Lantbruk

Lantbruk bedrivs i olika storlek i nästan hela kommunen. Det finns stor variation av växtodlingsgårdar och djurhållande gårdar med till exempel nöt, fjäderfä, svin, får eller häst. Lantbruk klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken då den kan ha påverkan på människor och naturen runt omkring oss.

Miljökontoret handlägger frågor som rör miljöskydd och hälsoskydd. Länsstyrelsen har ansvaret för djurskyddsfrågor.

Har du frågor som rör djurskydd, om stallbyggnader eller om du känner till djur som far illa, kontakta Länsstyrelsen i Östergötland på telefon 010-223 50 00 (växel).

Anmälan och tillstånd

Djurhållnande gårdar med mer än 40 000 platser för fjäderfän eller 2000 platser för växande grisar eller 750 platser för suggor eller 400 djurenheter av nötkreatur, hästar eller minkar, klassas som en tillståndspliktig verksamhet, en så kallad B-verksamhet. För att driva en sådan verksamhet krävs först tillstånd enligt miljöbalken från Länsstyrelsen Östergötland.

Animalieproduktion med 100 till 400 djurenheter klassas som en anmälningspliktig verksamhet, en så kallad C-verksamhet. För att driva eller ändra en sådan verksamhet, ska en anmälan i förväg göras till miljönämnden.

Med en djurenhet menas exempelvis:

1 mjölkko
6 kalvar upp till 6 månader
3 övrig nöt
3 suggor
10 slaktsvin eller avelsgaltar
100 värphöns
200 unghöns eller slaktkycklingar
10 får eller getter
1 häst

För mindre djurhållande verksamheter eller växtodlingsgårdar utan djur behövs ingen prövning innan verksamheten startar. Vill du hålla vissa djur inom detaljplanelagt område krävs dock tillstånd. Tillstånd eller förprövning av djurstallar kan även behövas enligt djurskyddslagen, kontakta då Länsstyrelsen.

Tillsyn

Miljönämnden arbetar för att utsläpp i form av näringsämnen och kemikalier till vatten, luft och mark ska begränsas. Tillsyn av lantbruk, såväl med som utan djur, sker främst genom besök som förbokas i god tid.

Vid tillsynen diskuteras bland annat gödsellagring, gödselspridning, bekämpningsmedel, hantering av kemiska produkter och avfall samt verksamhetens egenkontroll.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad