Fördjupad översiktsplan Mantorp

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Mantorp påbörjades 2018. Planens syfte är att lägga fast ramarna för Mantorps fortsatta utbyggnad med bostäder, förskolor, skolor, parker m.m. Planeringshorisonten är en tätort med
7 000 invånare. Utbyggnaden av tätorten föreslås ske i huvudsak söder om järnvägen med utgångspunkt från stationen.

Plansamråd hölls november 2019 t.om. januari 2020. Planen kommer vara utställd 28 mars till 31 maj 2021.

Infoga bild

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Magnus Hultegård

Telefon:  010 - 234 51 86

E-post: magnus.hultegard@mjolby.se


Utställningstid

Planen är utställd under perioden 28 mars - 31 maj 2021. Under utställningstiden finns handlingar tillgängliga i stadshusets entré. Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Kommunstyrelsen, 595 80 Mjölby eller mjolbykommun@mjolby.se senast måndagen den 31 maj 2021.

Byggnadskontorets hantering av personuppgifter under planprocessen Pdf, 62 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationstillfällen

Under utställningstiden kommer till följd av Coronaepidemin inga fysiska informationsträffar hållas. Däremot kommer digitala möten hållas 15/4 & 4/5 kl. 18.30. Det kommer vara möjligt att logga in till mötet från ca. kl 18:15. Länk till mötet finns här nedanför.

Infomöte via teams Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sitter du vid en dator behöver du bara öppna länken i webbläsaren. Deltar du via telefon eller surfplatta behöver du först ladda ner microsoft teams till mötet.

I samband med att du loggar in på mötet kommer du först hamna i en lobby varifrån du sedan blir insläppt på mötet. Under mötet kommer alla deltagares mikrofoner vara avstängda. Det kommer finnas möjlighet att vi programmets chattfunktion ställa skriftliga frågor eller be om ordet. För att ge så många som möjligt chansen att ställa sina frågor kommer frågorna besvaras och ordet fördelas i turordning.

Informationsmötet kommer inledas med en presentation av planförslaget. Presentationen finns också som en enkel film att titta på här på hemsidan. Filmen är knappt en halvtimme lång.

Utställningshandlingar

Översiktsplaneversion anpassad till läsning på mobila enheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 18 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga MKB från samrådsskedet med alternativjämförelser Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelsen publiceras inte på webben till följd av GDPR. Den finns dock tillgänglig i stadshusets entré. Det finns också möjlighet att få del av samrådsredogörelsen genom att kontakta planhandläggaren.

Nya utredningar & underlag

Sammanställning av trafikanalys Pdf, 880 kB, öppnas i nytt fönster.

Idéskisser nytt centrum och stadspark Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikbullerberäkning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar

Webbanpassad översiktsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 18 MB, öppnas i nytt fönster.

Anteckningar från samrådstillfällen

Öppet hus Vifolkaskolan Pdf, 200 kB, öppnas i nytt fönster.

Mantorps julmarknad Pdf, 186 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar & underlag

Arkeologisk utredning etapp I Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk bedömning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikanalys Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning Pdf, 16 MB, öppnas i nytt fönster.

Kompletterande riskbedömning avseende ammoniak Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för planering vid farligt godsleder Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp Pdf, 228 kB, öppnas i nytt fönster.

Vision 2025 Pdf, 81 kB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsförsörjningsprogram Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.