Naturvårdsprogram

Mjölby har ett kommunalt naturvårdsprogram med mål och riktlinjer för kommunens naturvårdsarbete som även omfattar en digital karta med värdefulla naturområden i kommunen.

Till alla områden finns en områdesbeskrivning som du kommer åt genom att klicka på området på kartan. Mer information om programmet och kartan finns på sidan om naturvårdsprogram.

Naturvårdsprogram

Miljönämnden ska bevaka naturvårdens intressen exempelvis i samband med bygglov och annan fysisk planering. Andra arbetsuppgifter är att arbeta med naturinventeringar och ge råd och information till andra förvaltningar och till allmänheten. En viktig uppgift är också att visa naturen i kommunen till exempel genom att ta fram informationsmaterial och hålla naturguidningar.

Kommunen förvaltar Skogssjöområdets naturreservat som är ett skogsreservat med spännande geologi, intressant djur- och växtliv, bad och camping strax norr om Mjölby tätort.

De flesta ärenden som berör naturmiljön handläggs annars av länsstyrelsen i Östergötlands län. Det kan till exempel gälla tillstånd till täktverksamhet eller reservatsfrågor och dispenser från skyddsföreskrifter.

Dessutom krävs samråd med Länsstyrelsen Östergötland eller anmälan vid olika ingrepp, bland annat grävarbeten och utfyllnad, dikesrensning, husbehovstäkter eller anläggning av dammar. För dessa ärenden ta direktkontakt med Länsstyrelsen Östergötland.

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefon: 010-223 50 00 (växel).

Senast publicerad