Riktlinjer för gårdsverk

Byggnads- och räddningsnämnden har 21 april 2008, § 58, uppdragit till byggnadskontoret att
ta fram riktlinjer för tillämpning av bygglovtaxan för mindre vindkraftverk, så kallade gårdsverk.

Riktlinjer för mindre vindkraftverk

Bakgrunden är att byggnadskontoret på senare tid fått ett antal förfrågningar om uppförande av mindre vindkraftverk, vilket väckt frågan om hur taxan skall tillämpas för dessa. I den gällande taxan finns avgifter för uppförande av vindkraftverk, men dessa avgifter avser stora verk och avgiften är satt i proportion till arbetsinsatsen för dessa.

Riktlinjerna för vindkraftverk i vindkraftplanen avser även de större verk. En översyn av bygglovtaxan bör även innefatta riktlinjer för uppförande av gårdsverk.

Riktlinjer för gårdsverken

Nedanstående riktlinjer föreslås vid bygglovhanteringen av gårdsverken:

 • gårdsverk skall i första hand producera energi till den egna fastigheten
 • gårdsverk skall placeras inom eller i omedelbar närhet till gårdsbebyggelsen
 • gårdsverk bör inte medges inom eller i omedelbar närhet till detaljplanelagt område eller
  samlad bebyggelse
 • gårdsverk skall placeras så att buller- och skuggverkan inte överstiger gällande riktvärden
  för grannfastigheter
 • placeringen skall prövas i förhållande till kultur- och miljövärden, landskapsbilden,
  befintliga byggnader, vegetation och omgivande höjder
 • buller- och skuggberäkningar på närliggande bostadsbyggnader skall redovisas
 • tekniska egenskaper för verken skall redovisas
 • föreslaget läge skall redovisas på utdrag ur primärkartan i skala 1:1.000 eller1:2.000
  alternativt fastighetskartan i skala 1:10.000
 • skyddsavstånd till egen bostad, fastighetsgräns, vägar och luftledningar skall vara minst
  verkets totalhöjd
 • gårdsverkets tornhöjd bör ej överstiga 30 meter
 • gårdsverkets effekt får ej överstiga 125kW
 • rotorbladen skall vara antireflexbehandlade
 • rågrannar och övriga berörda, inklusive miljökontoret, skall höras i ärendet.

Byggnads- och räddningsnämnden beslutar
att anta ovan nämnda riktlinjer för bygglovhanteringen av så kallade gårdsverk (mindre vindkraftverk).

Riktlinjer för gårdsverk för utskrift (Pdf) Pdf, 16 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad