Öjebro

Infoga bild

Utbyggnationen av kommunalt dricksvatten och spillvatten till Öjebro och Öjebrotorpen är nu klar. Från och med denna sommar kan fastigheterna börja anslutas. Här kan du läsa om projektet.

För några år sen tog Mjölby kommun fram en VA-plan. VA-planen identifierar bebyggelsegrupper inom kommunen vars hantering av vatten och avlopp behöver ses över och eventullt förändras. Öjebro var den bebyggelsegrupp där behovet av en förändrad hantering var som störst. Det blev startskottet till att vidare utredning av Öjebro drogs igång. Då Öjebrotorpen också pekades ut i VA-planen och området ligger nära Öjebro inkluderades även denna bebyggelsegrupp.

Kommunen har tittat på vilka olika typer av hantering som kan vara aktuell för områdena, vattenprover har tagits och möten med boende har hållits. Med detta som grund kom man fram till att Öjebro och Öjebrotorpens framtida hantering av vatten och spillvatten bäst görs genom att ansluta till det kommunala dricksvatten- och spillvattennätet. Detta genom överföringsledning från Spångsholm. Dagvattnet, det vill säga regn- och dräneringsvatten, ska tas om hand lokalt.

För att detta ska kunna genomföras krävs att kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområdet.

Den 4 och 5 november 2019 hölls samrådsmöten med de boende.

Kommunfullmäktige beslutade under 2020 om verksamhetsområde för Öjebro och Öjebrotorpen. Verksamhetsområdet gäller vatten och spillvatten.

Lantmäteriförrättningen är genomförd och alla tillstånd från trafikverket och länsstyrelsen är klara.

Under sensommaren 2021 påbörjades utbyggnaden av vatten- och spillvattennätet. Arbetet utförs av upphandlad entreprenör AMA AB och planen är att det ska vara klart under våren 2022.

Utbyggnaden vara klar maj 2022 och förbindelsepunkt till alla fastighetsägare förmedlades. Nu pågår inkoppling till kommunens vatten- och spillvattennät på flera håll inom området!

Presentation från samrådsmöten, för utskrift Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om anslutning till kommunalt vatten och avlopp i Öjebro

Senast publicerad