Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och redovisar kommunens syn på grunddragen i användningen av mark och vatten, hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen tillgodoser riksintressen.

Här behandlas även långsiktiga visioner och aktuella frågor, med möjlighet att i processen skapa dialog mellan olika medborgare, intressegrupper, grannkommuner och staten. Den är underlag för fortsatt planering och ska vara vägledande vid kommunala och statliga myndigheters prövning av enskilda ärenden som gäller planering, byggande och resurshushållning. Det kan gälla detaljplaner, bygglov, tillstånd till täkter, skogsavverkning m.m.

Planprocessen

Översiktsplanen har en samordnande och övergripande roll för olika framtidsfrågor, där dialog är en del av målet. Upprättande och innehåll regleras i plan- och bygglagen (PBL). Beslut om aktualitet ska prövas under varje mandatperiod genom att kommunen tar fram en planeringsstrategi som även beskriver vilka utredningar och planarbeten som bör genomföras under mandatperioden. Planen är inte juridiskt bindande, men förenklar och effektiviserar dagliga beslut genom kunskap och principer för kommunen och för andra myndigheter (detaljplaner, bygglov, fastighetsbildning och annan myndighetsutövning).

Figur över planprocessen vid översiktsplanering


Revideringar sker genom fördjupningar, tillägg eller hela omarbetningar. Planen kan därför bestå av olika dokument med plankartor och principiella överväganden för en rad olika platser och intresseområden.   Det är viktigt att komma ihåg att översiktsplanen inte är bindande utan endast vägledande. Eftersom planen inte har rättsverkan kan den inte överklagas, men klagomål på arbetsprocessen kan ske genom förvaltningsbesvär till förvaltningsrätten (10 kap Kommunallagen).

Senast publicerad