Lokala ordningsföreskrifter

Beslutade av kommunfullmäktige 10 juni 2014. Framtagen av arbetsgrupp med Tekniska kontoret, Medborgarservice, Miljökontoret, Byggnadskontoret och Näringslivskontoret.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mjölby kommun

Mjölby kommun föreskriver följande med stöd av l § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

1 §
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 § ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Mjölby kommun ska upprätthållas.

2 §
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt l kap 2 § första stycket 1 – 4 ordningslagen om inte annat anges.

Allmänna försäljningsplatser är Stora Torget i Mjölby och Stora Torget i Skänninge. För dessa platser gäller också "Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mjölby kommun". Andra allmänna försäljningsplatser enbart för mobil matförsäljning är angivna i ”Råd och riktlinjer för mobil matförsäljning i Mjölby, Mantorp och Skänninge”.

3 §
Vid tillämpningen av 3 kapitlet ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av l kapitlet 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: de allmänna bad- och/eller campingplatserna vid Skogssjön, Månsjön, Nederlösa, Hargsjön och Mantorp Park.

4 §
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 11 § första stycket, 12 § och 14 § första stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor med mera

5 §
Vid lastning, flyttning, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Brandposter och utryckningsvägar för räddningstjänsten bör så långt det är möjligt inte blockeras.

Schaktning, grävning med mera

6 §
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga hinder och olägenheter.

Störande buller

7 §
Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar

8 §
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till container, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor , skyltar och liknande

9 §
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över gångbana, cykelbana eller körbana. De får inte sitta på lägre höjd än 2,5 meter över en gångbana, 3,2 meter över en cykelbana eller 4,6 meter över körbana. Markis och dylikt får inte heller sättas upp så att vägmärke skyms.

För uppsättning av markiser, flaggor och skyltar kan bygglov krävas enligt plan- och bygglagen och byggförordningen.

Affischering

10 §
Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan bygglov enligt plan- och bygglagen och byggförordningen samt tillstånd av polismyndigheten sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på anslagstavlor som är avsedda för detta ändamål.

Högtalarutsändning

11 §
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol

12 §
Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker får inte förtäras på offentlig plats inom de i andra-fjärde styckena angivna områden av centrala Mjölby, Skänninge och Mantorp, om inte serveringstillstånd för alkoholdrycker meddelats.

Förbudet gäller i centrala Mjölby inom det område som omfattas av Kungsvägen, Kanikeplan, Norrgårdsgatan 45 meter norr om Kungsvägen, Kungsporten, Järnvägsgatan, långtidsparkeringen längs Järnvägsgatan/området runt resecentrum, gång- och cykeltunnel under resecentrum/stationsporten, Fabriksgatan, del av Gåsholmen, Kvarnparksbron, gång- och cykelbanor samt området runt Kvarnparken, Kullabergsgatan, Burensköldsvägen och Smålandsvägen. Se karta i bilaga 1. (Karta finns i dokument för utskrift längst ner på sidan).

Förbudet gäller i centrala Mantorp inom det område som begränsas av Hallebyvägen, Lilla Kvarnvägen, Häradsvägen, Magasinsvägen, Brädgårdsvägen och Vetavägen. Se karta i bilaga 2. (Karta finns i dokument för utskrift längst ner på sidan).

Förbudet gäller i centrala Skänninge inom det område som begränsas av Vistenagatan, Östra och Västra Kyrkogatan samt inom området för Lindbladsparken. Se karta i bilaga 3. (Karta finns i dokument för utskrift längst ner på sidan).

Mobil försäljning

13 §
Mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge får ske på ett antal platser, se karta i bilaga 4-6 (Karta finns i dokument för utskrift längst ner på sidan). Denna försäljning kräver tillstånd enligt 3 kapitlet l § ordningslagen.
Med mobil försäljning av mat räknas livsmedel som kan konsumeras direkt på plats.

Camping

14 §
Camping får inte ske på offentlig plats inom detaljplanelagt område. Vid Skogssjön och Månsjön, på särskilt anvisade platser, får camping ske.

Skjutning med luftvapen med mera

15 §
Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte, utan Tekniska kontorets särskilda medgivande, användas på mark som ägs av Mjölby Kommun.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

16 §
Det är förbjudet att utan tillstånd av polismyndigheten använda pyrotekniska varor på andra tider än påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till klockan 03.00.

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor på begravningsplatser.

Ridning, cykling och löpning

17 §
Ridning och cykling får inte ske i av kommunen anlagda motionsspår. Ridning, skoterkörning, rastning av hundar, löpning och eller liknande är förbjudet i av kommunen anlagda skidspår.

Kommunala motions- och skidspår finns på Vifolkavallen, Lundbyvallen och Södragården i Mjölby, på Klämmestorpsskolan i Mantorp, i Västra Harg, på Idrottsparken i Skänninge eller vid Väderstad IP i Väderstad.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

18 §
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-l O §§, 11 § första stycket, 12 §, 13 §, 14 § första stycket och 15-21 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Lokala ordningsföreskrifter för utskrift (Pdf) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad