Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Beslutade av kommunfulmäktige, diarienummer 2014:190.

Mjölby kommun föreskriver följande med stöd av 1 § Förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt Ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde


Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kapitlet ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen.

Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

För att kontrollera att gällande ordningsföreskrifter följs och för att övervaka och ordna handeln på den allmänna försäljningsplatsen, utses av Tekniska kontoret en torgfogde, som även anvisar och tar upp betalning för tillfälliga platser.


Föreskrifterna är tillämpliga på de offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna
försäljningsplatser för torghandel; Stora Torget i Mjölby och Stora Torget i Skänninge.

Fasta och tillfälliga saluplatser


På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms av torgfogde.

Fast saluplats får nyttjas enligt den tidsrymd, minst ett kvartal, högst ett kalenderår, som
överenskommits med Mjölby Kommun.

En tillfällig saluplats för användas en viss dag och anvisas av torgfogde.

Vid mån av utrymme kan fri plats upplåtas till försäljning som ej innefattas i skattebegreppet näringsverksamhet (exempel skolklass som säljer bröd). Platsen anvisas av torgfogden. Platsen får ej överstiga 2 kvadratmete.

Innehavarens rätt att använda platsen får inte överlåtas på någon annan.

Fördelning av saluplatser


Tillfälliga saluplatser skall tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatserna.

För det fall en innehavare av en fast saluplats inte har intagit platsen senast kl. 10.00 eller gjort anmälan till torgfogden att platsen kommer att nyttjas senare på dagen, har torgfogden rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgång på platser.

När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill varandra.

Tider för försäljning


Torghandel får ske på Stora Torget i Mjölby och på Stora Torget i Skänninge under helgfria vardagar och lördagar.

Torghandel får börja tidigast klockan 08.00 och sluta senast 18.00, såvida Medborgarservice inte medgivit undantag eller beslutar annat. Under lördagar tillåts försäljning mellan klockan 08.00 och 14.00.

Försäljning av julgranar får pågå under tiden från och med den 20 november till och med den 24:e december vardagar mellan 08.00 och 19.00 samt på julafton mellan klockan 08.00 och 13.00.

På fasta saluplatser får försäljare tidigast en (1) timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsenheten.

På tillfälliga saluplatser får uppläggning av varor och redskap ske efter att torgfogde tilldelats plats och tidigast klockan 08.00.

Varor och redskap skall vara bortförda senast en (1) timme efter försäljningstidens slut.
Torghandeln kan vid särskilda tillfällen begränsas, omdisponeras eller helt ställas in efter beslut av Medborgarservice till förmån för annan verksamhet av allmänt intresse.

Innehavarens upplysningsskyldighet


En innehavare av en saluplats är enligt 2§ lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat verksamt sätt lämna upplysningar om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.

Förbud mot försäljning av vissa varor

§ 7
Skjutvapen- och stridsvapen, sprängmedel, pyrotekniska varor eller varor som är brandfarliga och explosiva enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna.

Försäljning av livsmedel


Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar
bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon


Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna. Under försäljningstid får inte försäljarens fordon framföras på försäljningsplatsen. För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs torgfogdens tillstånd.

Renhållning med mera

10§
En innehavare av saluplats är skyldig att senast en (1) timme efter försäljningstidens slut lämna platsen i vårdat och städat skick.

Avgift

11§
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt den taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Avgiften för tillfällig plats skall erläggas till torgfogden innan saluplatsen tas i anspråk. Avgift för fast plats faktureras enligt överenskommelse.

Överträdelse av föreskrift

12§
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3§ andra – femte styckena, 5§ andra – sjunde styckena, 6, 7, 9, 10 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22§ andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkanden.

Senast publicerad