Taxa för verksamhetsavfall 2015-2020

Denna taxa gäller till den 31 december 2020 och ersätts därefter av "Taxa för mottagning av avfall i Mjölby kommun".

Taxa för mottagande av verksamhetsavfall vid Hulje återvinningscentral
och omlastningsstation från och med 1 januari 2015. Fastställd av kommunfullmäktige den 16 december 2014, § 106, diarienummer 2014:450.

Exklusive mervärdesskatt för närvarande 25 procent.

Minimiavgift 150 kronor per vägning

Avfallsslag

Kategori

Pris, kronor per ton

Brännbart avfall

310

660

Impregnerat trä

230

2200

Trädgårdsavfall

240

352

Gips & Isolering

511

3000

Omklassning av inlämnat material

510

2200

Bortrensat material, VA-verk

330

484

Rent trä

210

275

Företagskort, max 1,5 kubikmeter per tillfälle


5 000 kronor styck per år

Allmänt

Taxan gäller tillsvidare from 1 januari 2015, och skall om så erfordras omprövas inför varje årsskifte med anledning av ändrade regler, metoder och kostnader för avfallshantering.

Den verksamhet som vill lämna avfall vid Hulje skall vara registrerad i vågsystemet och ha ett kundnummer. Fakturering sker sedan månadsvis av tekniska kontoret. Vid fel på vågen debiteras manuellt enligt ett medelvärde av vikt/kubikmeter för de 5 sista invägningarna av samma avfallsslag.

Taxan gäller även för större mängder avfall som lämnas av hushåll t ex. vid större ombyggnader.

Avfallet skall sorteras av avfallslämnaren, farligt avfall får inte ingå i något av ovanstående avfallsslag. Vid Hulje får endast farligt avfall från hushåll lämnas. Farligt avfall, spillolja med mera lämnas av verksamheter till godkänd entreprenör som verksamheten själv utser.

Avfall som skall läggas på deponi tas EJ emot.

Rent trä, ren metall eller brännbart avfall som innehåller ovidkommande avfall klassas om till osorterat avfall och avgift tas ut för detta.

Avfallslämnare som inte följer personalens anvisningar och lämnar ett felaktigt angivet avfall kan avstängas av tekniska kontoret från möjligheten att avlämna avfall.

Avgiftsreglering

Index:

Taxan är indexreglerad, enligt konsumentprisindex (indextalet 313,35). När detta index ändras äger kommunstyrelsen rätt att indexreglera taxan därefter med iakttagande av följande bestämmelser:

a) Tillägg eller avdrag ska göras med viss procent av den sammanlagda avgiften
b) Till grund för beräkningen av procenttalet läggs det tal som utgör skillnaden mellan det närmast före beslut om indexreglering publicerade indextalet. Den sålunda i enheter uttryckta indexförändringen omräknas till procent av indextalet. Erhållet procenttal avrundas till närmast hela tal. Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur till närmast hela krontal.
c) Ändringen skall tillämpas efter den i kommunstyrelsens beslut angivna dagen.

Skatter och avgifter

I taxan ingår de skatter och avgifter som skall betalas för avfallshanteringen.
Kommunstyrelsen äger rätt att ändra taxan efter skatte- eller avgiftsändring.

Behandlingskostnader

Behandlingsavgiften i taxan är beroende av avtalade priser vid olika typer av behandlingar och behandlingsanläggningar. Kommunstyrelsen äger rätt att ändra taxan efter ändrade behandlingsavgifter.

Avgiftsdebitering

Avgiftsskyldig enligt denna taxa är respektive avfallslämnare.
Renhållningsavgifter debiteras enligt beslut av tekniska kontoret.

Renhållningsordning

I för Mjölby kommun gällande renhållningsordning redovisas närmare föreskrifter för uppsamling och bortforsling av hushållsavfall, tömning av trekammarbrunnar, slutna tankar och fettavskiljare.

Definitioner av avfall

Avfallsslag

Definition

Brännbart avfall

Avfall som brinner utan energitillskott efter att förbränningsprocessen har startat. Det måste överensstämma med de krav på brännbart avfall som kommunen har i övrigt för hushållsavfallet. I nuläget är detta bland annat storlek < 0,5 – 0,5 meter, det får ej innehålla gipsskivor, hoprullade mattor, kablar, slangar och liknande.

Impregnerat trä

Träavfall som är behandlat med träskyddsmedel exempelvis kabeltrummor, slipers, telefonstolpar med mera.

Trädgårdsavfall

Biologiskt nedbrytbart avfall från parker, trädgårdar och dylikt innehållande komposterbara rester som till exempel gräs, löv och grenar med diameter mindre än 3 centimeter.

Gips & Isolering

Avfall som består av gips och isolermaterial.

Omklassning av inlämnat material

Avfall som består av flera olika avfallsfraktioner.

Bortrensat material Va-verk

Avvattnat och tvättat material från intagsgaller vid VA-verk.

Rent trä

Träavfall som kan flisas och användas som bränsle vid värmeverk.

 

Taxa för verksamhetsavfall för utskift (pdf) Pdf, 160 kB.