Va-taxa

Taxa för Mjölby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Gällande från och med 1 januari 2022.

Inledande bestämmelser

Taxa för Mjölby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412).

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.

Antagen av kommunfullmäktige 15 december 2020, § 154, diarienummer KS/2020:264. Justerad enligt index 1 januari 2022 enligt beslut av tekniska nämnden 23 september 2021, § 99, diarienummer TEKN/2021:226.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Mjölby kommun. Förvaltningen sköts av Service-och teknikförvaltningen under tekniska nämnden.

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Mjölby kommun.

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

1. Avgiftskyldighet

För fastighet och allmän platsmark som ligger inom verksamhetsområdet för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fastighetsägaren eller den som jämställs med fastighetsägare enligt vattentjänstlagen, betala avgifter enligt denna taxa. Även den som ansvarar för allmän platsmark inom verksamhetsområdet ska betala avgifter för ”Avledning av dagvatten från gata och allmän platsmark” (Dg).

Avgifterna enligt denna taxa ska täcka nödvändiga kostnader för anläggningen.

2. Avgiftstyper

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift. Brukningsavgifterna är periodiska.

3. Vissa definitioner

Följande definitioner gäller för både anläggnings- och brukningsavgifter.

Bebyggda fastigheter

Bostadsfastighet: är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Bostadsfastigheter delas i sin tur in i:

 • Småhus, enfamiljsfastigheter
 • Flerbostadshus, två eller flera bostäder/lägenheter

Kontors- och servicefastighet: är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

 • Kontor
 • Förvaltning
 • Stormarknader
 • Butiker
 • Utställningslokaler
 • Sporthallar
 • Hotell
 • Restauranger
 • Hantverk
 • Småindustri
 • Utbildning
 • Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med kontors- och servicefastighet.

Obebyggda fastigheter

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts.

Avgiftsfaktorer

Lägenhet/bostadsenhet/bruttoareaenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet eller kontors- och servicefastighet där begreppet lägenhet inte är tillämplig räknas varje påbörjat 150-tal kvadratmeter bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 53 som en enhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Tomtyta: är fastighetens areal enligt fastighetsregistret eller enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter (Sedan den 1 januari 2004 är det möjligt att bilda så kallade tredimensionella fastigheter, vilket innebär att fastigheter kan avgränsas i höjd och djupled så att våningsplan och anläggningar inom samma fastighet kan ha olika ägare.) fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Förbindelsepunkt (FP): är den punkt, som huvudmannen har bestämt, där den allmänna anläggningen slutar och fastighetens va-installation börjar.

4. Vattentjänster och tidpunkt för avgiftsskyldighet och betalning

4.1

Avgift tas ut för följande vattentjänster:

 • V, vattenförsörjning
 • S, spillvattenavlopp
 • Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet
 • Dg, dagvattenavlopp från gator och allmän platsmark

4.2

Fastighetsägaren är skyldig att betala avgifter från och med den tidpunkt när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för tjänsten V, S och Df och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. Om dagvatten från fastigheten avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Avgiftsskyldighet för tjänsten avledning av dagvatten från allmän platsmark (Dg) gäller från och med den tidpunkt när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och huvudmannen informerat fastighetsägaren och i förekommande fall den som ansvarar för allmän platsmark om detta.

Taxan förutsätter att samtliga kriterier som vattentjänstlagen ger för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3

Avgiften ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

4.4

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

4.5

Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag första inbetalning skulle ha skett tills totala beloppet är betalt.

Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 6§ räntelagen.

4.6

Avgiftsskyldighet enligt 6.5, 6.6, 6,7 respektive 7.3,7.4,7.5 och 7.6 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande till exempel ökning av tomtyta inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats.

4.7

Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående informera huvudmannen när ändrade förhållanden inträtt på fastigheten. Försummar fastighetsägaren det tas dröjsmålsränta enligt 4.4 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

5. Särtaxa och avtal vid avvikelser

Om kostnaden för att förse vissa fastigheter med vatten och avlopp avviker beaktansvärt från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska enligt vattentjänstlagen avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt denna taxa får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

6. Anläggningsavgift för bostads- och kontors- och servicefastigheter


6.1

Avgift ska betalas för bostadsfastighet och kontors- och servicefastighet. I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 procent)

Avgift utgår per fastighet med:

A. Servisavgift, en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df.

 • Tre ledningar: 45 760 kronor inklusive moms.

Varav per ledning:

 • En ledning: 32 032 kronor inklusive moms.
 • Två ledningar: 38 896 kronor inklusive moms.
 • Tre ledningar: 45 760 kronor inklusive moms.

Samtliga vattentjänster

B. Förbindelsepunktsavgift, en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df.

 • Samtliga vattentjänster: 18 300 kronor inklusive moms.

Per vattentjänst:

 • V: 5 490 kronor inklusive moms.
 • S: 9 150 kronor inklusive moms.
 • Df: 3 660 kronor inklusive moms.

C. Tomtyteavgift, en avgift per kvadratmeter tomtyta.

 • Samtliga vattentjänster: 64,00 kronor inklusive moms.

Per vattentjänst:

 • V: 19,20 kronor inklusive moms.
 • S: 32,00 kronor inklusive moms.
 • Dg: 12,80 kronor inklusive moms.

D. Lägenhetsavgift, en avgift per lägenhet.

 • Samtliga vattentjänster: 32 800 kronor inklusive moms.

Per vattentjänst:

 • V: 9 840 kronor inkusive moms.
 • S: 16 400 kronor inklusive moms.
 • Dg: 6 560 kronor inklusive moms.

E. Grundavgift Df utan fp, en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b).

Per vattentjänst:

 • Df: 10 525 kronor inklusive moms.

6.2

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. Gemensam förbindelsepunkt förutsätter godkännande av huvudmannen.

6.3

Tomtyteavgiften, 6.1 c), begränsas till ett belopp som motsvarar summan av övriga anläggningsavgifter enligt 6.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 6.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt bestämmelserna i 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med hänsyn till att vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 6.1 a) inte räknas till högre belopp än 100 % av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.

6.4

Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte betalas.

6.5

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift enligt 6.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1 b) betalas.

6.6

Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 6.3.

6.7

Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 6.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

6.8

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 e).

6.9

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1, betalas en etableringsavgift om 30 procent av avgiften enligt 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

7. Anläggningsavgift för annan fastighet

7.1

Avgift ska betalas för annan fastighet. I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 procent)

Avgift utgår per fastighet med:

A. Servisavgift, en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df

 • Tre ledningar: 43 680 kronor inklusive moms.

Varav per ledning:

 • En ledning: 30 576 kronor inklusive moms.
 • Två ledningar: 37 128 kronor inklusive moms.
 • Tre ledningar: 43 680 kronor inklusive moms.

B. Förbindelsepunktsavgift, en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df

 • Samtliga vattentjänster: 17 470 kronor inklusive moms.

Per vattentjänst:

 • V: 5 241 kronor inklusive moms.
 • S: 8 735 kronor inklusive moms.
 • Df: 3 494 kronor inklusive moms.

C. Tomtyteavgift, en avgift per kvadratmeter tomtyta.

 • Samtliga vattentjänster: 100 kronor inklusive moms.

Per vattentjänst:

 • V: 30 kronor inklusive moms.
 • S: 50 kronor inklusive moms.
 • Dg: 20 kronor inklusive moms.

D. Grundavgift Df utan fp, en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

Avgift enligt 7.1 d) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 7.1 a) och b).

Per vattentjänst:

 • Df: 10 000 kronor inklusive moms.

7.2

Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas servisavgiften enligt 7.1 a) lika mellan fastigheterna.

7.3

Om fastigheten är obebyggd betalas 70 procent av tomtyteavgiften enligt 7.1 c). När fastigheten sedan bebyggs betalas resterande 30 procent av tomtyteavgiften enligt den taxa när avgiftsskyldigheten inträder (beviljat bygglov enligt punkt 4.6).

7.4

Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelse-punkter, ska servisavgift enligt 7.1 a) och förbindelsepunkts avgift enligt 7.1 b) betalas.

7.5

Ökas fastighets tomtyta, ska tomtyteavgift enligt 7.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald.

7.6

Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättas, ska avgift betalas enligt 7.1 d).

7.7

Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med betalning av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör.

7.8

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 7.1 a), betalas en etableringsavgift om 30 procent av avgiften enligt 7.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

8. Anläggningsavgift för ansvarig för allmän plats

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift.

Anläggningsavgift, en avgift per kvadratmeter allmän platsmark för anordnande av dagvattenbortledning:

 • 20,50 kronor inklusive moms per kvadratmeter allmän platsmark.

9. Serviser på annat sätt

9.1

Om ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

9.2

Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

9.3

Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

10. Ändring av anläggningsavgifter

Kommunfullmäktige beslutar om principerna för anläggningsavgifter. Avgifter enligt punkterna

6–8 är baserade på indextalet 124,2 (2021-07) i entreprenadindex, serie 322. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Ändring av anläggningsavgifterna utöver enligt ovan, kan beslutas av kommunfullmäktige.

11. Brukningsavgifter för fastigheter

11. 1

Brukningsavgifter ska betalas för bebyggd fastighet. I avgifterna ingår mervärdeskatt (moms 25 procent).

Avgifterna tas ut per fastighet med:

Brukningsavgifter för fastigheterKronor inklusive moms.

Per vattentjänst


VaravA

Grundavgift, en fast avgift per år

2096

V: 838

S: 838

Df: 210

Dg: 210


B

Kapacitetsavgift, en avgift per år och mätarkombinationB1

Småhus

3138

V: 1255

S: 1883

B2

1x 2,5 qn

3528

V: 1411

S: 2117

B3

2 x 2,5 qn

16 516

V: 6606

S: 9910

B4

3 x 2,5 qn

28 544

V: 11 417

S: 17 127

B5

4 x 2,5 qn

35 524

V: 14 209

S: 21 315

B6

1 x 6 qn

20 750

V: 8300

S: 12 450

B7

2 x 6 qn

40 985

V: 16 393

S: 24 591

B8

3 x 6 qn

48 778

V: 19 511

S: 29 266

B9

4 x 6 qn

60 355

V: 24 141

S: 36 214

B10

1 x 10 qn

39 037

V: 15 615

S: 23 423

B11

2 x 10 qn

63 412

V: 63 412

S: 38 047

B12

3 x 10 qn

103 674

V: 41 470

S: 62 204

B13

4 x 10 qn

143 211

V: 56 538

S: 86 673

C

Kubikmeteravgift, en avgift per kubikmeter levererat vatten.

15,78

V: 6,33

S: 9,45

D

DagvattenavgiftD1

Dagvattenavgift (ej småhus), en avgift per år och varje påbörjat kvadratmeter tomtyta.

0,94

Df: 0,57

Dg: 0,37

D2

Dagvattenavgift för småhus, en dagvattenavgift per småhusfastighet och år.

746

Df: 447

Dg: 299

E

Extra föroreningsavgift, avgift per kilo enligt bestämmelserna i 11.9E1

SS sed, sedimenterbar suspenderad substans

6,21


E2

BOD 7, organiskt material mätt som biokemisk förbrukning

6,86


E3

P, totalfosfor

87,16


E4

N, totalkväve

52,18


11.2

Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas kubikmeteravgift enligt 11.1 C ut efter en antagen förbrukning om 200 kubikmeter/lägenhet och år i permanentbostad och med 50 kubikmeter/lägenhet och år för fritidsbostad. Grundavgiften enligt 11.1 A och motsvarande mätaravgift11.1 B1 ska också betalas då fastigheten inte har mätning.

11.3

För så kallat byggvatten ska kubikmeteravgift enligt 11.1 C betalas. Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 kubikmeter per lägenhet.

11.4

För extra mätställe på fastighet där mätstället är beläget på en och samma servis ska en årlig avgift betalas med ett belopp motsvarande 30 procent av den fasta avgiften enligt 11.1 A och 11.1 B. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.

För mätställe på fastighet där mätstället är beläget på separat servisledning utgår avgift enligt 11.1.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

11.5

Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.

11.6

Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av punkt 14.

11.7

För spillvattenmängd, som enligt med huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten och dylikt), ska avgift erläggas med 30 procent av kubikmeteravgiften enligt 11.1 C.

11.8

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet ska avgift för spillvattenavlopp betalas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

11.9

Extra föroreningsavgifter tas ut för spillvatten där halter utöver dessa gränsvärden räknas:

Extra föroreningsavgifter

Ämne

Halt, kilo per kubikmeter

SS sed

0,26

BOD 7

0,30

P

0,02

N

0,03

Extra föroreningsmängd utgör således:

Extra föroreningsmängd

Ämne

Mängd

SS sed

Q x (U SS sed – 0,26) kilo

BOD 7

Q x (U BOD 7-0,30) kilo

P

Q x (U P – 0,02) kilo

N

Q x (U N – 0,03) kilo

Q= mängd spillvatten med föroreningshalt överskridande angivet gränsvärde i kubikmeter.

U= uppmätta eller på annat sätt bestämda föroreningshalter av i kilo per kubikmeter.

Q och U bestäms i överenskommelse mellan fastighetsägaren och huvudmannen eller efter huvudmannens uppskattning.

11.10

För obebyggd fastighet inom detaljplan ska brukningsavgift betalas enligt 11.1 A.

11.11

Vid hämtning av vatten från iordningsställda betalstationer utgår avgift för levererad mängd vatten med 22 kronor /kubikmetern (inklusive moms).

12. Brukningsavgift för ansvarig för allmän plats

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift. Avgift utgår per år.

 • Avgift per kubikmeter för bortledning av dagvatten på allmän platsmark: 0,94 kronor inklusive moms.

13. Särskilda avgifter

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

Särskilda avgifter

Särskilda avgifter


Kronor inklusive moms

Nedtagning av vattenmätare

621

Uppsättning av vattenmätare

621

Avstängning av vattentillförsel

621

Påsläpp av vattentillförsel

621

Sönderfrusen vattenmätare

1243

Undersökning av vattenmätare

1491

Länsning av vattenmätarbrunn

1739

Förgäves besök

497

Va-huvudmannen utför avläsning av vattenmätare inom utesittartiden för vattenmätare

621

Uttag ur brandpost för annat ändamål än brandsläckning


Öppning/tömning/låsning: 2485


Månadsavgift: 497

Om huvudmannen godkänt anslutning av sprinkleranläggning eller motsvarande anläggning för brandvattenförsörjning tas årlig avgift ut.

Dimension <100 millimeter: 5590


Dimension 100-150 millimeter: 11182


Dimension > 150 millimeter: 22 364

Uppgrävning och proppning av serviser

37 273

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 50 procent av ovan angivna belopp.

14. Debitering av brukningsavgift

Avgift enligt 11.1 A, B och D debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 11.1 C och E debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i punkt 11.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

15. Avtal vid särskild användning av va-anläggningen

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans användning av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

16. Ändring av brukningsavgifter

Avgifterna enligt punkterna11-14 är baserade på indextalet 330,33 (2018-07) i konsumentprisindex KPI (1980 = 100). När detta index ändras har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Ändring av brukningsavgifterna, utöver enligt ovan, kan beslutas av kommunfullmäktige.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53§ Vattentjänstlagen.

Va-taxa 2022 för utskrift, (Pdf) Pdf, 591 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad