Policy för internationellt arbete

Antagen av kommunfullmäktige 20 maj 2008, § 61.

Policy för Mjölby kommuns internationella arbete

Mjölby kommun har en positiv inställning till internationellt samarbete och vill uppmuntra och stödja internationalisering av kommunen. Detta gäller såväl tjänstemän och politiker i kommunens förvaltningar och bolag som samhället i övrigt.

Syftet med ett målmedvetet arbete med internationella frågor är att utveckla nätverk med andra länder till nytta för den egna verksamheten, näringsliv och medborgare.

Möjligheten att ansöka om medel för internationell verksamhet ska tillvaratas i all kommunal verksamhet.

I utvecklingsprojekt ska alla verksamheter söka möjligheter till internationella partnerskap.

Intresset för internationella frågor bland barn och ungdomar ska stimuleras genom ökade internationella kontakter.

Syftet med Mjölby kommuns internationella arbete ska vara att:

  • ge ökad internationell medvetenhet
  • ge höjd kompetens och beredskap inför framtiden
  • skapa goda möjligheter till rekrytering av personal
  • bidra till en ökad tillväxt i kommunen.

Policy för Mjölby kommuns internationella arbete för utskrift, (Pdf) Pdf, 296 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad