Policy för vatten & avlopp (VA)

Antagen av kommunfullmäktige 14 februari 2012.

Mjölby kommun ska vara en kommun som är hållbar över tiden. Vi ska hushålla med våra resurser så att kommande generationer får minst lika goda förutsättningar som nuvarande.

Vi skapar en hållbar va-hantering genom att:

 1. värna om en god miljö och främja att kretslopp uppnås
 2. underlätta för tillväxt och nyproduktion
 3. säkerställa en långsiktig hållbar va-försörjning genom den allmänna va-anläggningen
 4. verka för en långsiktig hållbar va-försörjning utanför den allmänna va-anläggningen.

Det uppnår vi genom att:

 1. Värna om en god miljö och främja att kretslopp uppnås

  Bebyggelse ska planeras med långsiktigt hållbar va-försörjning och med hänsyn till status på grundvatten, sjöar och vattendrag.

  Kommunen ska bedöma behovet av en allmän va-anläggning i enlighet med vattentjänstlagen 6§ i samverkan mellan kommunstyrelsen och miljönämnden.

  Kommunen ska verka för att skapa kretsloppsanpassade system för
  omhändertagande av avloppsfraktioner.
 2. Underlätta för tillväxt och nyproduktion

  Lämpliga områden för nyproduktion av bostäder ur miljösynpunkt är områden i anslutning till verksamhetsområde för va och utmed överföringsledningar

  Vid anslutning till överföringsledning ska anslutningspunkten anpassas så
  att även fler fastigheter kan anslutas i framtiden.

  Vid anslutning till överföringsledning utanför verksamhetsområde ska särskild taxa tillämpas.

  Då särtaxa behöver tillämpas ska kommunen verka för att den blir så liten som möjligt, till exempel genom val av teknik och genom att ansluta fler fastigheter.

  Då särtaxa kan bli aktuell ska kommunen upplysa om möjligheten att bilda
  en samfällighet och genomföra arbetet i egen regi för att därför minska
  kostnaderna.
 3. Säkerställa långsiktig hållbar VA-försörjning genom den allmänna va-anläggningen

  Kommunen ska dokumentera möjliga områden för reservvatten till den allmänna vattenförsörjningen.

  Kommunen ska se till att allmänna vattentäkter har ett långsiktigt skydd.

  Vid anslutning till överföringsledning, ska anslutningspunkten företrädesvis förläggas på självfallsdelen.

  Vid anslutning till tryckavlopp ska en utredning genomföras för att säkerställa att anslutningen inte medför försämringar av ledningens funktion.

  När kommunen utökar verksamhetsområdet ska ledningsnätet byggas enligt AMA anläggning och utformas enligt den stadsnätsmodell som kommunen använder.

  Vid anslutning av samfälligheter till befintligt nät, ska anslutningspunkten förses med möjlighet till provtagning både på dricks- och spillvatten.

  Kommunen ska eftersträva att det kommunala va-nätet förnyas med en takt på 1 procent per år.
 4. Verka för en långsiktig hållbar va-försörjning utanför den allmänna va-anläggningen

  Kommunen ska erbjuda rådgivning till fastighetsägare i områden där gemensamhetslösningar är det bästa alternativet ur ett långsiktigt hållbart
  perspektiv.

  Åtgärder för att minska miljöpåverkan från avloppsanläggningar ska vidtas så kostnadseffektivt som möjligt.

  Kommunen ska ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.
 5. Kommunen ska tillse att vattentäkter som förser fler än 50 personer eller
  där uttaget är mer än 10 kubik/dag har ett långsiktigt skydd.

Policy för vatten och avlopp för utskrift (Pdf) Pdf, 302 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad