Planprocessen

Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan standard-, utökat- eller samordnat förfarande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande som endast innehåller ett kommunikationssteg. Om det är möjligt bör kommunen handlägga ett förslag till detaljplan med standardförfarandet. (prop. 2013/14:126, sida 74)

Valet av förfarande utgår från förutsättningarna i det enskilda ärendet, och regleras av plan- och bygglagens femte kapitel.

Standardförfarande

Startskede: Kommunen beslutar att påbörja planarbetet och avgör samtidigt vilken planprocess man kommer att använda.

Program: Om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta detaljplanearbetet, kan man ange planens utgångspunkter och mål i ett särskilt program.

Miljöpåverkan: En behovsbedömning görs för att avgöra om förslaget kan antas påverka miljön så mycket att en miljökonsekvensbeskrivning behövs.

Samråd: Ett förslag till detaljplan upprättas och sändes på samråd till olika myndigheter och sakägare som är berörda av planen. Samrådet syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan.

Under en angiven tid får man lämna sina synpunkter på planen. Kommunen sammanställer och kommenterar sedan alla skriftliga synpunkter i en samrådsredogörelse..

Granskning: Kommunen annonserar och presenterar det planförslag man avser att anta. Kända sakägare och övriga som är berörda får besked om var och när förslaget finns tillgängligt.

Kommunen sammanställer och kommenterar sedan alla skriftliga synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Antagande: Kommunfullmäktige eller byggnads- och räddningsnämnden antar planen. Beslutet vinner laga kraft inom tre veckor om inte länsstyrelsen beslutar att överpröva kommunens beslut eller om planen överklagas.

Mer om detaljplanering och detaljplaneprocessen på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad