Planprogram för del av Mjölby 40:1 m.fl. (Hagaparken)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta ett planprogram för rubricerat ärende. Planområdet är beläget i Mjölby, nordväst om Mjölbys centrum och utgörs till stor del av Hagaparken. Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede titta på förutsättningarna för ny bebyggelse och utveckling av Hagaparkens rekreationsvärden.

Infoga bild

Bakgrund

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta ett planprogram för Hagaparken och dess närliggande områden. Planområdet är beläget i Mjölby, nordväst om Mjölby centrum och utgörs till stor del av Hagaparken. Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede titta på förutsättningarna för ny bebyggelse och utveckling av Hagaparkens rekreationsvärden. Målet är att utveckla området med nya bostäder och verksamhetsytor i ett stadsnära och naturskönt läge.

Planprogrammets utformning avviker till viss del från gällande översiktsplan för Mjölby, antagen av kommunfullmäktige 2011-08-23, då del av Hagaparken som är utpekat som grönområde föreslås som utbyggnadsområde för bostäder samt förskola. Bedömningen är att översiktsplanens intentioner i huvudsak kvarstår då en större del av parken bevaras som grönområde.

Planprogrammet planeras att godkännas våren 2021.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Caroline Gyllemark

Telefon: 0142-859 63

caroline.gyllemark@mjolby.se

Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret.

Samrådshandlingar

Planprogram för del av Mjölby 40_1 m.fl. (Hagaparken) planbeskrivning samrådPDF

Planprogram för del av Mjölby 40_1 m.fl. (Hagaparken) illustrationskarta samråd

Utredningar

Geologisk beskrivning, Mjölbyfältet, SGU, 2016-05-31PDF

Naturvärdesinventering, Hagaparken, Fennicus natur, 2017-05-17PDF

Naturvärdesinventering, Hagaparken, Fennicus natur, 2019-05-15PDF

Naturvärdesinventering, Hagaparken, Fennicus natur, 2019-07-08PDF

Trafikbullerutredning, Mjölby 40_4 mfl Högliden, ÅF, 2019-09-18PDF

Översiktlig geoteknik utredning, Hagaparken, Tyrens, 2019-04-05PDF

Översiktlig geoteknik utredning, Hagaparken, Tyrens, 2017-08-28PDF

Arkeologisk utredning etapp 1, Hagaparken, Uppdrag arkeologi, 2020-03-29PDF

Workshop för planprogram Hagaparken - sammanställning, 2019-03-05 PDF