på fettets kvalitet och behandlad mängd vid olika tömningar.

Akut tömning av brunn eller tank är tömning som måste ske inom 24 timmar från beställning. Extra tömning (tömning utöver uppgjort körschema) utförs senast fem arbetsdagar efter beställning.

För så kallad ”bomkörning”, där tömning ej kan ske på grund av hinder, frusna brunnar och dylikt debiteras tömningsavgiften som en extra avgift för att tömningen ej kunnat genomföras.

Tabell 9
Hämtnings- och behandlingsavgifter för fettavskiljare


Volym upp till 2 kubikmeter

Volym 2 till 4 kubikmeter

Tömning per tillfälle

1 210

1 690

Extra tömningper tillfälle

3 550

4 730

Akut tömning per tillfälle

4 730

6 290

Extra avgift för brunnar

över 4 kubikmeter,

per kubikmeter och tömning

200

200

Behandlingsavgift per ton normalt fett

840

840

Behandlingsavgift per ton svårbehandlat fett

3 750

3 750

Spolning i samband med tömning

1 000

1 000

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).


4 Tilläggsavgifter

Tilläggsavgifter är avgifter för tjänster utöver ordinarie abonnemang.

Container för grovsophämtning beställs hos Service- och teknikförvaltningen. Den som beställer tjänsten ansvarar för att containern kan ställas på en trafiksäker plats och eventuella tillstånd och avgifter som uppställningen medför. Beställaren ansvarar också för att avfallet i containern är korrekt sorterat.

Tabell 10
Tilläggsavgifter

Orsak

Taxa

Extra säck, vid ordinarie hämtning, säcken ska ha en maximal volym på 125 liter, vara väl försluten och märkt med adress

120

Olåst dörr i transportväg (per st och år)

270

Låst dörr i transportväg (per st och år)

520

Byte till större kärl, per kärl

420

Grovsophämtning med container per container, utställd 48 timmar, enbart för hushållens brännbara grovsopor, beställs senast 30 dagar före önskad tidpunkt.

5 000

Budad tömning/hämtning av grovsopor inom 48 timmar

1 330

Budad tömning/hämtning av grovsopor inom 14 dagar

800

Extra sophämtning kärl

270

Extra tömning markbehållare

1 330

Rengöring av markbehållare

3 000

Hämtning av fosforfilter per timme

1 100

Taxa för sopbil/kranbil vid extrajobb, per timme

1 100

I priserna ingår mervärdesskatt (moms 25 %).

5. Exempel

Nedan följer exempel på totala avgifter enligt denna taxa.

Enfamiljshus med 140 liters kärl utställt vid hämtningsfordonets uppställningsplats varannan vecka:


Grundavgift

740 kronor


Hämtnings- och behandlingsavgift

810 kronor


Total avgift

 1 550 kronor 


Enfamiljshus med 140 liters kärl 10 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats varannan vecka:


Grundavgift

 740 kronor


Hämtnings- och behandlingsavgift

 810 kronor


Dragväg

810 kronor


Total avgift

 2 360 kronor


Enfamiljshus med 190 liters kärl utställt vid hämtningsfordonets uppställningsplats varannan vecka:


Grundavgift

 740 kronor


Hämtnings- och behandlingsavgift

1 470 kronor


Total avgift

 2 210 kronor


Enfamiljshus med 190 liters kärl 10 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats varannan vecka:


Grundavgift

740 kronor


Hämtnings- och behandlingsavgift

1 470 kronor


Dragväg

 1 470 kronor


Total avgift

3 680 kronor


Fritidshus med 140 liters kärl utställt vid hämtningsfordonets uppställningsplats varannan vecka:


Grundavgift

 410 kronor


Hämtnings- och behandlingsavgift

 400 kronor


Total avgift

 810 kronor


Flerfamiljshus med ett 370 liters kärl utställt vid hämtningsfordonets uppställningsplats varje vecka:


Grundavgift

 2 600 kronor


Hämtnings- och behandlingsavgift

 3 800 kronor


Total avgift

 6 400 kronor


Flerfamiljshus med ett 370 liters kärl 10 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats varje vecka:


Grundavgift

2 600 kronor


Hämtnings- och behandlingsavgift

 3 800 kronor


Dragväg

 3 800 kronor


Total avgift

 10 200 kronor


Flerfamiljshus med ett 370 liters kärl placerade i låst soprum intill hämtningsfordonets uppställningsplats:


Grundavgift

2 600 kronor


Hämtnings- och behandlingsavgift

 3 800 kronor


Låst dörr

 520 kronor


Total avgift

 6 920 kronor


Avfallstaxan för utskrift (Pdf) Pdf, 410 kB, öppnas i nytt fönster.