Detaljplan i Mjölby för del av Mjölby 40:6 m.fl.

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheten Mjölby 40:6 m.fl. Planområdet ligger i Mjölby väst om Lundbybadet intill Smålandsvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra markanvändning för uppförande av ett vårdboende. Planförslaget innebär ett avsteg från gällande översiktsplan för Mjölby antagen 2011 och handläggs därför enligt utökat förfarande.

Flygbild över Vallsberg, Väderstad.

Bakgrund

Den demografiska utvecklingen i landet och i kommunen visar på en stor ökning av äldre efter år 2020. För att tillgodose det ökade behovet av vård- och omsorgsplatser avser Mjölby kommun att uppföra ett nytt vårdboende.

Samråd om planförslaget pågår till den 28 oktober 2019.

Mjölby kommun bjuder in till samrådsmöte den 16 oktober kl. 18 i Stadshuset. Du kan lämna synpunkter på förslaget till byggnadskontoret senast den 28 oktober 2019. Om du vill se planförslaget eller framföra dina synpunkter kan du under samrådsperioden ta del av handlingarna på:

  • Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planerlänk till annan webbplats
  • I stadshusets entré och på byggnadskontoret, Burensköldsvägen 11, Mjölby

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Planarkitekt

Marika Tano

Telefon: 0142-859 62

marika.tano@mjolby.se


Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby


Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se

Samrådshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Utredningar

Geoteknisk utredningPDF

Miljöteknisk markundersökningPDF

BullerutredningPDF

NaturvärdesinventeringPDF

Bedömning av naturvärdenPDF