Öjebro

Infoga bild

Nu pågår planering för att bygga ut kommunalt dricksvatten och spillvatten till Öjebro och Öjebrotorpen. Planen var att det skulle vara klart under våren 2021 men projektet har försenats med cirka ett år. Här kan du läsa om vad som händer i projektet.

För några år sen tog Mjölby kommun fram en VA-plan. VA-planen identifierar bebyggelsegrupper inom kommunen vars hantering av vatten och avlopp behöver ses över och eventullt förändras. Öjebro var den bebyggelsegrupp där behovet av en förändrad hantering var som störst. Det blev startskottet till att vidare utredning av Öjebro drogs igång. Då Öjebrotorpen också pekades ut i VA-planen och området ligger nära Öjebro inkluderades även denna bebyggelsegrupp.

Kommunen har tittat på vilka olika typer av hantering som kan vara aktuell för områdena, vattenprover har tagits och möten med boende har hållits. Med detta som grund kom man fram till att Öjebro och Öjebrotorpens framtida hantering av vatten och spillvatten bäst görs genom att ansluta till det kommunala dricksvatten- och spillvattennätet. Detta genom överföringsledning från Spångsholm. Dagvattnet, det vill säga regn- och dräneringsvatten, ska tas om hand lokalt.

För att detta ska kunna genomföras krävs att kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområdet.

Den 4 och 5 november 2019 hölls samrådsmöten med de boende.

Kommunfullmäktige beslutade under 2020 om verksamhetsområde för Öjebro och Öjebrotorpen. Verksamhetsområdet gäller vatten och spillvatten.

Lantmäteriförrättningen är genomförd och alla tillstånd från trafikverket och länsstyrelsen är klara.

Upphandling av entreprenör pågår och arbetet beräknas komma igång sensommaren 2021.

En tidplan kommer att skickas ut i samband med arbetets påbörjan.

Presentation från samrådsmöten, för utskrift Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.

Frågor och svar om anslutning till kommunalt vatten och avlopp i Öjebro