Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

fastställd av kommunfullmäktige i Mjölby § 48/2021
fastställd av kommunfullmäktige i Boxholm § 91/2021
fastställd av kommunfullmäktige i Ödeshög § 79/2021

Inledande bestämmelser

1 §

Denna taxa gäller avgifter för Mjölby, Boxholms och Ödeshögs kommuners kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, livsmedelslagen (2006:804), samt de författningar, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

Enligt 3 § i livsmedelslagen jämställs med livsmedel

  1. Vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverket till den punkt där det tappas ur kran till konsument, och
  2. Snus och tuggtobak.

2 §

Avgift enligt denna taxa tas ut för

  1. registrering av anläggning
  2. årlig offentlig kontroll
  3. uppföljande kontroll som inte var planerad
  4. utredning av klagomål
  5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg
  6. importkontroll
  7. offentlig kontroll i övrigt

3 §

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 §

Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljönämnden efter handläggning.

Timavgift

5 §

Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1100 kronor per timme kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering

6 §

Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

7 §

För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Miljönämnden tilldelat eller beslutat för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten, där avgiften successivt ökar för varje kategori. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

8 §

Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

9 §

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i efterskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontroll- avgiften i efterskott och beräknas enligt timavgiften i 5 § eller i förekommande fall enligt 15 §.

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.

10 §

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren).

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

11 §

Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 5 § och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Höjning eller nedsättning av avgift

12 §

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljönämnden i ett enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.

Avgift exportkontroll

13 §

Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till miljönämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Avgift importkontroll

14 §

Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift till miljönämnden för sådan särskild importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover.

Avgiftens erläggande och verkställighet

15 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Mjölby kommun genom dess miljönämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Överklaganden

Miljönämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Miljönämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021.

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel för utskrift (Pdf) Pdf, 231 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad