Föreskrifter om avfallshantering

Antagna i kommunfullmäktige 16 juni 2015. Diarienummer: TEKN/2015:96

Kapitel 1 Inledande bestämmelser

§ 1.1 Gällande författningar

Renhållningsordningen för Mjölby kommun består av två delar; föreskrifter om
avfallshantering och avfallsplan.

Utöver bestämmelserna i dessa föreskrifter finns det bestämmelser i fråga om
hantering av avfall främst i:

 • Miljöbalken (1998:808) kapitel 15 och Avfallsförordningen (2011:927).
 • Föreskrifter om avfallshantering utfärdade med stöd av miljöbalken.
 • Andra författningar. Exempelvis kommunens ABVA. (Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp)

§ 1.2 Definitioner och begreppsförklaringar

 • Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Avfallsdefinitionen är gemensam för EU (avfallsdirektiv 2008/98/EG). Ett ämne eller föremål som blivit avfall upphör att vara avfall, om det har hanterats på ett sätt som innebär återvinning och uppfyller krav i fråga om fortsatt användning enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av MB 15 kap, 9 eller 28 §. (enligt MB 15 kapitlet 1§).
 • Med hantering av avfall avses
  1. insamling, transport, återvinning, bortskaffande eller annan fysisk befattning med avfall, eller

  2. åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall men som syftar till att avfall samlas in, transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare. (MB 15 kapitlet 3§)
 • Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed
  jämförligt avfall från annan verksamhet. (MB 15 kapitlet 2§)
 • Med fastighetsinnehavare avses den som äger fastigheten eller den som enligt 1 kapitlet 5§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
 • Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av
  fastighetsinnehavarbegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastigheten.
 • Avfallskretsar kallas de gemensamma insamlingsområden där ett antal
  enbostadsfastigheter har gemensam uppsamlingsplats och där
  fastighetsinnehavarna svarar för avfallets transport mellan respektive fastighet och uppsamlingsplats. Uppsamlingsplatsen räknas då som fastigheternas hämtningsställe. Överenskommelse ska finnas mellan kommunens för renhållning verkställande organ (service- och teknikförvaltningen) och avfallskretsens medlemmar om villkoren för kretsens verksamhet.
 • Med renhållare avses den som på kommunens uppdrag utför
  renhållningstjänster.
 • Med producent avses den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en vara eller en förpackning, eller den som i sin yrkesmässiga verksamhet frambringar avfall som kräver särskilda åtgärder av renhållnings- eller miljöskäl.
 • Med matavfall avses exempelvis tillagade och råa matrester, matfett, kött- och fiskben, fiskrens, skal från skaldjur och ägg, frukt och grönsaker, te- och
  kaffesump, filter och tepåsar.

Kapitel 2 Ansvar/skyldigheter

§ 2.1 Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för att hushållsavfall utom producentansvar inom kommunen transporteras till godkänd behandlingsanläggning och återvinns eller bortskaffas. Tekniska nämnden har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen, med service- och teknikförvaltningen som verkställande organ. Renhållningen utförs av den entreprenör som kommunen utser, nedan kallad renhållaren.

Miljönämnden utövar tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kapitlet miljöbalken.
Miljönämnden beslutar om undantag och prövar individuella fall och dispenser enligt denna renhållningsordning om inget annat anges.

§ 2.2 Fastighetsinnehavare/nyttjanderättshavarens ansvar

Ansvar för avfallshanteringen gentemot kommunen har fastighetsinnehavaren eller
nyttjanderättshavaren i den fastighet där avfallet uppkommer eller av andra skäl är
förekommande på fastigheten. Ändring av ägandeförhållande för fastighet eller annan förändring som berör avfallshanteringen ska meddelas kundtjänst vid service och
teknikförvaltningen utan begäran.

Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som
kommunen har meddelat med stöd av 27 kapitlet 4 § miljöbalken.

Betalningsskyldigheten för renhållning ligger hos fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är skyldig att i nödvändig omfattning informera den eller de som bor i eller bedriver verksamhet i fastigheten om gällande regler för avfallshantering.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska se till att transportväg fram till
avfallsbehållarens hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart skick. Transportväg
ska röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg och tomtmark som nyttjas, ska vara
så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för renhållningsfordon.

