Taxa för miljönämndens uppdragsverksamhet

Fastställd av kommunfullmäktige i Boxholm 27 september 1999, § 58 fastställd av kommunfullmäktige i Mjölby 26 november 1999, § 172 reviderad av kommunfullmäktige i Boxholm 24 november 2003, § 70 reviderad av kommunfullmäktige i Mjölby 9 december 2003, § 147 reviderad av kommunfullmäktige i Boxholm 30 mars 2009 reviderad av kommunfullmäktige i Mjölby 21 april 2009, indexuppräknad 13 december 2012.

Inledande bestämmelser

1 §

Enligt denna taxa tas avgift ut av uppdragsgivare;

  1. För sådana tjänster som utförs av miljönämnden på beställning/genom uppdrag och som inte ingår i normal prövnings- eller tillsynsverksamhet.
  2. Vid uthyrning av mätutrustning.
  3. Vid utskrift av intyg för att verifiera en verksamhets status ur djur-, livsmedels- samt miljö-
    och hälsoskyddssynpunkt

2 §

Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta höja de i denna taxa angivna fasta avgifterna och timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring fördelat på en kombination av konsumentprisindex (till en del 20 % ) och lönekostnadsindex ( till en del av 80 % ) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkningen är oktober månad 2006.

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda fall fattas av den kommunala nämnd, som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.

Avgifter

Samtliga avgifter inklusive moms.

3 §

Avgift tas ut enligt följande:

a) Vattenprovtagning, dricksvatten (exklusive analyskostnader) 390 kronor per tillfälle.
Vattenprovtagning övrigt (exklusive analyskostnader) 585 kronor per tillfälle.

b) Bullermätning och -beräkning 780 kronor per timme.

c) Radonmätning, inklusive två spårfilmer 780 kronor.

d) Utskrift av intyg 780 kronor per intyg.

e) Utbildningsverksamhet 780 kronor per timme, exklusive material, resekostnad, logi, traktamenten et cetera.

Nedsättning av avgift

4 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter får avgiften enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas för enskild verksamhet eller hela grupper av verksamheter.

Avgiftens erläggande

5 §

Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Mjölby kommun. Betalning skall ske inom tid som anges i beslut om avgift eller i räkning. Betalas avgiften inte inom angiven tid, skall dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen erläggas på obetalt belopp.

Vid hyra av mätutrustning sker fakturering efter det att utrustningen återlämnats i fullgott skick. I annat fall debiteras även för uppkommen skada och/eller förlust av mätutrustningen.

Överklagande av avgiftsbeslut

6 §

Miljönämndens beslut om avgift kan överklagas hos länsstyrelsen genom besvär enligt förvaltningslagen (SFS 1986:223).

Taxa för miljönämndens uppdragsverksamhet för utskrift (Pdf) Pdf, 163 kB, öppnas i nytt fönster.