Översiktsplan för Mjölby kommun

Varje kommun ska enligt plan och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. I Mjölby gäller den kommuntäckande överersikts-planen (ÖP) 2011.

Den kommuntäckande översiktsplanen är antagen av Mjölby kommunfullmäktige 23 augusti 2011. Förslaget är en färdplan för framtiden med idéer om framtida markanvändning. Vision 2025 utgör planens huvudinriktning. Planen omfattar hela kommunen med fördjupningar för tätorter och för vindkraft.

Översiktsplan 2011, dokumentation

Del 1 Översiktsplan 2011 - Vision 2025 Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.
Bilagor - Plankarta Pdf, 26 MB, öppnas i nytt fönster. (antagandeversion)
- Utställningsutlåtande Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
- Samrådsredogörelse Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Del 2 Platsanalyser Pdf, 43 MB, öppnas i nytt fönster.
- Fördjupning av bebyggelse och riksintressen

Del 3 Vindkraftsplan Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.
- Bilaga C Landskapsbildsanalys Pdf, 17 MB, öppnas i nytt fönster.
- Samrådsredogörelse Pdf, 180 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad