Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Beslutade av kommunfullmäktige 24 mars 2015, § 28.

Med stöd av 9 kapitlet 7-8 och 11-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39-40 och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser

1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Avloppsanordning

2 § Det krävs tillstånd även för att inrätta annan avloppsanordning än som avses i 13 § första stycket förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, exempelvis avloppsanordningar för bad-, disk-, och tvättavloppsvatten inom de områden som har märkts ut på kartbilaga 1-3. (Karta finns i dokument för utskrift längst ner på sidan).

Tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som kräver
tillstånd enligt 5 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövningsförordningen eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.

Djurhållning

3 § Det krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla

  1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
  2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
  3. Giftig orm
    inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Tomgångskörning

4 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst en minut.

Detta gäller inte

  1. Om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna,till exempel i trafikkö
  2. Om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.
    Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning och järnvägsövergång.

Eldning

5 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden. Valborgsmässoeld är undantagen föreskriften.

Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.

Dispens

6 § Miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt § 2-5 i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddspunkt inte föreligger.

Sanktioner

7 § I Miljöbalken finns reglerat vilka sanktioner som kan bli aktuella vid överträdelse av dessa paragrafer.

Avgifter

8 § Miljönämnden får ta ut avgift för prövningar av ansökningar om tillstånd och dispens samt för tillsyn enligt dessa föreskrifter utifrån den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

9 § Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 april 2015. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för utskrift (Pdf) Pdf, 810 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad