Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Gäller från och med 1 januari 2017. Taxa för offentlig kontroll av livsmedel fastställd av kommunfullmäktige i Mjölby 19 november 2013, § 116, fastställd av kommunfullmäktige i Boxholm 4 november 2013, § 121, reviderad av kommunfullmäktige i Mjölby 20 december 2016, § 139 och reviderad av kommunfullmäktige i Boxholm 12 december 2016, § 85.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna taxa gäller avgifter för Mjölby och Boxholms kommuners kostnader för offentlig kontroll enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning.

2 §

Avgift enligt denna taxa tas ut för

  1. prövning i ärenden om godkännande av anläggning
  2. registrering av anläggning
  3. årlig offentlig kontroll
  4. bemanningsavgift
  5. handläggning och andra åtgärder vid normal offentlig kontroll och extra offentlig kontroll i övrigt samt utfärdande av exportintyg.

3 §

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

  1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
  2. handläggning som föranleds av överklagande av beslut enligt livsmedels- och foder-lagstiftningen, de föreskrifter som meddelats med stöd av dessa lagar samt de EG-bestämmelser som kompletteras av dessa lagar.

4 §

Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2006.

5 §

Beslut om att fastställa avgift enligt 6 § andra stycket, 14 § andra stycket och 18 § tredje stycket förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livs-medel eller särskilda beslut enligt 5 § i förordningen eller andra beslut om avgifter i enskilda fall enligt denna taxa fattas av Miljönämnden.

Timavgift

6 §

Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1100 kronor per timme kontrolltid. Avgifts-uttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för prövning

7 §

Den som ansöker om godkännande av en sådan anläggning, som avses i EG-förordningen 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung, och över vilken Livsmedelsverket till kommunen överfört kontrollen, ska betala en avgift för prövningen som motsvarar en årsavgift för anläggningen enligt 11 § med tillämpning av den riskklass som gäller för den typ av verksamhet som godkännandet avser och erfarenhetsklass B.

Avgift för prövning ska betalas för varje anläggning som ansökningen avser.

Avgiften för prövning får tas ut i förskott.

8 §

För godkännande av en anläggning, som avses i 7 §, med anledning av byte av livsmedels-företagare eller sådan ändring av verksamheten som kräver godkännande ska, under förutsättning att godkännande för anläggningen tidigare lämnats, betalas halv avgift enligt 7 §.

9 §

Avgift för prövning i ärenden om godkännande ska erläggas även om ansökan avslås.

Avgift för registrering

10 §

Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala avgift för en timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

11 §

För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Miljönämnden tilldelar anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten där avgiften successivt ökar för varje kategori. Härvid tillämpas Livsmedelsverkets gällande vägledning ”Riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”. Den årliga kontrolltiden för varje riskklass, kontrolltidstillägg och erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timtaxan.

12 §

För normal offentlig kontroll av en foderanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas.
Årsavgiftens storlek baseras på den kontrolltid Miljönämnden beslutar för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående av en riskklassning med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt en erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Vid fastställandet av risk- och erfarenhetsklasser samt kontrolltiden för dessa ska den nationella vägledningen från Jordbruksverket användas.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med timtaxan.

13 §

Om en tillämpning av 11 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

14 §

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i efterskott. Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga kontroll-avgiften i efterskott och beräknas enligt timavgiften i 6 § eller i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Den som enligt 13 § samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats.

Om anläggningen placeras i annan avgiftsklass eller annars tilldelas annan kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det att verksamheten vid anläggningen har upphört.

15 §

Av 4 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel framgår att den årliga kontrollavgiften ska betalas av livsmedelsföretagare vars verksamhet är föremål för kontroll och som äger eller innehar anläggningen vid årets början. Avgiften ska även betalas av den som bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus eller tuggtobak eller i en anläggning för dricksvattenförsörjning.

Avgift för bemanning vid styckningsanläggningar

16 §

För Miljönämndens bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och
vilthanteringsanläggningar, tas utöver den årliga kontrollavgiften ut en bemanningsavgift för sådan offentlig kontroll som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 854/2004 samt i 18 § förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 4 § livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel.
Nämnden fastställer den kontrolltid som ska åtgå för bemanningen. Avgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras med timavgiften. Avgiften ska motsvara nämndens faktiska kostnader för kontrollen.

Avgiften ska betalas kvartalsvis.

Avgift för extra offentlig kontroll

17 §

Om påvisandet av bristande efterlevnad medför offentlig kontroll som går utöver den normala kontrollverksamheten, tas avgift ut för nedlagd kontrolltid enligt timavgiften och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd, ska den företagare som har ansvaret för den bristande efterlevnaden eller får den företagare som äger eller innehar produkterna vid den tid då den extra offentliga kontrollen genomförs debiteras de kostnader som den extra offentliga kontrollen medför.

Nedsättning av avgift med mera

18 §

Av 10 § förordningen om avgift för offentlig kontroll av livsmedel framgår att kontrollmyndig-heten får sätta ned eller efterskänka den årliga kontrollavgiften om det finns särskilda skäl. Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgiften för kommunens offentliga kontroll fattas av den nämnd som fastställer avgiften enligt 5 § i denna taxa. Om det finns särskilda skäl får nämnden också besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften för godkännande, registrering eller bemanning vid styckningsanläggningar.

Avgiftens erläggande med mera

19 §

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Mjölby kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor med mera

20 §

Av 33 § livsmedelslagen och 33 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att Miljönämnden får förordna att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

21 §

Av 31 § livsmedelslagen och 31 § lag om foder och animaliska biprodukter framgår att Miljönämndens beslut om avgift får överklagas hos länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017.

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel för utskrift (Pdf)PDF