Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Fastställd av kommunfullmäktige i Mjölby kommun 28 april 2015 § 45, fastställd av kommunfullmäktige i Boxholms kommun 16 februari 2015, § 3. Indexuppräknad av miljönämnden 21 januari 2016, § 5. Reviderad av kommunfullmäktige i Mjölby kommun 20 december 2016, § 139, reviderad av kommunfullmäktige i Boxholms kommun 12 december 2016, § 85. Reviderad av kommunfullmäktige i Mjölby kommun 19 december 2018, § 197,
reviderad av kommunfullmäktige i Boxholms kommun 10 december 2018, § 103.
Reviderad av kommunfullmäktige i Mjölby kommun 11 juni 2019, § 64, reviderad av kommunfullmäktige i Boxholms kommun 10 juni 2019, § 75.

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen för utskrift (Pdfd)PDF

Inledande bestämmelser

1 §

Denna taxa gäller avgifter för Mjölby och Boxholms kommuners kostnader för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen och miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EG:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer, avfall och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl a enligt 26 kap 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kapitlet 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2 §

Avgift enligt denna taxa ska betalas för

  1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
  2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
  3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 §

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

  1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.
  2. Handläggning som föranleds av att beslut av miljönämnden enligt miljöbalken eller strålskyddslagen eller bestämmelser meddelade med stöd av dessa överklagas.

4 §

Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av miljönämnden.

5 §

Enligt 27 kapitlet 3 § miljöbalken är alla, som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek skall kunna bestämmas.

Avgiftsuttag sker

  1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift),
  2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift),
  3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift),
  4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxa

6 §

Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 820 kronor per hel timme handläggningstid.

7 §

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

8 §

Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månaders förändring av Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkningen är oktober månad 2014.

Avgift för prövning

9 §

Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

Vid bestämmandet av handläggningstiden tillämpas bestämmelserna i 7 §.

10 §

Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

11 §

Avgift för prövning ska betalas av sökanden. Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

12 §

Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.

13 §

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.

14 §

Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift med anledning av anmälan

15 §

Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Avgift med anledning av anmälan debiteras i efterhand för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser efter miljönämndens handläggning av ärendet.

Vid bestämmandet av handläggningstiden tillämpas bestämmelserna i 7 §.

16 §

Avgift för handläggning av anmälan skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.

17 §

Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt

18 §

För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som miljönämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering enligt taxebilaga 3. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i taxebilaga 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

19 §

Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

20 §

För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivits i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2, skall full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften, med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.

21 §

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och skall betalas i slutet på året. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan gjorts - eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

22 §

Avgift för tillsyn skall betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta den åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Vid bestämmandet av handläggningstid tillämpas bestämmelserna i 7 §.

Nedsättning av avgift

23 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgiften i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande med mera

24 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Mjölby kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor med mera

25 §

Av 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

26 §

Av 1 kapitlet 2 § och 9 kapitlet 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas.

27 §

Enligt 19 kapitlet 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den 1 juli 2019. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på de ärenden som kommer in efter denna dag.

Taxebilaga 1

Allmänna hänsynsregler med mera - 2 kapitlet

Tillsyn


Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kapitlet 2-5 §§) efterlevs.

Timavgift i de fall tillsynen inte ingår i den årliga tillsynsavgiften enligt taxebilaga 2.

Skydd av naturen - 7 och 8 kapitlen

Prövning


Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd enligt föreskrifter för naturreservat eller vattenskyddsområden

Timavgift

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för naturreservat eller vattenskyddsområde

Timavgift

Anmälan


Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom naturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrift för naturreservat eller vattenskyddsområde

Timavgift

Tillsyn


Tillsyn enligt föreskrifter för vattenskyddsområde

Timavgift

Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

Timavgift

Miljöfarlig verksamhet - 9 kapitlet

Prövning


Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:


1. Inrättande av avloppsanordning med vattentoalett för ett hushåll eller 1-5 personekvivalenter med utsläpp till mark eller vatten

4,5 x timavgift

2. Inrättande av gemensam avloppsanordning med vattentoalett för 6-25 personekvivalenter med utsläpp till mark eller vatten

7 x timavgift

3. Inrättande av vattentoalett med sluten tank

4,5 x timavgift

4. Inrättande av avloppsanläggning utan vattentoalett inom angivna områden i lokala föreskrifter till skydd mot människors hälsa

3 x timavgift

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

3 x timavgift

Prövning av anmälan/ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

2 x timavgift

Anmälan


Handläggning av anmälan om anmälningspliktig verksamhet eller åtgärd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Timavgift

Handläggning av anmälan om ändring av anmälningspliktig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Timavgift

Handläggning av anmälan avseende:


1. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4 x timavgift

2. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

3 x timavgift

Tillsyn


Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2

Årlig avgift enligt
taxebilaga 2

Tillsyn i övrigt över miljöfarlig verksamhet

timavgift

Inventering av enskild avloppsanläggning

2 x timavgift

Hälsoskydd 9 kapitlet

Prövning


Prövning
Prövning av ansökan om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet: (4 § lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön)


1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

1 x timavgift

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

1 x timavgift

3. Orm

1 x timavgift

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett, såsom förmultningsklosett eller liknande, enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

1 x timavgift

Annan prövning av frågor om undantag samt tillsyn i övrigt enligt lokala föreskrifter för människors hälsa.

timavgift

Anmälan


Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

timavgift

Handläggning av anmälan om att driva verksamhet enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

timavgift

Tillsyn


Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.

Årlig avgift enligt taxebilaga 2

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd.

timavgift

Uppdrag


Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten (NFS 2008:8)

1 x timavgift/anläggning
+ analyskostnad

Strålskydd (strålskyddslagen)

Anmälan


Handläggning av anmälan enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens

föreskrifter om solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5)

timavgift

Tillsyn


Tillsyn av solarieverksamheter enligt strålskyddslagen

Årlig avgift enligt
taxebilaga 2

Miljöskador 10 kapitlet

Prövning


Prövning enligt 10 kapitlet 14 § om de åtgärder som en verksamhetsutövare

har redogjort för enligt 10 kapitlet 12 eller 13 §§ är lämpliga och tillräckliga

timavgift

Anmälan


Handläggning enligt 10 kap 11-13 §§ med anledning av underrättelse från verksamhetsutövare

timavgift

Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

timavgift

Tillsyn


Tillsyn av mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap miljöbalken

timavgift

Jordbruk och annan verksamhet 10 kapitlet

Tillsyn


Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

timavgift

Kemiska produkter och biotekniska organismer 14 kapitlet

Prövning


Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2)

om spridning av kemiska bekämpningsmedel

3 x timavgift

Anmälan


Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

2 x timavgift

Handläggning av anmälan enligt 9 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor

0,5 x timavgift

Information


Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

1 x timavgift

Handläggning av information enligt 4 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor avseende:


1. Installation av anordning för förvaring av mer än 1 kubikmeter dieselolja eller eldningsolja i öppen cistern - i mark (1:1 §)

1 x timavgift

2. Installation av markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna cisterner ovan mark, som är avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor och spillolja (1:1 §)

1 x timavgift

3. Installation av anordning för förvaring av eldnings- eller dieselolja i öppen cistern – ovan mark, med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1 kubikmeter men högst 10 kubikmeter (1:2 §)

1 x timavgift

4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde (1:3 §)

1 x timavgift

Tillsyn


Handläggning av årlig kontrollrapport enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser

1 x timavgift

Återkommande tillsyn av försäljning av tillståndspliktiga kemiska produkter

2 timmar/år

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska organismer

timavgift

Avfall och producentansvar - 15 kapitlet

Prövning


Prövning av ansökan om tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten

enligt 15 kapitlet 18 § tredje och fjärde styckena miljöbalken

1 x timavgift

Prövning av ansökan om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit i 5 kapitlet i de lokala Renhållningsordningarna gällande:


1. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för slam

1 x timavgift

2. Ansökan om total befrielse från hämtning av hushållsavfall

2 x timavgift

3. Ansökan om förnyad dispens efter tidsbegränsning om tre år

0,5 x timavgift

4. Ansökan om eget omhändertagande av latrin genom kompostering

0,5 x timavgift

5. Ansökan om eget omhändertagande av slam från slamavskiljare

2 x timavgift

6. Övriga dispenser

timavgift

Anmälan


Anmälan om att på fastigheten kompostera eller gräva ned annat avfall än trädgårdsavfall enligt 45 § avfallsförordningen (2011:927)


1. Små komposter (en- och tvåfamiljshus)

0 kronor

2. Större komposter (flerfamiljshus, restauranger, livsmedelsbutiker och liknande)

2 x timavgift

3. Nedgrävning inom egen fastighet

timavgift

Tillsyn


Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 26 eller 27 §§ avfallsförordningen (2011:927)

timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

timavgift

Taxebilaga 2

Avgiftsklasser för tillsyn av miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter.

Följande förkortningar används i tabellen:

MPF=Miljöprövningsförordningen (2013:251)

VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod

IED=IED-kod (anges där sådan finns)

AK= Avgiftsklass

PN=Prövningsnivå

B: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.

C: Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan skall göras till miljönämnden.

U: Utan prövnings-/anmälningspliktig.


Taxebilaga 2

Lagrum i MPF

VK/KK

IED

AK

PN

Beskrivning


Jordbruk


Djurhållning

2 kapitlet 1 §

1.10

6.6a-c

6

B

Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor

som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.

2 kapitlet 2 §

1.11

-

6

B

Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.


Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,

2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,

4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller

5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar.

2 kapitlet 3 §

1.20

-

3

C

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.


Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,

2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,

4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,

5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,

6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,

7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,

8. etthundra kaniner,

9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,

10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,

11. tvåhundra slaktkycklingar,

12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller

16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller

13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin.

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.


Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

-

1.2001

-

2

U

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter, dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20.

-

1.2002

-

1

U

Anläggning med stadigvarande djurhållning med högst 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad. Med en djurenhet avses samma som under 1.20.


Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion

2 kapitlet 4 §

1.30

-

tim

C

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.


Odling

-

1.3001

-

2

U

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2000 kvadratmeter.

-

1.3002


2

U

Odling av jordbruksmark som är större än 200 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

-

1.3003


1

U

Odling av jordbruksmark som är under 200 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion


Fiskodling och övervintring av fisk

3 kapitlet 2 §

5.20

-

3

C

Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.


Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, mineral, berg, naturgrus och annat


Berg, naturgrus och andra jordarter

4 kapitlet 1 §

10.10

-

6

B

Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller

2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

4 kapitlet 2 §

10.11

-

8

B

Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

4 kapitlet 3 §

10.20
10.20-1

10.20-2

-


5

3

B

Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller 4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.


- Täkt för berg.
- Täkt för naturgrus eller andra jordarter.

-

10.2003

-

1

U

Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material (berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

4 kapitlet 4 §

10.30

-

2

C

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.

4 kapitlet 5 §

10.40

-

2

C

Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,

2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.


Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten

1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

4 kapitlet 6 §

10.50

-

4

C

Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter

1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller

2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

-

10.5001

-

2

U

Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

4 kapitlet 7 §

10.60

-

4

C

Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.

-

10.6001

-

1

U

Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.


Råpetroleum, naturgas och kol

4 kapitlet 10 §

11.30

-

5

C

Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.


Annan utvinningsindustri

4 kapitlet 17 §

13.70

-

3

C

Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.


Livsmedel och foder


Animaliska råvaror

5 kapitlet 3 §

15.30

-

4

C

Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

5 kapitlet 6 §

15.50

-

7

C

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 9 §.

5 kapitlet 8 §

15.70

-

3

C

Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 7 eller 9 §.

5 kapitlet 9 §

15.80


15.80-1
15.80-2

-5
3


Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.


- Mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.


Vegetabiliska råvaror

5 kapitlet 11§

15.100

-

6

C

Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 §.

5 kapitlet 13 §

15.120

-

9

C

Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår.


Anmälningsplikten gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 eller 12 §.

5 kapitlet 14 §

15.130

-

4

C

Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kapitlet 1 §.

5 kapitlet 15 §

15.14015.140-1
15.140-2

-

9
5

C

Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 §.


- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.

-

15.14002

-

2

U

Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.

5 kapitlet17 §

15.160

-

8

C

Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 16 §.


Mjölk, oljor och fetter

5 kapitlet 20 §

15.180

-

6

C

Anläggning för framställning av mjölkprodukter (utom glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §.

5 kapitlet 22 §

15.200

-

5

C

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10, 19 eller 21 §.


Glass

5 kapitlet 24 §

15.220

-

3

C

Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10, 19 eller 23 §.


Drycker

5 kapitlet 26 §

15.240

15.240-1
15.240-2
15.240-3

-


9
7
5

C

Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25 §.


- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.

5 kapitlet 28 §

15.260

-

8

C

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §.


Annan livsmedelstillverkning

5 kapitlet 30 §

15.280

15.280-1
15.280-2
15.280-3

-


6
5
5

C

Anläggning för
1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår,
2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår, eller
3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §.


- Mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.

5 kapitlet 32 §

15.300

-

7

C

Anläggning för framställning av
1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1–31 §§, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kapitlet 1 §, eller
2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1–31 §§, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kapitlet 1 §.

5 kapitlet 33 §

15.310


3

C

Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–32 §§.

5 kapitlet 36 §

15.340
15.340-1
15.340-2

-

9
5

C

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en produktion av mer än 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering. Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 34, 35 eller 39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §.


- Mer än 5 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.

5 kapitlet 38 §

15.360

-

5

C

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av mer än 5000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
Anmälningsplikten gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37 eller 39 §.


Textilvaror

6 kapitlet 3 §

17.30

-

5

C

Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.


Päls, skinn och läder

7 kapitlet 3 §

18.30


18.30-1
18.30-2

-7
5

C

Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion av
mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller 29 kapitlet. 30 §.


- Mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.
- Mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.


Trävaror

8 kapitlet 2 §

20.10

-

8

C

Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och träprodukter med träskyddsmedel, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 1 eller 2 §.

8 kapitlet 4 §

20.30
20.30-1
20.30-2

-

9
7

C

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.


- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per kalenderår.

-

20.3001

-

3

U

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.

8 kapitlet 5 §

20.40
20.40-120.40-2


20.40-320.40-420.40-520.40-620.40-7
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.


- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.

-

20.4001

-

1

U

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.

-

20.4002

-

1

U

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.

-

20.4003

-

1

U

Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.

8 kapitlet 7 §

20.60

-

9

C

Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6 §.

-

20.6001

-

2

U

Anläggning för tillverkning av högst 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår.

8 kapitlet 9§


20.80

20.80-1


20.80-2


20.80-3


20.80-4


20.80-5

-


7
5
3
7
5

C

Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.


- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.

-

20.8001

-

3

U

Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.

-

20.8002

-

1

U

Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

8 kapitlet 10 §

20.90

-

3

C

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

-

20.9001

-

1

U

Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar 1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller 2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.


Fotografisk och grafisk produktion

10 kapitlet 1 §

22.10

-

9

C

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19 kapitlet 2 eller 3 §.

10 kapitlet 2 §

22.20

-

5

C

Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

10 kapitlet 4 §

22.4022.40-1


22.40-2


22.40-3

-
3


6


4


Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.


- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.

- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.


Kemiska produkter

12 kapitlet 6 §

24.81

-

8

C

Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk
eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

12 kapitlet 7 §

24.90

-

8

C

Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

12 kapitlet 8 §

24.100

-

7

C

Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

12 kapitlet 8 §

24.100

-

7

C

Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

12 kapitlet 10 §

24.120


24.120-1


24.120-224.120-324.120-4

-9


8


6


5

C

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
9 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §.


Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kapitlet 2 §.


- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.

-

24.12001

-

4

U

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.

-

24.12002

-

2

U

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.

-

24.12003

-

4

U

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.

12 kapitlet 11 §

24.130

-

8

C

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter
per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.

-

24.13001

-

4

U

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår.

12 kapitlet 12 §

24.140
24.140-1
24.140-2
24.140-3
24.140-4

-

11
8
6
3

C

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kapitlet 2 §.


- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.

12 kapitlet 13 §

24.150

-

8

C

Anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 1–12 §§.


Gummi och plastvaror

13 kapitlet 2 §

25.11


25.11-1


25.11-2


25.11-3


25.11-4

-10


8


6


4

C

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kapitlet 2 eller 3 §.


- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

-

25.1101

-

1

U

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.

13 kapitlet 4 §

25.30

-

6

C

tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

-

25.3001

-

1

U

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.

13 kapitlet 6 §

25.50
25.50-1

25.50-2


25.50-3


25.50-4


25.50-5


25.50-625.50-7


25.50-8

-7

4


3


9


7

5


4


3


Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kapitlet 2 eller 3 §.


- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.


Icke metalliska mineraliska produkter

-

26.1001

-

2

U

Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.

14 kapitlet 3 §

26.30

-

3

C

Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

-

26.3001

-

1

U

Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att 1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller 2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

14 kapitlet 4 §

26.40

-

8

C

Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

-

26.5101

-

3

U

Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.

14 kapitlet 7 §

26.60

-

9

C

Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §.

-

26.6001

-

2

U

Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår.


Cement, betong, kalk, krita och gips

-

26.7001

-

4

U

Anläggning för att 1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller 2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.

14 kapitlet 11 §

26.100

-

8

C

Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 10 §.

-

26.10001

-

3

U

Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per kalenderår.

14 kapitlet 12 §

26.110

-

6

C

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton betong eller lättbetong per kalenderår.

-

26.11001

-

3

U

Anläggning för tillverkning av högst 500 ton 1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller 2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

14 kapitlet 13 §

26.120

-

9

C

Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.

-

26.150
26.150-1


26.150-2

-

8


7

C

Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.


- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

-

26.15001

-

1

U

Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.

14 kapitlet 17 §

26.160

-

5

C

Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
29 kapitlet 9 eller 10 §.


Stål och metall

15 kapitlet 8 §

27.60

-

3

C

Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6,
7 eller 14 §.

-

27.6001

-

1

U

Anläggning för gjutning för en produktion av högst 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.

-

27.10001

-

4

U

Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av högst 1 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.

15 kapitlet 18 §

27.140

-

4

C

Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium,
för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.

-

27.14001

-

1

U

Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av högst 1 ton per kalenderår.


Metall- och plastytebehandling, avfettning och färgborttagning

-

28.1001

-

2

U

Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som är högst 1 kubikmeter.

16 kapitlet 4 §

28.40

-

4

C

Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

-

28.4001

-

1

U

Anläggning för 1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller 2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

16 kapitlet 6 §

28.60

-

4

C

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten
ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

-

28.6001

-

1

U

Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

16 kapitlet 7 §

28.70
28.70-1
28.70-2

-

6
4

C

Anläggning för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 §,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,

6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.


- Anläggning för produktion som omfattas av flera än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan.

-

28.7001

-

2

U

Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter, för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av 100 - 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallför-brukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.

16 kapitlet 8 §

28.71

-

3

C

Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 7 §.

-

28.7101

-

2

U

Blästringsarbete omfattande 100 - 500 kvadratmeter yta.

16 kapitlet 10 §

28.90

-

7

C

Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 § eller 19 kapitlet 1, 2 eller 4 §.


Elektriska artiklar

17 kapitlet 3 §

31.30

-

5

C

Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor.

17 kapitlet 6 §

31.60

-

7

C

Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.


Metallbearbetning


Motorer, turbiner och reaktorer

18 kapitlet 1 §

34.10

-

7

C

Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.

-

34.1001

-

2

U

Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.

18 kapitlet 2 §

34.20

-

4

C

Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.


Motorfordon

18 kapitlet 4 §

34.40

-

9

C

Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

-

34.4001

-

3

U

Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av

1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller

2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.


Järnvägsutrustning och flygplan

18 kapitlet 5 §

34.50

-

9

C

Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.


Maskinell metallbearbetning

18 kapitel 8 §

34.8034.80-1


34.80-2


34.80-3

-
9


6


5

C

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 1–10 §§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.


- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.

-

34.8001

-

1

U

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i 34.70 andra stycket.


Förbrukning av organiska lösningsmedel

-

39.1001

-

3

U

Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till högst 150 kilogram per timme eller högst 200 ton per kalenderår. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

-

39.2001

-

4

U

Anläggning där mindre än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i
a) djuptryck av publikationer,
b) bandlackering, eller
c) träimpregnering.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

-

39.2002

-

4

U

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 50 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

-

39.2003

-

4

U

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas med högst 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

19 kapitlet 3 §

39.30

-

5

C

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer”, ”kan ge cancer”, ”kan ge ärftliga genetiska skador”, ”kan ge cancer vid inandning”, ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” eller ”kan ge fosterskador”,
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. mer än 5 ton i limbeläggning,
13. mer än 5 ton i annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

-

39.3001

-

3

U

Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med

1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,

2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,

3. högst 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som ”misstänks kunna ge cancer”, "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",

4. högst 2 ton i annan ytrengöring,

5. högst 500 kilogram i fordonslackering,

6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd,

7. högst 15 ton i beläggning av träytor,

8. högst 1 kilogram i kemtvätt,

9. högst 10 ton i läderbeläggning,

10. högst 5 ton i skotillverkning,

11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast,

12. högst 5 ton i limbeläggning,
13. högst 5 ton i annan beläggning,

14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller

15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller ani-maliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

19 kapitlet 5 §

39.50

-

6

C

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som 1 § andra stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3 eller 4 §.

-

39.5001

-

2

U

Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

-

39.5002

-

2

U

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.

-

39.5003

-

2

U

Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 0,5 ton men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.


39.5004


1

U

Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska lösningsmedel. Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.


Hantering av bränslen och andra kemiska produkter

20 kapitlet 2 §

39.70

-

6

C

Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

-

39.7001

-

1

U

Anläggning för lagring av

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande", ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, och b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2 om det i anläggningen lagras mindre än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.

20 kapitlet 4 §

39.90

-

3

C

Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.

-

39.9001

-

1

U

Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.


Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla


Gas- och vätskeformiga bränslen

21 kapitlet 3 §

40.20

-

7

C

Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2 § eller 11 kapitlet 1, 2 eller 4 §.


Förbränning

21 kapitlet 8 §

40.60


40.60-1


40.60-2


40.60-3

-5


4


5

C

Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.


Anmälningsplikten gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5, 6, 7 eller 9 §.


- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas.

- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat bränsle än eldningsolja eller bränslegas används.

21 kapitlet 9 §

40.70

-

9

C

Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.

21 kapitlet 10 §

40.90

-

4

B

Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

21 kapitlet 11 §

40.95

-

3

B

Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 §.

21 kapitlet 12 §

40.100

-

1

C

Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 10 eller 11 §.


Värme- och kylanläggningar

21 kapitlet 13 §

40.110

-

7

C

Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.

21 kapitlet 14 §

40.120

-

3

C

Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.

-

40.12001

-

1

U

Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.


Vattenförsörjning

-

41.9002

-

2

U

Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer eller utan kemsteg för mer än 10 000 personer.


Fordonsservice och drivmedelshantering

23 kapitlet 1 §

50.10

-

4

C

Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

-

50.1001

-

2

U

Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.

-

50.1002

-

1

U

Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår.

23 kapitlet 2 §

50.20
50.20-1


50.20-2


50.20-3


50.20-4

-

4


3


4


3

C

Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.


- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.

-

50.2001

-

2

U

Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.

-

50.2002

-

2

U

Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.

-

50.2003

-

2

U

Fordonsverkstad med yrkesmässig reparation av fler än 400 fordon per år.

-

50.2004

-

1

U

Fordonsverkstad med yrkesmässig reparation av färre än eller lika med 400 fordon per år.

-

50.2005

-

1

U

Parkeringsgarage med fler än 400 platser för motorfordon.


Hamnar och flygplatser


Hamnar

-

63.2001

-

2

U

Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 40 fritidsbåtar eller liknande.

-

63.2002

-

1

U

Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 40 fritidsbåtar eller liknande.


Flygplatser

24 kapitlet 5 §

63.50

-

4

C

Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum. Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.

-

63.5001

-

1

U

Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.


Annan trafikinfrastruktur

-

63.10001

-

7

U

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner1 fordonskilometer per kalenderår.


63.10002

-

1

U

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd trafik med färre än 100 miljoner fordonskilometer per kalenderår.

-

63.10102

-

7

U

Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.

-

63.10103

-

1

U

Övriga spåranläggningar.


Laboratorier

25 kapitlet 1 §

73.10

-

7

C

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

-

73.1001

-

2

U

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.


Tankrengöring

26 kapitlet 2 §

74.20

-

6

C

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.


Hälso- och sjukvård

27 kapitlet 1 §

85.10

-

9

C

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

27 kapitlet 2 §

85.20

-

5

C

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.

-

85.3001

-

1

U

Tandläkarmottagning.


Rening av avloppsvatten

28 kapitlet 2 §

90.20
90.20-1


90.20-2

-

8


7

C

Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.


- Dimensionerad för mer än 500 personekvivalenter.
- Dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.

-

90.2001

-

6

U

Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 100 personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter.

-

90.2002

-

2

U

Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 personekvivalenter men högst 100 personekvivalenter.


90.2003


8

U

Ledningsnät som tillhör avloppsreningsanläggning med beteckningen B.


Avfall

29 kapitlet 2 §


90.40-1
90.40-2

-


2
7

C

Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.


Anmälningsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
- Anläggning för återkommande mellanlagring av slam
- Anläggning för mellanlagring av övrigt avfall

-

90.4001

-

1

U

Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är högst 10 ton.
29 kap 5 §

29 kapitlet 5 §

90.60

-

3

C

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall
1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där mängden avfall inte uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall, eller
2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår till
a. mer än 5 ton oljeavfall,
b. mer än 30 ton blybatterier,
c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
e. mer än 1 ton annat farligt avfall.


Anmälningsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller
2. anläggning för lagring som en del av insamling om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till mer än 1 ton elektriska eller elektroniska produkter, 1 500 kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat farligt avfall, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.


Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning

29 kapitlet 7 §

90.80

-

6

C

Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 6 §.

-

90.8001

-

2

U

Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är högst 1 000 ton per kalenderår.

29 kapitlet 8 §

90.90

-

6

C

Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.

29 kapitlet 10 §

90.110

-

6

C

Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9, 30, 31, 32 eller 50 §.

29 kapitlet 12 §

90.120

-

6

C

Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).


Användning för anläggningsändamål

29 kapitlet 14 §

90.140

-

1

C

Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.


Biologisk behandling

-

90.16001

-

1

U

Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda mängden avfall är 100 - 500 ton per kalenderår.

29 kapitlet 17 §

90.170
90.170-1


90.170-2


90.170-3

-


5


4


3

C

Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om
1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 16, 49 eller 50 §.


- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår.

-

90.17001

-

1

U

Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är högst 50 ton per kalenderår.


Förbränning

29 kapitlet 28 §

90.230

-

3

C

Samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22, 24 eller 26 §.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

-

90.23001

-

2

U

Samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.200, 90.210, 90.220 eller 90.230.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

29 kapitlet 29 §

90.231

-

3

C

Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23, 25 eller 27 §.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

-

90.23101

-

2

U

Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.201, 90.211, 90.221 eller 90.231.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.


Animaliska biprodukter

29 kapitlet 31 §

90.250

-

10

C

Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 30 § eller 5 kapitlet 34 §.

29 kapitlet 32 §

90.260

-

6

C

Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 30 eller 31 § eller 5 kap. 34 §.


Uppläggning

29 kapitlet 34 §

90.280

-

3

C

Uppläggning av
1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken endast är ringa, eller
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.

-

90.28001

-

1

U

Uppläggning av snö från gaturenhållning.


Deponering

29 kapitlet 41 §

90.341

-

3

C

Sluttäckt anläggning för deponering av avfall där sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.


Annan återvinning eller bortskaffande

29 kapitlet 44 §

90.370

-

7

C

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om
1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36, 37, 38, 39 eller 40 §.

29 kapitlet 45 §

90.375

-

7

C

Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.

29 kapitlet 47 §

90.390

-

4

C

Anläggning för behandling av farligt avfall, om
1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.

29 kapitlet 53 §

90.430

-

3

C

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37, 44, 45 och 49–52 §§.


Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar

30 kapitlet 2 §

92.20
92.20-1 192.20-2 292.20-3

-

5
3
2

C

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.


- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.

-

92.2001

-

1

U

Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000 skott per kalenderår.

30 kapitlet 3§

92.30

-

9

C

Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

-

92.10001

-

2

U

Golfbana med sammanlagt mer än 9 hål.


Textiltvätterier

31 kapitlet 1 §

93.10

-

5

C

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kapitlet 1 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kapitlet 3 §.

-

93.1001

-

4

U

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

-

93.1002

-

3

U

Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.


Övriga miljöfarliga verksamheter


Lackering med mera

-

100.1001

-

3

U

Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver per kalenderår.

-

100.1002

-

1

U

Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.


Hantering av brom- eller fluorkarboner

-

101.1001

-

6

U

Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.

-

101.1002

-

3

U

Omtappning av mer än 100 kilo men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.

-

101.1003

-

1

U

Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.

-

101.1004

-

7

U

Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.

-

101.1005

-

3

U

Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.

-

101.1006

-

1

U

Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.


Hälsoskyddsverksamheter


Utbildningsverksamhet och liknande

-

200.10-1

-

3

C

Gymnasieskola eller gymnasiesärskola

-

200.10-2

-

3

C

Internationell skola.

-

200.10-3

-

3

C

Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola.

-

200.10-4

-

3

C

Förskola.

-

200.10-5

-

1

C

Förskoleklass, öppen förskola.

-

200.10-6

-

1

U

Familjedaghem.


Samlingslokaler och liknande

-

200.20-1

-

1

U

Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor.

-

200.20-2

-

1

C

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

-

200.20-3

-

1

U

Fritidsgård och liknande.


Skönhetsvård och liknande

-

200.30-1

-

2

U

Solarium.

-

200.30-2

-

1

U

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.

-

200.30-3

-

1

U

Frisersalong.


Vård och hälsa

-

200.40-1

-

3

U

Lokaler för vård eller annat omhändertagande >5 boende.

-

200.40-2

-

2

C

Fotvård.

-

200.40-3

-

3

C

Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet.

-

200.40-4

-

1

U

Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.

-

200.40-5

-

1

U

Övriga alternativa behandlingar.


Idrott och liknande

-

200.50-1

-

1

U

Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.

-

200.50-2

-

3

C

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.

-

200.50-3

-

1

U

Strandbad.


Boende

-

200.60-1

.

1

U

Bostäder med lägenheter

-

200.60-2

-

2

U

Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård.

-

200.60-3

-

1

U

Camping/stuganläggning.

-

200.60-4

-

1

U

Bed & breakfast.

-

200.60-5

-

1

U

Övrigt tillfälligt boende.


Förvaring av djur

-

200.70-1

-

1

U

Lokaler för förvaring av djur.

Taxebilaga 3

Riskbedömning

Årlig tillsynstid

Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2. Verksamheten inplaceras därefter i en riskkolumn med tillämpning av en riskbedömning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden i antal timmar för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av nedanstående tabell. T är timtid, alltså timavgift.

Riskbedömning

Verksamheten placeras inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass, varefter riskbedömningens påverkan beräknas. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett antal kolumnförflyttningar, men den maximala kolumnförflyttningen som en verksamhet erhåller är 3 kolumnförflyttningar. Kolumnförflyttningarna ligger till grund för inplacering i rätt riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen. Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal kolumnförflyttningar som verksamheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i tabellen med utgångspunkt från kolumn 0.

Riskbedömningstabell

Avgiftsklass

Riskklass 0

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

1

T

T

2

3

2

2

3

4

5

3

4

5

6

7

4

6

7

8

9

5

8

9

10

11

6

9

10

12

13

7

12

14

15

16

8

16

18

20

21

9

20

23

25

26

10

24

27

30

32

11

28

32

35

37

12

32

36

40

42

13

36

41

45

47

14

40

45

50

53

15

44

50

55

58

16

48

54

60

63

17

52

59

65

69

18

56

63

70

74

19

60

68

75

79

20

64

72

80

84

21

68

77

85

90

22

72

81

90

95

23

76

86

95

100

24

80

90

100

106

25

88

99

110

116

26

96

108

120

127

27

104

117

130

137

28

112

126

140

148

29

128

144

160

169

30

144

162

180

190

31

160

180

200

211

32

180

203

225

237

33

200

225

250

264


Tabell över de ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer.

Verksamhetsdel eller liknande

Kriterier

Poäng

Alla typer av verksamheter

Babysim

1

Alla typer av verksamheter

Bad med högtempererad bassäng

1

Alla typer av verksamheter

Bad med äventyrskaraktär

1

Alla typer av verksamheter

Bassäng, bubbelpool, floating, spa och dylikt

1

Alla typer av verksamheter

Solarier som extra verksamhet

1

Alla typer av verksamheter

Förskola/fritids som extra verksamhet i annan lokal eller verksamhet enligt 38 § FMH

1

Alla typer av verksamheter

Verksamhet som bedrivs i bostad eller utnyttjar vatten, WC och så vidare i bostad

1

Alla typer av verksamheter

Återanvändning av stickande och skärande verktyg (Gäller inte fotvård då detta redan återfinns i klassningskodens grundbedömning)

1

Förskola/fritids

> 5 avdelningar

1

Resurscenter

Yrkesmässig verksamhet (Poäng ges för varje typ av yrkesmässig verksamhet, till exempel snickeri, metallbearbetning och så vidare)

1

Skolor och undervisningslokaler

> 400 elever

1

Skolor och undervisningslokaler

Gymnastiksal

1

Skolor och undervisningslokaler

Kemi- eller fysiksal

1

Skolor och undervisningslokaler

Salar för yrkesinriktad utbildning

1

Skolor och undervisningslokaler

Slöjdsal

1

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

> 4 utövare av hygienisk verksamhet

1