Planprogram för östra och södra Eldslösa

I den östra och södra delen av Mjölby pågår ett programarbete. Syftet med programmet är att ta fram riktlinjer för hur den här delen av Mjölby kan utvecklas fysiskt med bl.a. ny bebyggelse.

Programområdet är ca 500 hektar stort och består främst av skog eller jordbruksmark. Inom området ligger Mjölbys gamla soptipp. Vidare finns fler skjutbanor i området.

Programarbetet pågår och den preliminära tidplanen är att programmet ska vara färdigt och godkänt 2020.

Fler större utredningar har genomförts. Bland annat har de geotekniska förhållandena i området utretts och områdets fornlämningar har kartlagts. Vidare har den före detta tippen undersökts närmare. Detta för att få bättre kunskap om vad som finns i den och vilka eventuella åtgärder som behöver göras framöver. Markföroreningar vid de olika skjutbanorna har också utretts. Området har idag gott om naturvärden och det nyttjas som närrekreation av många boende. Även en naturvärdesinventering har gjorts för hela området.

Programmet kommer att ge riktlinjer för var ny bebyggelse lämpligen placeras i området. Intentionen är att bebyggelsen ska passas in varsamt i skogen och jordbrukslandskapet.

Har du frågor om programmet får du gärna kontakta ansvarig planarkitekt Caroline Gyllemark.