Namnsättning av gator, adresser

Kartenheten har ansvaret för namn- och adressättningen i kommunen. Vid fastighetsbildning inom detaljplanelagt område, svarar enheten för det fastighetsrättsliga arbetet som uppdrag åt lantmäterimyndigheten.