Fördjupad översiktsplan Mantorp

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Mantorp påbörjades 2018. Planens syfte är att lägga fast ramarna för Mantorps fortsatta utbyggnad med bostäder, förskolor, skolor, parker m.m. Planeringshorisonten är en tätort med 7 000 invånare, med utblick mot 10 000 invånare. Utbyggnaden av tätorten föreslås ske i huvudsak söder om järnvägen med utgångspunkt från stationen.

Plansamråd hölls november 2019 t.om. januari 2020. Nu pågår arbete med att sammanställa de synpunkter som kommit in. Därefter kommer arbetet med att revidera planen genomföras innan en ny version ställs ut.

Infoga bild