Översiktsplan för Mjölby kommun

Varje kommun ska enligt plan och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. I Mjölby gäller den kommuntäckande överersikts-planen (ÖP) 2011.

Den kommuntäckande översiktsplanen är antagen av Mjölby kommunfullmäktige 23 augusti 2011. Förslaget är en färdplan för framtiden med idéer om framtida markanvändning. Vision 2025 utgör planens huvudinriktning. Planen omfattar hela kommunen med fördjupningar för tätorter och för vindkraft.

Översiktsplan 2011, dokumentation

Del 1 Översiktsplan 2011 - Vision 2025PDF
Bilagor - PlankartaPDF (antagandeversion)
- UtställningsutlåtandePDF
- SamrådsredogörelsePDF

Del 2 Platsanalyser PDF
- Fördjupning av bebyggelse och riksintressen

Del 3 VindkraftsplanPDF
- Bilaga C LandskapsbildsanalysPDF
- SamrådsredogörelsePDF
-

Tidigare översiktsplaner, nu släckta genom översiktplan 2011

Översiktsplan för Mjölby kommun 2001, utsläckt 2011

23 augusti 2011 ersattes Översiktsplan 2001PDF av en ny kommuntäckande översiktsplan.

Fördjupad översiktsplan för Mantorp 2007, utsläckt 2011, men med aktuella undelag

23 augusti 2011 ersattes Fördjupad översiktsplan Mantorp 2007PDF av ÖP2011 så att plankartan har justerats. Ortsanalys och förutsättningar redovisade i FÖP Mantorp bedöms i stort sett vara aktuella, varför de bör kunna nyttjas som underlag även fortsättningsvis.

Fördjupad översiktsplan 2003 Vindkraft, utsläckt 2011

23 augusti ersattes Fördjupad översiktsplan 2003 VindkraftPDF genom Översiktsplan 2011 del 3 Vindkraftsplan. Den gamla planen ringar in lämpliga lägen för vindkraftsutbyggnad. Plankartan visar områden med goda vindförhållanden utan större konflikter med närboende, landskapsbild och andra intressen.