Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Gäller från och med den 1 januari 2020.

Fastställd av kommunfullmäktige i Mjölby kommun 2019-12-17, KF § 143
Fastställd av kommunfullmäktige i Boxholms kommun 2019-12-09, KF § 128

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen för utskrift (Pdf)PDF

Innehåll

Taxan består av:
Taxebestämmelser (paragrafer) i 1-33§§

Taxebilaga ett (1), med avgifter eller grund för avgifter för verksamheter eller åtgärder som
saknar fastställd prövningsnivå.

Taxebilaga två (2) där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för verksamheter eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A, B, C ) miljöprövningsförordning (2013:251) och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) (ny beteckning H).

Inledande bestämmelser

1 §

Denna taxa gäller avgifter för Mjölby och Boxholms kommuners kostnader för prövning och tillsyn
enligt strålskyddslagen och miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 §
miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2 §

Avgift enligt denna taxa ska betalas för

 1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller
  undantag.
 2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd, och
 3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 §

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

 1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning
 2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område överklagas,
 3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 §

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av miljönämnden.

5 §

Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Timavgift

6 §

Avgiftsuttag sker:

 1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 (fast
  avgift).
 2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats i
  taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift)
 3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), och
 4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

7 §

Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme handläggningstid 890 kr.

8 §

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.

Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.

9 §

Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta
avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad.

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

10 §

Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som antingen
fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

11 §

Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden

12 §

Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden.

13 §

Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan som
återkallas innan handläggning påbörjas.

14 §

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.

15 §

Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att tas ut
för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter för anmälningsärenden

16 §

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift
motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats.

17 §

Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.

18 §

Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för återkommande tillsyn

19 §

För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som
framgår av taxebilaga 2.

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2.

Industriutsläppsverksamhet

20 §

För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften med 30 % av
tillsynsavgiften dock max 10 timmar multiplicerat med aktuell timavgift.

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov

21 §

För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den som är
verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Avgift för regelbunden tillsyn

22 §

Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller flera olika
verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara timmarna från
verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent.

23 §

För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 2.

Vid bestämmandet av handläggningstid tillämpas bestämmelserna i 7 §.

24 §

För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån vad som
anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.

25 §

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas under andra halvåret innevarande år. Sådan
avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts,
verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten
bedrivs.

26 §

Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgift för tillsyn i övrigt

27 §

Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.

28 §

Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift

29 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande

30 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Mjölby kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.

31 §

Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.


32 §

Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas.

33 §

Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och dispenser
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.


Taxebilaga 1

Beskrivning

Lagrum

Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH
HÄLSOSKYDDPrövning av ansökanAnsökan om tillstånd till inrättande av en
avloppsanordning som en eller flera
vattentoaletter ska anslutas till, och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd


6 timmar

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan
avloppsanordning än som avses i första stycket
13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, enligt vad
kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa, och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd


4 timmar

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag
av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen
har föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa, och som inte omfattas av fast
avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

6 timmar

Ansökan om tillstånd till inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme
ur mark, ytvatten, eller grundvatten enligt vad
kommunen har föreskrivit för att skydda
människors hälsa eller miljön och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

4 timmar

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur
inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa.

39 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor
enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

Timavgift

Handläggning av anmälanAnmälan om miljöfarlig verksamhet.

9 kap 6 §, 1 kap 10 §
miljöprövningsförordningen
(2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av annan
avloppsanordning än som avses i första stycket
13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövningsförordningen
(2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning
utan vattentoalett, och som inte omfattas av fast
avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

2 timmar

Anmälan om ändring av en avloppsanordning
och som inte omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2.

14 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

4 timmar

Anmälan om inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme
ur mark, ytvatten eller grundvatten och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

2 timmar

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa.

40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta.

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

4 timmar

Anmälan om att driva eller arrangera
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med
bassängbad för allmänheten, eller som annars
används av många människor.

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

6 timmar

Anmälan om att driva eller arrangera
anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som
utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem,
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, specialskola eller
internationell skola.

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

6 timmar

TillsynAnnan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller
timavgift enligt taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljötillsynsförordningen

Timavgift

Tillsyn av fastigheter med avseende på enskild
avloppsanläggning.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

2 timmar

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga
2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken
45 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Timavgift

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHETHandläggning av anmälanAnmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen
har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § miljöbalken,
19 § förordningen
(1998:1388) om
vattenverksamhet,
1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 29 § p 2 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

TillsynÖvrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 29 § p 2 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26
kap 10 § miljöbalken

Timavgift

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH
BIOTEKNISKA ORGANISMERLAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKORTillsynÖvrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor
och spillolja, som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening
vid hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 26
kap 3 § miljöbalken, 2 kap
31 § p5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

FLUORERADE VÄXTHUSGASERTillsynUnderrättelse och samråd innan installation eller
konvertering sker av sådan utrustning som
innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas
eller mer.

14 § förordning
(2016:1128) om fluorerade
växthus-gaser, 2 kap 31
och 32 §§ miljötillsynsförordningen
(2011:13)

2 timmar

Rapport om det under någon del av ett
kalenderår finns minst 14 ton
koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning
eller i en mobil utrustning som omfattas av
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3
andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om
f-gaser.

15 § förordning
(2016:1128) om fluorerade
växthusgaser, 2 kap 31 och
32 §§ miljötillsynsförordningen
(2011:13)

2 timmar

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga
2.

2 kap 31 och 32 §§
miljötillsynsför-ordningen
(2011:13)

Timavgift

OZONNEDBRYTANDE ÄMNENTillsynUtrustning i motorfordon, flyg och tåg som
innehåller kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr
517/2014, förordning (EG)
nr 1005/2009,
2 kap 31 § p 6 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne
används för laboratorie- och analysarbeten som
betraktas som viktiga enligt bilagan till
Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011 ,
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

Förordning (EG)
1005/2009, förordning
(EG) nr 291/2011,
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

VÄXTSKYDDSMEDELPrövning av ansökanAnsökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel.

2 kap 40 § förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

4 timmar

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde
som har inrättats före den 1 januari 2018 eller
där föreskrifterna inte har ändrats efter den 1
januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2)

6 timmar

Ansökan om dispens från förbudet att använda
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som
inte är lämplig att plöja men som kan användas
till slåtter eller bete.

2 kap 37 och 39 §§
förordningen (2014:425)
om bekämpningsmedel

Timavgift

Handläggning av anmälanAnmälan om yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

4 timmar

TillsynTillsyn i samband med underrättelse vid olyckor
då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut
eller kan befarasläcka ut.

9 kap 1 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2), 2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsyns-förordningen
(2011:13) i lydelsen som
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Tillsyn i samband med underrättelse om
vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett
vattendrag befaras bli förorenat av
växtskyddsmedel.

9 kap 3 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsyns-förordningen
(2011:13) i lydelsen som
gäller fr o m 1 juli 2018.

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga
2.

2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

BIOCIDPRODUKTERPrövning av ansökanAnsökan om undantag från bestämmelserna om
information och underrättelse i

4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter
(NFS2015:3).
4 kap 4 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3)

4 timmar

TillsynTillsyn i samband med underrättelse i samband
med spridning av biocidprodukt på en plats som
allmänheten har tillträde till som inte omfattas
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

4 kap 2 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga
2.

Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

PCBPrövning av ansökanAnökan om dispens från kravet om avlägsnande
av PCB-produkt i byggnader och anläggningar
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

17 b § förordningen
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

Handläggning av anmälanAnmälan om avlägsnande av fogmassa eller
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b
§ förordning (2007:19) om PCB m.m. och som
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2

18 § förordningen
(2007:19) om PCB m.m.

Timavgift

TillsynÖvrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

Förordningen (2007:19)
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3
st miljöbalken,
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

KOSMETISKA PRODUKTERTillsynKosmetiska produkter, de uppgifter som enligt
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1
och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska
skötas av behörig myndighet, samt rådgöra
med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas
enligt artikel 27.1 i förordningen.

Förordning (EG) nr
1223/2009, 2 kap 34 §
miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Timavgift

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTERTillsynPrimärleverantörers hantering av kemiska
produkter, biotekniska organismer och varor
som inte innebär utsläppande på marknaden,
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska
organismer och varor i andra verksamheter än
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap
miljöbalken, utom den tillsyn som
Kemikalieinspektionen utövar över
primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga
2.

1 kap 19 och 20 §§,
2 kap 32 § samt 2 kap 19 §
p 7-9, p 11-14,
p 16, p 17, p 19 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Timavgift

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHETÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER
ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKENTillsynHushållning med energi samt användning av
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller
vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som
inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2,
utnyttja möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material
och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av
åtgärd som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken
26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKENPrövning av ansökanAnsökan om tillstånd till verksamhet eller
åtgärd vsom inte får utföras utan tillstånd enligt
föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter

Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är
förbjuden för att den strider mot syftet med det
tilltänkta skyddet av ett område eller föremål
som omfattas av ett interimistiskt beslut
meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.

7 kap 24 § miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från
föreskrifter för natur- eller kulturreservat,
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap
7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett
beslut om tillstånd eller dispens avseende
natur- eller kulturreservat, naturminne, djur-
och växtskyddsområde eller
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap
7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva
en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan
skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.

7 kap 11 § 2 st miljöbalken,
1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Handläggning av anmälanAnmälan om en verksamhet eller åtgärd
inom natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde som kräver anmälan
enligt föreskrifter meddelade för natur- eller
kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter

Timavgift

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt
enligt andra bestämmelser i miljöbalken och
som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljbalken

Timavgift

TillsynNaturreservat, kulturreservat,
naturminnen, biotopskyddsområden,
vattenskyddsområden som kommunen har
beslutat om, djur- och växtskyddsområden
som kommunen har meddelat föreskrifter om,
område eller föremål som omfattas av ett
interimistiskt beslut meddelat av kommunen
enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd
utom det som länsstyrelsen har tillsyn över när
det gäller väg och järnvägsanläggningar.

2 kap 9 § miljötillsynsförordningen

Timavgift

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap
miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen,
om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att
utöva tillsyn.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Skötsel av jordbruksmark och annan
markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8
och 12 kap. miljöbalken, om länsstyrelsen
har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, som
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKENHandläggning av anmälanAnmälan om avhjälpande av vissa
föroreningsskador.

28 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Timavgift

TillsynTillsyn i samband med underrättelse om
upptäckt av en förorening på en fastighet och
föroreningen kan medföra skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn i samband med underrättelse om
upptäckt av en överhängande fara för att en
verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig
miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§
miljöbalken

Timavgift

Tillsyn i samband med underrättelse om
upptäckt av att en allvarlig miljöskada har
uppstått.

10 kap 13 och 14 §§
miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte
omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar och
andra miljöskador om skadorna har orsakats av
en verksamhet eller åtgärd som den kommunala
nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljötillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Timavgift

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKENPrövning av ansökanAnsökan om dispens från förbudet att hantera
avfall när kommunen ska ansvara för en viss
hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1
miljöbalken

2 timmar

Ansökan om dispens avseende anmälan om total
befrielse från hämtning av avfall enligt
kommunens föreskrifter om avfallshantering

75 § avfalls-förordningen
(2011:927)

4 timmar

Övriga ansökningar

75 § avfalls-förordningen
(2011:927)

Timavgift

Handläggning av anmälanAnmälan från fastighetsägare att på fastigheten
själv kompostera eller på annat sätt återvinna
eller bortskaffa annat hushållsavfall än
trädgårdsavfall, gäller ej små komposter för enoch
tvåfamiljshus

15 kap 19 och 24 §§
miljöbalken, 45 §
avfallsförordningen
(2011:927)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering av fastighetsinnehavare att på
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

75 § avfalls-förordningen
(2011:927)

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering av total befrielse från hämtning
av avfall.

75 § avfalls-förordningen
(2011:927)

2 timmar

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering av uppehåll i hämtning av slam.

75 § avfalls-förordningen
(2011:927)

Timavgift

Övriga anmälningar enligt kommunens
föreskrifter om avfallshantering.

75 § avfalls-förordningen
(2011:927)

Timavgift

TillsynAvfallshantering, som inte omfattas av fast avgift
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

STRÅLSKYDDSLAGENHandläggning av anmälanHandläggning av anmälan enligt 10 §
Strålsäkerhetsmyndighetena föreskrifter om
solarier och artificiella solninganläggningar


2 timmar