Fördjupad översiktsplan Mantorp

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Mantorp påbörjades 2018. Planens syfte är att lägga fast ramarna för Mantorps fortsatta utbyggnad med bostäder, förskolor, skolor, parker m.m. Planeringshorisonten är en tätort med
7 000 invånare. Utbyggnaden av tätorten föreslås ske i huvudsak söder om järnvägen med utgångspunkt från stationen.

Planen antogs av kommunfullmäktige 28 september 2021

  • Plansamråd hölls november 2019 t.om. januari 2020.
  • Planen var utställd 28 mars till 31 maj 2021.
Infoga bild

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Magnus Hultegård

Telefon:  010 - 234 51 86

E-post: magnus.hultegard@mjolby.se


Antagande

Planen antogs av kommunfullmäktige 28 september 2021.

Protokollsutdrag fullmäktiges antagandebeslut Pdf, 729 kB, öppnas i nytt fönster.

Antagandehandlingar

Plankarta Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 18 MB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtande

Inkomna yttranden på planförslaget kommenteras i ett utlåtande. Utlåtandet publiceras inte på webben till följd av GDPR. Det finns möjlighet att få del av utlåtandet genom att kontakta planhandläggaren.

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Granskningsyttrandet från länsstyrelsen återfinns i slutet av planbeskrivningen, men publiceras separat även via nedanstående länk.

Länsstyrelsens granskningsyttrande Pdf, 187 kB, öppnas i nytt fönster.

Utställningshandlingar

Översiktsplaneversion anpassad till läsning på mobila enheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 18 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga MKB från samrådsskedet med alternativjämförelser Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelsen publiceras inte på webben till följd av GDPR. Den finns dock tillgänglig i stadshusets entré. Det finns också möjlighet att få del av samrådsredogörelsen genom att kontakta planhandläggaren.

Nya utredningar & underlag

Sammanställning av trafikanalys Pdf, 880 kB, öppnas i nytt fönster.

Idéskisser nytt centrum och stadspark Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikbullerberäkning Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar

Webbanpassad översiktsplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 18 MB, öppnas i nytt fönster.

Anteckningar från samrådstillfällen

Öppet hus Vifolkaskolan Pdf, 200 kB, öppnas i nytt fönster.

Mantorps julmarknad Pdf, 186 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredningar & underlag

Arkeologisk utredning etapp I Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk bedömning Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikanalys Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning Pdf, 16 MB, öppnas i nytt fönster.

Kompletterande riskbedömning avseende ammoniak Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för planering vid farligt godsleder Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Förslag till riktvärden för dagvattenutsläpp Pdf, 228 kB, öppnas i nytt fönster.

Vision 2025 Pdf, 81 kB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsförsörjningsprogram Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.