Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Kommunalt vatten & avlopp på landet

Även om du bor på landet utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp kan det finnas möjlighet att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet .

Att ansluta till det kommunala vatten- och avloppsnätet innebär att du som fastighetsägare gör en ledningsdragning för att kunna ansluta till en anslutningspunkt för den kommunala huvudledningen. En vanlig lösning för anslutning är att flera grannar går ihop för att dela på kostnaden för ledningsdragningen. Då bör ni bilda en samfällighet som reglerar rättigheter och skyldigheter er emellan. Tänk också på att du, eventuellt tillsammans med dina grannar, ansvarar för den här ledningsdragningen även i framtiden.

För att ansluta dig till kommunalt vatten & avlopp behöver du:

 1. Kontakta huvudmannen för vatten och avlopp för att se om någon möjlighet finns och vilken kostnaden för anslutning blir. Huvudmannen är den som är ansvarig för det allmänna vatten- och aloppsnätet. Huvudmannen ger besked om kostnader och tekniska krav.
 2. Om ni är flera som vill ansluta er tillsammans, bilda en samfällighet. Om ni ansluter er som samfällighet blir det samfälligheten som är kund till huvudmannen. Lantmäteriets information om samfälligheter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 3. Projektera anläggning med ledningar och pumpar. Planera för förbindelsepunkt, där fastighetens/samfällighetens ledningar kopplas samman med kommunens ledningar. Förbindelsepunkten är ansvarsgränsen mellan fastigheten/samfälligheten och kommunen. All installation innanför förbindelsepunkten är fastighetens/samfällighetens ansvar.
 4. Upprätta avtal med huvudmannen.

Om arbetet känns för stort själv kan ett tips vara att ta hjälp utifrån. Exempel på uppgifter som en konsult kan bistå med är bland annat:

 • Organisation och information till fastighetsägare.
 • Ha kontakt med kommunens vatten- och avloppsavdelning för att få kartor över området och möjliga anslutningspunkter till kommunens vatten- och avloppsnät.
 • Hitta bästa sträckningen för ledningarna.
 • Göra kostnadsberäkningar.
 • Få hjälp med att ta kontakt med fastighetsägare som berörs av ledningsdragningen för att upprätta servitut.
 • Ta kontakt med länsstyrelsen och leda samrådsprocessen.
 • Ta kontakt med och söka godkännande från andra berörda som t.ex. Trafikverket, ägare till el- och telekablar och andra ledningar som man korsar, enskilda vägar och dikningsföretag
 • Projektera ledningar och anläggningar (t.ex. pumpstationer eller tryckstegrings-, tryckreduceringsstationer).
 • Beräkna kapacitetsbehov, d.v.s. hur mycket dricksvatten man kommer behöva eller hur mycket avloppsvatten man kommer att släppa ut, så att kommunen kan hänvisa till en eller flera anslutningspunkter med tillräcklig kapacitet för föreningens behov.
 • Förbereda upphandling av entreprenör som kan genomföra ledningsbygget.

Huvudmannen avgör i varje enskilt fall om anslutning är möjlig.
Huvudman för vatten och avlopp i Mjölby kommun är Service- och Teknikförvaltningen.
Huvudman för vatten och avlopp i Boxholms kommun är AB Boxholmsteknik.

Kontakt

Service- och Teknikförvaltningen i Mjölby

Epost: tekniska@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00

AB Boxholmsteknik:

Epost: info@boxholmshus.se
Telefon: 0142- 89600