Policy för konst

Antagen av kommunfullmäktige 19 december 2017 § 155. Dokumentansvarig: kultur- och fritidschef.

I Mjölby kommuns vision talar man om en kommun med livskraft. En kommun som expanderar och lockar allt fler människor till sig. Ett av våra mål är bland annat skapandet av attraktiva boendemiljöer. Detta är något som konst i hög grad skulle kunna bidra med. Konsten gör en plats attraktiv och tilldragande för de som bor där men även för turister och näringslivet. Ett vitalt och livskraftigt konstliv skapar olika värden genom dess kulturella och historiska dimensioner.

Med konst kan man bygga broar och nå en mångfald av människor. I Mjölby kommun fokuserar vi därför på följande:

  • Den offentliga konsten tillhör kommuninnevånarna och därför arbetar vi för att den ska vara tillgänglig för alla.
  • Kommunens konst ska placeras i den egna verksamheten och i det offentliga rummet.
  • Inköp av lös konst ska framför allt göras från samtida professionella lokala och regionala konstnärer via direktinköp, gallerier, konsthallar och konstmuseer.
  • Mångfaldhetsperspektivet ska bejakas vid konstinköp och exponering för att uppnå en god balans.
  • Kultur- och fritidsförvaltningen ska vara med från start vid planering av offentlig konst vid ny- och ombyggnation.

Pinciper gällande konsten i Mjölby kommun

Kultur- och fritidsförvaltningen ska arbeta efter tre principer när det gäller kommunens konst. Dessa är tillgänglighet, kvalitet och mångsidighet.c

Tillgänglighet

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för att förvärva konst och konsthantverk. Dessa ska placeras ut i kommunens olika lokaler och offentliga platser för att ortens invånare ska kunna ta del av konsten. Tillgänglighet ska vara ett ledord när det gäller fördelning och utplacering. Den konst som inte utplaceras på de kommunala enheterna ska inhysas i konstarkivet i stadshuset. Denna konst ska även kunna visas upp för allmänheten.

Kvalitet

Kvalitet är en ledstjärna i samband med förvärv genom inköp eller gåva. Konstnären bör ha genomgått en för ändamålet lämplig utbildning eller likvärdig erfarenhet samt behärska sitt medium och sin teknik. Innehållet ska vara gestaltat på ett intressant sätt och uppfattas som väsentligt. Vid gestaltningar ska man sträva efter ett samspel och en harmonisering. Konst ska beröra. Den kan väcka tankar och i vissa fall även uppfattas som provocerande.

Mångsidighet

Vid konstinköp och exponering ska hänsyn tas till ett rikt och varierat utbud. Det gäller olika konstinriktningar, tekniker och motiv men mångsidighet gäller även utifrån ålder, kön och etnicitet.

Policy för konst i Mjölby kommun, för utskrift (Pdf) Pdf, 314 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad