Planprogram för del av Mjölby 40:1 m.fl. (Hagaparken)

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta ett planprogram för rubricerat ärende. Planområdet är beläget i Mjölby, nordväst om Mjölbys centrum och utgörs till stor del av Hagaparken. Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede titta på förutsättningarna för ny bebyggelse och utveckling av Hagaparkens rekreationsvärden.

Infoga bild

Bakgrund

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta ett planprogram för Hagaparken och dess närliggande områden. Planområdet är beläget i Mjölby, nordväst om Mjölby centrum och utgörs till stor del av Hagaparken. Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede titta på förutsättningarna för ny bebyggelse och utveckling av Hagaparkens rekreationsvärden. Målet är att utveckla området med nya bostäder och verksamhetsytor i ett stadsnära och naturskönt läge.

Planprogrammets utformning avviker till viss del från gällande översiktsplan för Mjölby, antagen av kommunfullmäktige 2011-08-23, då del av Hagaparken som är utpekat som grönområde föreslås som utbyggnadsområde för bostäder samt förskola. Bedömningen är att översiktsplanens intentioner i huvudsak kvarstår då en större del av parken bevaras som grönområde.

Samråd om planförslaget pågår till den 24 augusti 2020. Du kan lämna synpunkter på förslaget till byggnadskontoret senast den 24 augusti 2020.

Välkommen på allmänt informationsmöte

När: tisdagen den 11 augusti 2020 Tid: kl. 17.00-19.00

Plats: Mjölby bibliotek, Burensköldsvägen 13, Mjölby

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Caroline Gyllemark

Telefon: 0142-859 63

caroline.gyllemark@mjolby.se

Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby

Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se

Samrådshandlingar

Planprogram för del av Mjölby 40_1 m.fl. (Hagaparken) planbeskrivning samrådPDF

Planprogram för del av Mjölby 40_1 m.fl. (Hagaparken) illustrationskarta samråd

Utredningar

Geologisk beskrivning, Mjölbyfältet, SGU, 2016-05-31PDF

Naturvärdesinventering, Hagaparken, Fennicus natur, 2017-05-17PDF

Naturvärdesinventering, Hagaparken, Fennicus natur, 2019-05-15PDF

Naturvärdesinventering, Hagaparken, Fennicus natur, 2019-07-08PDF

Trafikbullerutredning, Mjölby 40_4 mfl Högliden, ÅF, 2019-09-18PDF

Översiktlig geoteknik utredning, Hagaparken, Tyrens, 2019-04-05PDF

Översiktlig geoteknik utredning, Hagaparken, Tyrens, 2017-08-28PDF

Arkeologisk utredning etapp 1, Hagaparken, Uppdrag arkeologi, 2020-03-29PDF

Workshop för planprogram Hagaparken - sammanställning, 2019-03-05 PDF