Vägen ska hållas fri från nedhängande grenar och uppväxande vegetation. Vid
återvändsgata ska det finnas möjlighet för renhållningsfordon att vända. Om farbar
väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna
avfallet på plats som överenskommes med renhållaren.

Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten, där arbete ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning, lämnas till renhållaren
och ändringar ska utan begäran meddelas renhållaren.

§ 2.3 Avfallslämnarens ansvar

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall ska lämnas till renhållaren om inget
annat anges i dessa föreskrifter.

Avfallslag som anges i bilaga 1 till dessa föreskrifter ska sorteras ut och förvaras
samt transporteras skiljt från annat avfall om inget annat anges.

Farligt avfall från hushåll ska lämnas till Mjölby kommuns återvinningscentral Hulje
eller till någon av renhållaren anvisad plats.

Kapitel 3 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

§ 3.1 Sortering av avfall

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut de avfallsslag som
framgår i bilaga 1, där även närmare anvisningar om sortering anges.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska säkerställa möjligheter att sortera
ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas
till renhållaren för borttransport.

Matavfall sorteras ut och läggs i den gröna påse som tillhandahålls av kommunen.

§ 3.2 Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt

I avfallsbehållaren får endast läggas sådant avfall för vilken behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall ska vara väl emballerat enligt renhållarens anvisningar så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.

Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas eller flyttas.

§ 3.3 Anskaffande, underhåll och skötsel av behållare och annan
utrustning

En förteckning över de behållare och annan utrustning som renhållaren
tillhandahåller anges i bilaga 2. Fastighetsinnehavare beställer den behållare som
närmast motsvarar behovet. Kommunen får besluta om annan storlek om
fastighetsinnehavarens normala avfallsmängd inte ryms i den beställda behållaren.

Avfallsbehållare enligt bilaga 2 tillhandahålls och underhålls av renhållaren. Såväl
behållare som de inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för
avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö
uppfylls och risken för olycksfall minimeras. Behållare ska vara uppställda så att
hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem kan ske
och att hämtning underlättas.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är ansvarig för anordnande,
installation och underhåll av övriga inom fastigheten installerade anordningar för
avfallshanteringen såsom sop skåp, soputrymme med mera. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren svarar för rengöring och tillsyn av behållare i erforderlig omfattning.

§ 3.4 Hämtningsintervall

Hämtning utförs enligt nedan angivna bestämmelser

 • För permanentboende gäller följande:
  Ordinarie hämtning utförs normalt en gång varannan vecka, året om eller i den
  ordning som renhållaren bestämmer.
 • För fritidsboende, koloniområden och fritidsanläggningar gäller följande:
  Ordinarie hämtning utförs under perioden från och med 1 maj till och med 30
  september normalt en gång varannan vecka eller i den ordning som renhållaren
  bestämmer. Övrig del av året sker hämtning efter beställning.
 • För avfallskretsar gäller följande:
  Överenskommelse ska finnas mellan kommunens för renhållning verkställande
  organ (service- och teknikförvaltningen) och avfallskretsens medlemmar om
  villkoren för kretsens verksamhet.

§ 3.5 Grovavfall, kasserade kylskåp och frysar

Med grovavfall avses skrymmande och/eller tungt avfall från hushåll som ej lämpar
sig att hantera i kärl eller säck. Grovavfall ska sorteras ut och lämnas på återvinningscentral eller i samband med insamlingsturer.

Sorterat grovavfall omhändertas enligt bilaga 1.

Kasserade kylskåp och frysar ska hanteras varsamt och hållas skiljt från annat avfall
så att det kan omhändertas särskilt enligt bilaga 1.

§ 3.6 Farligt avfall

Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut sitt farliga avfall
och hålla detta avskilt från annat avfall. Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt
med uppgift om innehåll. Det farliga avfallet omhändertas enligt bilaga 1.

§ 3.7 Batterier

Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut batterier och hålla
dessa avskilda från annat avfall så att det kan omhändertas enligt bilaga 1.

§ 3.8 Elektriskt och elektroniskt avfall

Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut hushållets avfall
av elektriska och elektroniska produkter och hålla detta avskilt från annat avfall så att
det kan omhändertas enligt bilaga 1.

§ 3.9 Latrin

Latrinbehållare ska förslutas väl och placeras invid sopbehållare eller på annan plats
som anvisas av renhållaren. Latrinbehållare tillhandahålls av renhållaren.

Hämtning sker minst en gång varannan vecka under perioden 1 maj – 30 september
och under övriga tider av året efter beställning hos tekniska kontoret.

§ 3.10 Slam

Hämtning av slam från slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare sker minst en
gång per år.

Tömning av slutna avloppstankar samt extra tömning av slam utförs efter särskild
beställning hos service- och teknikförvaltningen. Hämtning av fosforfiltermaterial
sker enligt fastighetsägarens eller nyttjanderättshavarens beställning, dock ej glesare
än vad som anges i miljönämndens beslut.

Slamavskiljare, slutna tankar, fettavskiljare och fosforfällor ska vara lätt tillgängliga
för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara
övertäckt vid tömning. Det är viktigt att fettavskiljare efter tömning återfylls med vatten, om inte endast fettlagret sugs ur, för att öka anläggningens verkningsgrad. Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.

När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken fastighet anläggningen hör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt som anger fastighetsbeteckningen.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska se till att transportväg hålls i farbart skick. Transportväg ska röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg och tomtmark, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar för
renhållningsfordon. Vägen och området runt brunnen ska hållas fri från nedhängande
grenar och uppväxande vegetation. Vid återvändsgata ska det finnas möjlighet för
renhållningsfordon att vända.

§ 3.11 Hushållsavfall från verksamheter

Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skiljt från annat avfall än hushållsavfall.
För hushållsavfall från verksamheter gäller följande:

 • Verksamhetsutövare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda
  de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till renhållaren
  för borttransport, det vill säga hushållsliknande avfall.
 • I avfallsbehållaren får endast läggas sådant avfall för vilken behållaren och
  förvaringsplatsen är avsedd. Avfall ska vara väl emballerat enligt renhållarens
  anvisningar så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte
  uppkommer. Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas eller
  flyttas.
 • Avfallsbehållare tillhandahålls och underhålls av renhållaren. Såväl behållare
  som de inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för
  avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö
  uppfylls och risken för olycksfall minimeras. Behållare ska vara uppställda så att
  hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem
  kan ske och att hämtning underlättas.
 • Verksamhetsutövare är ansvarig för anordnande, installation och underhåll av
  övriga inom fastigheten installerade anordningar för avfallshanteringen såsom
  sopskåp, soputrymme med mera.

En förteckning över de behållare och annan utrustning som renhållaren tillhandahåller anges i bilaga 2.

§ 3.12 Övrigt avfall

Se bilaga 1.

Kapitel 4 Annat avfall än hushållsavfall

§ 4 Uppgiftsskyldighet

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska vid begäran enligt Avfallsförordningen (2011:927) lämna de uppgifter som behövs för kommunens renhållningsordning och avfallsplan. Verksamheter ska redovisa uppgifterna till service- och teknikförvaltningen.

Kapitel 5 Undantag

§ 5.1 Gemensam behållare

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan under förutsättning att olägenhet
för människors hälsa eller miljön inte uppkommer medges rätt att använda gemensam behållare för hushållsavfall. Berörda fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska göra gemensam ansökan till renhållningsansvarig nämnd. Rätt till gemensam behållare kan beviljas för maximalt tre fastigheter, där uppkommet avfall bedöms kunna rymmas i avsedd behållare. Fastigheterna ska vara nära grannar eller av andra skäl ha behov av gemensam behållare.

§ 5.2 Uppehåll i hämtning

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall för permanentboende kan efter ansökan
medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer
att nyttjas under en sammanhängande period av minst tre månader. Uppehåll i
hämtning kan beviljas för högst fem år i taget. Abonnemanget öppnas automatiskt
efter uppehållstidens slut. Uppehåll i hämtning avseende fritidshus ska gälla hela
hämtningsperioden. Ansökan ska lämnas skriftligen till miljönämnden senast en
månad innan den avsedda perioden. Ansökan kan inte gälla retroaktivt.

Uppehåll i tömning av slamavskiljare kan efter ansökan till miljönämnden medges
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst ett år. Uppehåll i hämtning kan beviljas för högst fem år i taget. Abonnemanget öppnas automatiskt efter uppehållstidens slut.

Uppehåll i tömning av fosforfällor kan efter ansökan till miljönämnden medges
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande period av minst ett år. Uppehåll i tömningen kan beviljas för högst fem år i taget. Abonnemanget öppnas automatiskt efter uppehållstidens slut.

§ 5.3 Förlängt hämtningsintervall

Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall kan efter ansökan till miljönämnden medges för enfamiljsbostäder i tätortsområden till tretton eller sex gånger/år, för
landsbygdsområden till tretton eller fyra gånger/år och för fritidsbostäder till fyra
eller två gånger/ säsong. Den sökande ska kunna visa att följande villkor uppfylls:

 • Allt komposterbart material, matavfall och liknande måste komposteras i en
  skadedjurssäker åretruntbehållare. (Fritidsbostäder omfattas inte av detta krav)
 • Allt material som omfattas av producentansvar ska lämnas på avsedd insamlingsplats.
 • Övriga bestämmelser i denna renhållningsordning följs.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som har låg belastning på sin
slamavskiljare eller sluten tank kan beviljas glesare tömning efter ansökan till
miljökontoret. Dock ska tömning ske minst en gång vartannat år med ansluten
vattentoalett och minst en gång vart tredje år utan ansluten vattentoalett.

Längre hämtningsintervall för slam kan ske om den anläggda avloppsavläggningens
tekniska utformning är konstruerad för detta och att hämtningen sker enligt
miljönämndens.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som har låg belastning på sin fosforfälla kan beviljas glesare tömning efter ansökan till miljökontoret. Dock ska tömning ske minst en gång vartannat år med ansluten vattentoalett och minst en gång vart tredje år utan ansluten vattentoalett.

§ 5.4 Eget omhändertagande av hushållsavfall

Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan
och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa
och miljön.

För kompostering av organiskt, komposterbart hushållsavfall som uppkommer inom
den egna fastigheten krävs att komposten utformas, placeras och sköts på ett sådant
sätt att olägenheter inte uppstår. Kompostering av det egna hushållsavfallet på fastigheten ska anmälas skriftligen till miljönämnden. Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna komposten.

Trädgårdsavfall ska förvaras skiljt från annat avfall.

För kompostering av trädgårdsavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts så att olägenheter inte uppstår.

För att medge dispens för eget omhändertagande av materialet från fosforfällor på
egen fastighet gör miljönämnden en bedömning i varje enskilt fall efter en anmälan
från fastighetsägaren eller nyttjanderättshavare. Detta görs för att säkerställa att
omhändertagandet kan ske på ett sätt som är miljömässigt acceptabelt.

§ 5.5 Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen

Befrielse från hämtning av hushållsavfall kan efter ansökan till miljönämnden medges under förutsättning att fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren kan ta om hand avfallet på den egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar olägenhet för
människors hälsa eller miljön eller strider mot författning.

Befrielse kan beviljas för minst ett år och maximalt fem år i taget därefter öppnas abonnemanget automatiskt, om inte fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren söker ny befrielse.

Undantag som innebär befrielse enligt ovan innebär inte total avgiftsbefrielse för renhållningen, eftersom beslut om sortering av visst avfall förutsätter att kommunen tillhandahåller och därmed har kostnader för bland annat återvinningsstationer samt mottagning av hushållens farliga avfall, kylmöbler samt grovavfall med mera.

Total avgiftsbefrielse kan - efter prövning av tekniska nämnden- endast erhållas om
fastigheten är obebodd under ett helt kalenderår.

Befrielse från hämtning av latrin kan efter ansökan till miljönämnden medges om
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren kan omhänderta latrinen på den
egna fastigheten på ett sätt som inte orsakar förorening av mark eller vatten eller på
annat sätt medför olägenhet för människors hälsa eller miljön eller strider mot
författning. Ansökan om omhändertagande av latrin i egen förmultningsanläggning
ska innehålla en beskrivning av anläggningen.

Befrielse från tömning av slamavskiljare eller sluten tank där slam och fosformaterial
finns och som uppkommer inom den egna fastigheten kan efter ansökan till miljönämnden medges för jordbruksfastighet som förfogar över tillräckligt med
spridningsareal. Detta under förutsättning att slammet kan omhändertas på ett sätt
som inte orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön eller strider mot författningen gällande avloppsslam på åkermark.

Befrielse från att lämna avfall från fosforfällor till kommunen kan prövas efter ansökan till miljönämnden. Om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren kan omhänderta det egna uppkomna slam och fosformaterial på den egna fastigheten på
ett sätt som inte orsakar skada på människors hälsa eller på miljö och att det inte strider mot författning.

§ 5.6 Övriga undantag

Vid synnerliga skäl kan andra undantag prövas av miljönämnden. Som synnerliga skäl anses sådan åtgärd som främjar återanvändning, återvinning och inte innebär olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Kapitel 6 Ikraftträdande/Överträdelser

§ 6.1 Ikraftträdande

Dessa föreskrifter träder i kraft 1 juli 2015 enligt beslut av kommunfullmäktige den
16 juni 2015, då renhållningsordning för Mjölby Kommun 3 mars 2004 upphör att
gälla. Undantag som kommunen har medgett med stöd av sistnämnda renhållningsordning gäller tills vidare.

§ 6.2 Överträdelser

Bestämmelser om straff och förverkanden vid överträdelser finns i 29 kapitlet miljöbalken (1998:808).

Bilaga 1. Sortering av avfall

Hushållsavfall innefattar allt det avfall som uppstår i ett hushåll, eller avfall som är jämförligt med avfall från hushåll och som uppkommer där människor vistas, till exempel i personalmatsalar, restauranger och så vidare. Hushållsavfallet ska sorteras och materialen ska hållas skilda från varandra enligt nedan.

Sortering av avfall

Avfallsslag

Exempel

Hantering

Kommentar

Batterier

Alla sorters batterier under 3 kilo.
Batterier över 3 kilo, tillexempel bilbatterier
ska hanteras som farligt avfall, se farligt avfall.

Lämnas vid återvinningscentralen vid Hulje, återvinningsstationer och affärer. Fastighetsnära insamling kan erbjudas i flerfamiljsfastigheter.

Enligt Förordningen om
producentansvar för batterier
(2008:834) är hushållen skyldiga
att sortera ut batterier. Produkter
med inbyggda miljöfarliga
batterier kan lämnas vid
försäljningsställen.

Brännbart avfall

Allt avfall som blir kvar efter
källsortering.

Hämtning var fjortonde dag vid en- och tvåfamiljsfastighet. Hämtning var fjortonde dag under perioden maj-september vid
fritidsbostad. Hämtning var fjortonde dag eller efter abonnemang vid flerfamiljsfastigheter.


Bygg- och rivningsavfall

Avfall från mindre underhålls och
reparationsarbeten i bostaden såsom tegel, takpannor,
betong, med mera.

Lämnas på återvinningscentralen vid
Hulje. Avfallet kan även hämtas vid
fastigheten genom renhållarens försorg
efter beställning och mot fastställd taxa.


Döda sällskapsdjur


Nedgrävning av döda sällskapsdjur,
förutom hästdjur, får ske efter ansökan
hos Miljönämnden. Länsstyrelsen kan
medge att självdöda eller avlivade
hästdjur får grävas ned i enlighet med
Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS
206:84.


Elavfall

Radio, TV, stereo, högtalare, dator, glödlampor,
uppladdningsbara apparater och
leksaker, med mera.

Lämnas på Hulje återvinningscentral
eller annan av kommunen anvisad plats.

Avfall från elektriska och
elektroniska produkter ska
sorteras och förvaras skiljt från
annat avfall. (25 §
Avfallsförordningen (2011:927) )

Farligt avfall

Färg, lösningsmedel,
bekämpningsmedel, lim, oljor,
fotokemikalier, termometrar
och annat som innehåller kvicksilver, bilbatterier, med mera.

Lämnas på återvinningscentralen vid
Hulje eller annan av kommunen anvisad
plats.

Farligt avfall ska sorteras ut och
tas omhand på ett hälso- och
miljöriktigt sätt. (§§16 – 19
Avfallsförordningen (2011:927))

Förpackningar och tidningar

Förpackningar av metall, glas,
papper, plast samt tidningar.

Lämnas i behållare på återvinningscentralen vid Hulje eller återvinningsstationer. Fastighetsnära insamling kan erbjudas i
flerfamiljsfastigheter

Tidningar och förpackningar ska
sorteras ut enligt Förordningen
(2006:1273) om producentansvar
för förpackningar 8§ , samt Förordningen (2014:1074) om
producentansvar för returpapper.

Grovavfall

Det avfall som är för stort för att få plats i avfallsbehållaren och som inte går att återvinna exempelvis mattor, madrasser, fönsterglas.

Lämnas på återvinningscentralen vid Hulje. Grovavfall kan även hämtas vid fastigheten genom renhållarens försorg efter beställning och mot fastställd taxa.


Jaktavfall

Avser avfall från jakt för egen
konsumtion och som
fritidssyssla.

Förpackas väl och lämnas som
brännbart avfall.


Kylar och frysar


Hämtas som grovavfall (se ovan) eller lämnas på Hulje återvinningscentral.

Avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter
inklusive kyl- och frysapparater och belysningsutrustning ska förvaras skiljt från annat avfall. (25 § Avfallsförordningen
(2011:927) )

Läkemedelsavfall


Lämnas på apotek.


Matavfall avsett för gröna påsen

Med Matavfall avses exempelvis tillagade och råa matrester, matfett, kött- och fiskben, fiskrens, skal från skaldjur och ägg, frukt och grönsaker, te- och kaffesump, filter och tepåsar.

Lämnas bland övrigt avfall i den vanliga avfallsbehållaren.

Påsar tillhandahålls av renhållaren.

Matfett

Frityroljor och liknande.

Lämnas på Hulje återvinningscentral.


Organiskt, komposterbart matavfall

Matberedningsavfall som exempelvis potatis och lökskal, fruktrester och kaffesump. Överbliven mat och mat som blivit för gammal. Hushållspapper, snittblommor.

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavaren
vid en- och tvåfamiljsfastigheter kan efter anmälan till miljönämnden själv kompostera det
på fastigheten. Större mängder kräver tillstånd.


Specialavfall såsom avfall
från hemsjukvård

Kanyler, förband och stickande och/eller skärande avfall med mera som alstras i hemmet.


Stickande och/eller skärande som alstras i hemmet, till exempel rakblad förpackas i en plåtburk förslutes och läggs i brännbart. Kanylburkar hämtas och lämnas på apoteket.

SOSFS 2005:26. Cytostatika utgör farligt avfall och måste hållas skiljt från annat avfall. I dessa fall bör vårdgivare lämna
särskild information om omhändertagande. För institutions- och hemsjukvård finns särskilda regler.

Textilier


Lämnas i behållare på
återvinningscentralen vid Hulje eller återvinningsstationer.


Trädgårdsavfall

Ris, grenar, löv, mossa et cetera.

Lämnas till någon av kommunens ristippar i Skänninge, Mantorp,
Väderstad eller Hulje. Trädgårdsavfall kan även hämtas vid fastigheten genom renhållarens försorg efter beställning och mot fastställd taxa.


Bilaga 2. Behållare och annan utrustning

Nedanstående behållartyper anges i ungefärlig volym (liter).

Enfamiljsbostäder

Plastkärl 90, 140, 200, 400

Avfallskretsar

Plastkärl 140, 200

Flerfamiljsbostäder

Plastkärl 200, 400

Fritidsområden (1 maj– 30 september)

Plastkärl 140

Verksamheter

Säck 160 (Säck medges endast där kärl ej är praktiskt möjligt.
Plastkärl 200, 400

Latrin (avser fritidsområden perioden 1 maj – 30 september)

Latrinbehållare 30

Gröna påsen

Gröna påsen med matavfall läggs bland övrigt avfall. Endast de påsar som delas ut av renhållaren ska användas.

Kommentar. Förutom ovanstående behållare förekommer även behållare och annan utrustning som fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren eller verksamhetsutövaren själv tillhandahåller, ttill exempel djupbehållare av typ Molok.

Föreskrifter om avfallshantering för utskrift (Pdf) Pdf, 102 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad