Handikappolitisk plan

Omsorgsförvaltningen 15 mars 2002.

Inledning

Handikappfrågorna handlar om rätten för alla att kunna ta del i hela samhällslivet. Handikappfrågor är en fråga för varje medmänniska och samhällsaktör på alla nivåer, det är inte bara en fråga för experter inom området.

För människor med funktionsnedsättningar finns ofta många hinder för att de aktivt ska kunna delta i samhällslivet. Det kan bero på dåligt anpassad fysisk miljö eller bristande information, men ofta beror hindren på okunskap i samhället i stort. Många funktionsnedsättningar syns inte utanpå utan kan vara till exempel medicinska- eller psykiska.

Definitioner

Begreppet funktionsnedsättning inbegriper ett stort antal funktionshinder. Dessa kan vara fysiska eller intellektuella skador eller sjukdomar, till exempel syn eller hörselskador eller sjukdomar, medicinska tillstånd eller mentalsjukdomar. Skadorna eller sjukdomarna kan vara av bestående eller övergående natur (Handikappombudsmannen).

Begreppet handikapp beskriver mötet mellan människor med funktionsnedsättningar och omgivningen, både en fysisk och en mänsklig sådan. Handikapp avser förlust eller begränsning att delta i samhällslivet
på samma sätt som andra. Brister i miljön eller samhällsområden kan gälla till exempel information, kommunikation eller utbildning, detta hindrar människor med funktionsnedsättning från att delta på lika
villkor (Handikappombudsmannen).

Bakgrund

Riksdagen fattade den 31 maj 2000 beslut om en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Handikappolitiken har följande nationella mål:

 • en samhällsgemenskap med mångfald som grund,
 • att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet,
 • jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

De områden som ska prioriteras de närmaste åren är:

 • att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer,
 • att skapa ett tillgängligt samhälle, samt
 • att förbättra bemötandet.

Att handikapperspektivet ska genomsyra alla samhälls sektorer, innebär, enligt prop.1999/ 2000:79, ”Från patient till medborgare- en nationell handlingsplan för handikappolitiken” (sammanfattning i bilaga
1), att statens, landstingens och kommunernas planering alltid ska beakta handikapperspektivet inom alla områden, till exempel utbildning, arbetsmarknad och hälso- och sjukvård. Alltför ofta blir det istället särlösningar som är både dyrare och omständligare än om man redan i första planeringen hade haft handikapperspektivet. Särskilda åtgärder ska endast vara ett komplement.

I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken uttrycks följande:

För att barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder skall ha lika möjligheter som andra och kunna fullgöra sina skyldigheter krävs att samhället och den omgivande miljön är tillgängliga. Det gäller såväl den fysiska tillgängligheten som tillgänglighet till information och service, vård och stöd, kultur, fritidsaktiviteter Med mera. Bristande tillgänglighet leder till att människor med funktionshinder inte kan delta i olika sammanhang tillsammans med andra. För en rörelsehindrad kan ett trappsteg vara lika utestängande som en låst dörr. En sådan utestängning leder till att alla människor inte får samma möjligheter att ta del av samhällslivet. Detta strider mot svensk jämlikhetssyn. En annan konsekvens är att samhället inte öppnar sig för alla människors erfarenheter och kunskaper. Viktiga bidrag till samhällets utveckling går därmed förlorade. När människor inte ges möjlighet att mötas växer fördomarna och de negativa attityderna som i sin tur kan leda till diskriminering. Därför är det viktigt att arbeta för ökad tillgänglighet till samhällets alla delar. Att alla människor har lika möjligheter att få del av sina rättigheter och att fullgöra sina skyldigheter är ytterst en fråga om demokrati. s. 26 (prop. 1999/2000: 79).

Enligt riksdagen är det således en viktig demokratifråga att skapa ett tillgängligt samhälle och detta ska ses som en investering och inte en ökad kostnad. Ökad tillgänglighet leder till bättre förutsättningar för funktionshindrade att klara sitt dagliga liv, arbeta och till xempel studera. Hjälpmedel och till exempel personlig assistans ska bara vara ett komplement. Kostnader för nödvändiga anpassningsåtgärder ska finansieras inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Ett bättre bemötande föreslås i ”Lindqvists nia- nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder” (SOU 1999:21) (sammanfattning i bilaga 2). Synen på personer med funktionshinder manifesteras genom samhällets lagar, regler, programförklaringar, resurstilldelningar, tillgänglighets åtgärder och allmänna värderingar. Enligt regeringens uppfattning krävs mycket kraftfulla politiska initiativ för att i grunden förändra attityder till människor med funktionshinder och på så sätt förbättra bemötandet (Prop 1999/ 2000: 79).

Riksdagens handlingsplan för handikappolitiken måste omsättas i handling. Ett sätt att göra det är att på kommunal nivå upprätta en lokal handlingsplan för dessa frågor. Detta gör Mjölby kommun med utgångspunkt från ”FN:s 22 standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning” samt prop 1999/ 2000: 79 ”Från patient till medborgare- en nationell handlingsplan för handikappolitiken”.

FN:s 22 standardregler

FN antog (1993) 22 standardregler (kortversion i bilaga 3) som beskriver det ansvar världens stater har för att människor med funktionsnedsättningar ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Agenda
22 är ett projekt som drivs i Sverige av Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, i syfte att sprida FN:s standardregler så att de används i praktiken, främst i form av handikappolitiska planer i kommunerna.
Dessa standardregler bör finnas med som ett aktivt instrument vid planering, beslutsfattande och genomförande.

Reglerna bygger på två principer, den ena är att alla människor är lika mycket värda och att alla har samma rättigheter och skyldigheter. Den andra principen är att se skillnaden på funktionshinder och handikapp.
Skador och sjukdomar kan leda till funktionsnedsättningar som först i mötet med en otillgänglig miljö blir till ett handikapp.

Ökad medvetenhet, regel 1

Mjölby kommun ska aktivt öka medvetenheten i samhället om människor med funktionsnedsättning, om deras rättigheter, behov och möjligheter och om vad de kan bidra med.

Inriktningsmål:

 • Mjölby kommun ska bidra till att öka kunskapen om funktionshinder och medverka till att på ett positivt sätt synliggöra människor med funktionsnedsättningar.
 • Mjölby kommun ska tillhandahålla information till funktionshindrade
  om vilka resurser som finns och deras rättigheter och möjligheter att använda dessa.

1.1

Åtgärd: Fortbildning/ kompetensutveckling erbjuds all personal och förtroendevalda i kommunen. Utbildningen ska inrikta sig på förhållningssätt/attityder till funktionshindrade samt ge kunskap om funktionshindrades rättigheter och möjligheter.

Tidpunkt för genomförandet: 2003 och därefter årligen.

Kostnad: Statliga medel finns att söka bl a från SISU (Statens institut för särskilt utbildningsstöd) samt tas från förvaltningarnas befintliga budget för kompetensutveckling.

Uppföljning: 2004 och därefter årligen.

Ansvarig: Kommunledningskontoret i samråd med alla chefer/ motsvarande i kommunen.

1.2

Åtgärd: Regelbundna reportage och artiklar av allmänt intresse från kommunal verksamhet för och med funktionshindrade ska presenteras i ”Mjölby.se”.

Tidpunkt för genomförande: 2003 och därefter fortlöpande.

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Uppföljning: 2004 och därefter årligen.

Ansvarig: Kommunledningskontoret.

1.3

Åtgärd: Den kommunala skolplanen kompletteras med att beskriva hur man i skolans verksamhet arbetar med och ökar kunskapen kring elever med funktionsnedsättning och olika handikapp.

Tidpunkt för genomförande: Hösten 2003, då revidering är klar.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Uppföljning: 2004, och därefter årligen.

Ansvarig: Barnomsorg- skol- och utbildningsförvaltning.

1.4

Åtgärd: En handlingsplan upprättas och används kontinuerligt i syfte att öka personalens kunskaper och beredskap kring barn- och ungdomar med funktionsnedsättningar inom barnomsorgs- skol- och
utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.

Tidpunkt för genomförande: 2003.

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Uppföljning: 2004 och därefter årligen.

Ansvarig: Barnomsorg- skol- och utbildningsförvaltning samt kultur och fritidsförvaltningen.

1.5

Åtgärd: Regelbunden information ska ges till elever med funktionsnedsättningar och deras vårdnadshavare om rättigheter och möjligheter under skol- och utbildningstiden.

Tidpunkt för genomförandet: 2003 och därefter årligen vid skolutbildningsstart.

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Uppföljning: I samband med varje terminsstart.

Ansvarig: Rektor.

1.6

Åtgärd: Skolorna ska uppmärksamma situationen för människor med funktionsnedsättning genom att ge alla elever kunskap om funktionsnedsättning, attityder och bemötande, exempelvis genom att en gång/år arrangera en temadag om handikapp och funktionsnedsättning och/ eller avsätta tid inom ämnet samhällskunskap.

Tidpunkt för genomförande: 2003.

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Uppföljning: Inför varje läsårs planering av ledningsgruppen.

Ansvarig: Skol- och utbildningsförvaltningen.

Medicinsk vård och behandling, regel 2

Effektiv medicinsk vård och behandling skall finnas tillgänglig för människor med funktionsnedsättning.

Inriktningsmål:

 • Mjölby kommun ska arbeta för att utveckla former för samarbete med andra vårdgivare.
 • Inom ramen för kommunalt ansvar ska Mjölby kommun utveckla metoder och arbetssätt för att förbättra medicinsk vård och behandling.

2:1

Åtgärd: Handlingsprogram/ rutiner ska utarbetas inom omsorgsförvaltningen som syftar till att ofta förekommande skador och sjukdomar förebyggs och/ eller upptäcks, bedöms och behandlas på ett tidigt
stadium i kommunens särskilda boendeformer och dagverksamheter.

Tidpunkt för genomförande: 2003 och fortlöpande.

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Uppföljning: 2004 och därefter årligen.

Ansvarig: Omsorgsförvaltningen i samarbete med Landstinget i Östergötland.

2:2

Åtgärd: Vård- och omsorgspersonal i Mjölby kommun erbjuds fortbildning/ kompetensutveckling enligt en årligen upprättad plan i syfte att de ska kunna förebygga och upptäcka skador och sjukdomar på ett tidigt stadium.

Tidpunkt för genomförande: 2003 och fortlöpande.

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Uppföljning: Årligen genom riktade utbildningar.

Ansvarig: Omsorgsförvaltningens enhetschefer i samarbete med främst de lokala handikapporganisationerna, utbildningsförvaltningen, närliggande vårdskolor samt universitet.

2:3

Åtgärd: Vård- och omsorgspersonal i Mjölby kommun skall få information om aktuella metoder, hjälpmedel och utrustning för olika funktionsnedsättningar.

Tidpunkt för genomförande: 2003 och därefter fortlöpande.

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Uppföljning: 2004 och därefter årligen genom planerade och riktade utbildningar.

2:3

Åtgärd: Vård- och omsorgspersonal i Mjölby kommun skall få information om aktuella metoder, hjälpmedel och utrustning för olika funktionsnedsättningar.

Tidpunkt för genomförande: 2003 och därefter fortlöpande.

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Uppföljning: 2004 och därefter årligen genom planerade och riktade utbildningar.

2.4

Åtgärd: I samverkan med landstinget utveckla arbetsformer för samarbete av medicinsk vård och behandling av personer med funktionsnedsättning som bor i kommunens särskilda boendeformer.

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Tidpunkt för genomförande: 2003 och därefter fortlöpande.

Uppföljning: 2004 och därefter årligen genom utvärdering/förändring av avtal om ovanstående.

Ansvarig: Omsorgsförvaltningen i samverkan med Landstinget i Östergötland.

2.5

Åtgärd: Omsorgsförvaltningen ska inventera och dokumentera vilken hälso- och sjukvård som tillhandahålls i kommunens särskilda boende former för att se om insatserna motsvarar behoven och arbeta för en förbättring av insatserna.

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Tidpunkt för genomförande: 2003 och därefter fortlöpande.

Uppföljning: 2004 och därefter årligen.

Ansvarig: Omsorgsförvaltningen, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

2.6

Åtgärd: En ”personlig utvecklingsplan” (PUP), ska upprättas av utsedd kontaktman för att tillsammans med den enskilde och dennes närstående dokumentera bl a individuella målsättningar och åtgärder samt uppföljning av omsorgs- vård och rehabiliteringsinsatser.

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Tidpunkt för genomförande: 2003 och därefter fortlöpande.

Uppföljning: 2004 och därefter årligen.

Ansvarig: Omsorgsförvaltningens enhetschefer/ motsvarande.

Rehabilitering, regel 3

Rehabilitering och habilitering ska erbjudas människor med funktionsnedsättning för att de ska kunna uppnå och behålla största möjliga självständighet och funktionsförmåga.

Inriktningsmål:

Inom ramen för kommunalt ansvar ska Mjölby kommun erbjuda insatser för att personer med funktionsnedsättning ska kunna uppnå och behålla största möjliga funktionsförmåga.

3.1

Åtgärd: Rehabiliteringsinsatserna i kommunens särskilda boendeformer och dagverksamheter ska inventeras och dokumenteras för att se om de motsvarar de enskildas behov.

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Tidpunkt för genomförande: 2003 och därefter fortlöpande.

Uppföljning: 2004 och därefter årligen.

Ansvarig: Omsorgsförvaltningen, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Stöd och service, regel 4

Mjölby Kommun ska garantera utvecklingen av, och tillgången till stöd och service. Inbegripet sådana hjälpmedel som bidrar till oberoende i det dagliga livet och utövandet av sina rättigheter.

Inriktningsmål:

Mjölby kommun ska förbättra informationen angående den stöd och service som människor med funktionsnedsättning kan få.

Mjölby kommun ska förbättra och klargöra rutinerna vid handläggning av beslut gällande stöd och service.

4.1

Åtgärd: Inför mottagandet av elev med funktionsnedsättning ska skolan eventuellt tillsammans med barn- och ungdomshabiliteringen inventera elevens behov av hjälpmedel, personlig assistans, schema och anpassning av lokaler.

Tidpunkt för genomförandet: 2003

Kostnad: Inventeringen ryms inom befintlig budgetram. Åtgärdskostnaderna går ej att beräkna.

Uppföljning: Elevvårdskonferens/ motsvarande inför barnets/ elevens start i verksamheten.

Ansvarig: Rektor.

4:2

Åtgärd: Utveckla informationsmaterial om:

 • LSS lagstiftningen med beskrivning av de olika insatserna och
  deras syfte.
 • Färdtjänst.

Tidpunkt för genomförande: pågår och fortlöpande.

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Uppföljning: 2004 och därefter årligen.

Ansvarig: Omsorgsförvaltningen, enhetschef biståndshandläggningen.

4.3

Åtgärd: Handläggarrutiner ska utarbetas för att bland annat klargöra:

 • den interna processen från ärende till verkställighet för att undvika misstag och missförstånd i organisationen,
 • när dispens inom länsfärdtjänsten kan beviljas,
 • när barn kan beviljas färdtjänst,
 • formerna för kontaktpersoner och ledsagare enligt SoL.

Tidpunkt för genomförande: pågår.

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Uppföljning: 2004 och därefter vart annat år.

Ansvarig: Omsorgsförvaltningen, enhetschef biståndshandläggningen.

Tillgänglighet, regel 5

Mjölby kommun ska göra den fysiska miljön tillgänglig oavsett vilka och hur stora funktionsnedsättningar människor har genom att:

a/ införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och
b/ göra information tillgänglig samt ge möjlighet till kommunikation.

Inriktningsmål:

 • Mjölby kommuns offentliga lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga för människor med funktionsnedsättning.
 • Mjölby kommun ska anpassa arbetsmiljön och tillhandahålla utrustning som möjliggör för personer med funktionsnedsättning att utföra sina arbetsuppgifter.
 • Information, såväl skriftlig som muntlig, ska vara tydlig och begriplig samt anpassad till målgruppernas möjlighet att tillgodogöra sig informationen.

5.1

Åtgärd: Upprätta ett tillgänglighetsprogram enligt intentionerna i prop.1999/2000: 79, innehållande kostnadsberäkningar och genomförandeplan utifrån nationellt upprättade riktlinjer och förtydligande som kan komma i fråga. Tillgänglighetsprogrammet ska omfatta all kommunal verksamhet, bostäder och trafik inom kommunen.

Tidpunkt för genomförandet: 2003- fortlöpande

Uppföljning: 2004 och därefter årligen.

Kostnad: Inom befintliga ramar.

Ansvarig: Tekniska kontoret i samverkan med representanter bland annat från Byggnadsnämnden och KHR (Kommunala handikapprådet).

5.2

Åtgärd: Skapa förutsättningar för det kommunala handikapprådet (KHR) att aktivt delta och bidra med sin kunskap vid planeringsstart i den kommunala planerings- och beslutsprocessen. Särskilt vid ny-, till- och ombyggnad av inom- och utomhusmiljöer.

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Uppföljning: Vid bygglovsförfarande av byggnadskontoret, vid övrig planering respektive ansvarigt kontor genom granskning av att anbud och ritningar motsvarar kraven på tillgänglighet.

Ansvarig: Byggnads- tekniska- samt service-och entreprenadkontoret.

5.3

Åtgärd: Skapa en kunskapsbank/ vägvisare med handikappinformation på kommunens hemsida.

Tidpunkt för genomförande: 2003

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Uppföljning: 2004 och vid uppföljning av handikapplanen.

Ansvarig: Kommunledningskontoret.

5.4

Åtgärd: Mjölby kommuns hemsida ska anpassas för synskadade samt finnas tillgänglig i lättläst ”LL” version.

Tidpunkt för genomförande: 2003

Kostnad: Inom befintliga budgetramar.

Uppföljning: 2004 och vid uppföljning av handikapplanen.

Ansvarig: Kommunledningskontoret.

5.5

Åtgärd: All samhällsinformation som Mjölby kommun tillhandahåller och ger ut ska finnas tillgänglig som lättläst samt vid behov genom läsombud, i punktskrift, på diskett eller kassett.
Tidpunkt för genomförande: 2003 och fortlöpande.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004 och vid uppföljning av handikapplanen.
Ansvarig: Kommunledningskontoret samt respektive förvaltning/kontor.

5.6

Åtgärd: Huvudbiblioteket ska installera en läsapparat samt en dator med syntetiskt tal.
Tidpunkt för genomförande: 2003-2004.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2005 och därefter årligen vid uppföljning av handikappplanen.
Ansvarig: Kultur- och fritidsförvaltning.

5.7

Åtgärd: Krav på anpassade sk. ”låggolvs fordon” ställs vid upphandling av samhällsbetalda transporter.
Tidpunkt för genomförande: Vid varje ny upphandling.
Kostnad: Ingår i upphandlingskostnaden.
Uppföljning: Inför varje ny upphandling.
Ansvarig: Tekniska kontoret.

5.8

Åtgärd: Successiv anpassning av hållplatser till sk. ”låggolvs fordon”.
Tidpunkt för genomförande: Pågår.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004 och därefter årligen.
Ansvarig: Tekniska kontoret.

5.9

Åtgärd: Vid lokalgenomgång/skyddsronder av kommunens lokaler ska funktionshindrades perspektiv beaktas och åtgärder vidtas kontinuerligt för att nå full tillgänglighet utifrån prop.1999/2000:79.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004 och därefter årligen.
Ansvarig: Chef/ motsvarande.

5:10

Åtgärd: Kommunen ska uppmuntra till att lokala massmedier samt trafikinformation görs tillgängliga för funktionshindrade.
Tidpunkt för genomförandet: 2003 och därefter kontinuerligt.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004 och därefter årligen.
Ansvarig: Kommunledningskontoret.

5.11

Åtgärd: Bevaka IT- och telefoniutvecklingen för att sprida information till alla förvaltningar och kontor om eventuella nya tekniska lösningar för personer med olika sorters funktionsnedsättning.
Tidpunkt för genomförandet: 2003 och därefter kontinuerligt.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004 och därefter årligen vid uppföljning av den handikappolitiska planen.
Ansvarig: Administrativa servicekontoret.

5.12

Åtgärd: Varje vallokal inom kommunen ska vara tillgänglig för funktionshindrade personer och utformad så att valhemligheten kan bevaras.
Tidpunkt för genomförandet: Inför varje val.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: Efter varje val.
Ansvarig: Valnämnden.

5.13

Åtgärd: Städningen av alla kommunens offentliga lokaler ska ha god standard, utifrån allergisynpunkt.
Tidpunkt för genomförandet: 2003 och därefter fortlöpande.
Kostnad: Ska rymmas inom varje enhets befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004.
Ansvarig: Chef/ motsvarande.

5.14

Åtgärd: Förvaltningarnas offentliga lokaler ska vara rök- och djurfria. Undantag får göras för ledarhundar och andra djur då det finns särskilda skäl.
Tidpunkt för genomförandet: 2003.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004.
Ansvarig: Chef/ motsvarande.

5.15

Åtgärd: Vid all upphandling/ inköp ska tillgänglighets- och användbarhetsaspekter för olika funktionsnedsättningar beaktas och prioriteras.
Tidpunkt för genomförandet: 2003 och därefter kontinuerligt.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004.
Ansvarig: Chef/ motsvarande.

Utbildning, regel 6

Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska ha lika möjlighet till utbildning på grundskole- och gymnasienivå. Utbildningen ska vara integrerad med ordinarie utbildningar om detinte finns särskilda skäl för annat ställningsstagande.

Inriktningsmål:

Mjölby kommun ska kunna erbjuda utbildning till personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

6.1

Åtgärd: Gymnasieskolorna ska i verksamhetsplanen ha med undervisning om funktionsnedsättning som ett prioriterat område.
Tidpunkt för genomförandet: 2003.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004 och därefter årligen genom internkontrollplanen.
Ansvarig: Rektor.

6.2

Åtgärd: Inventering och dokumentation av vilka åtgärder som krävs för att möjliggöra att elever med funktionsnedsättning ska kunna genomgå och slutföra sin grund- och gymnasieutbildning.
Tidpunkt för genomförandet: 2003-2005.
Kostnad: Inventeringen ryms inom befintliga budgetramar. Åtgärdskostnaderna går ej att beräkna.
Uppföljning: 2004 och därefter årligen vid prioritering av investeringsmedel i ledningsgruppen.
Ansvarig: Rektor, skol- utbildningschef samt skol- utbildningsnämnd.

6.3

Åtgärd: Utveckla samarbetet med närliggande kommuner kring grundskole- och gymnasieutbildning för att öka utbudet av utbildning för elever med funktionsnedsättning, se även punkt 1.5.
Tidpunkt för genomförandet: 2003 och kontinuerligt.
Kostnad: Går ej att beräkna.
Uppföljning: 2004 och därefter årligen vid prioritering av investeringsmedel i ledningsgruppen.
Ansvarig: Rektor, skol- utbildningschef samt skol- utbildningsnämnd.

Arbete, regel 7

Mjölby kommun ska skapa förutsättningar för produktivt och inkomstbringande arbete.

Inriktningsmål:

Samtliga förvaltningar/ kontor ska verka för att personer med funktionsnedsättning får ett meningsfullt och avlönat arbete.

7.1

Åtgärd: Inventera vilka anställda inom Mjölby kommun som har funktionsnedsättning och åtgärda det som kan underlätta för dem att behålla arbetet.
Tidpunkt för genomförandet: 2003
Kostnad: Går ej att beräkna
Uppföljning hur och när: 2004 och därefter årligen vid utvecklingssamtal
Ansvarig: Varje Chef/ motsvarande

7.2

Åtgärd: Upprätta en handlingsplan för hur utvecklingsstörda personer och andra funktionshindrade personer ska kunna beredas plats på den ordinarie arbetsmarknaden.
Tidpunkt för genomförandet: 2003
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning hur och när: 2004 och därefter årligen.
Ansvarig: Chef för omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet för funktionshindrade samt chef för Arbetsmarknadsenheten.

Kultur, regel 10

Alla människor ska kunna delta i kulturlivet på lika villkor.

Inriktningsmål:

Mjölby kommun ska verka för ökad delaktighet och tillgänglighet till kommunens kulturliv.

10.1

Åtgärd: Riktade marknadsföringsinsatser ska genomföras för att uppmuntra fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning att delta i musikskolans ordinarie verksamhet.
Tidpunkt för genomförandet: 2003
Kostnad: Inom befintliga budgetramar
Uppföljning: 2004 och därefter årligen.
Ansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen.

10.2

Åtgärd: Alla ska ha möjlighet att tillgodogöra sig information om kommunala kulturarrangemang och i den ska det tydligt framgå hur arrangemangen är ordnade.
Tidpunkt för genomförandet: 2003
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004 och därefter årligen.
Ansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen.

10.3

Åtgärd: Kommunens bibliotekslokaler ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
Tidpunkt för genomförandet: Pågående. Slutfört 2003.
Kostnad: Beräknas i det årliga budgetarbetet.
Uppföljning: 2004.
Ansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med tekniska kontoret.

10.4

Åtgärd: Lättläst litteratur samt läsombud ska finnas tillgängliga på kommunens alla bibliotek.
Tidpunkt för genomförandet: 2003 och fortlöpande.
Kostnad: Beräknas i det årliga budgetarbetet.
Uppföljning: 2004.
Ansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen.Rekreation och idrott, regel 11
Människor med funktionsnedsättning ska ha samma

Rekreation och idrott, regel 11

Människor med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet till rekreation och idrott som andra.

Inriktningsmål:

Mjölby kommun ska verka för att funktionshindrade i större utsträckning kan delta i olika fritidsaktiviteter i kommunen.

11.1

Åtgärd: Riktade marknadsföringsinsatser ska genomföras för att uppmuntra fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning, att delta i ordinarie simskoleverksamhet.
Tidpunkt för genomförandet: 2003 därefter årligen.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004.
Ansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen.

11.2

Åtgärd: Platser i ishallens nya cafeteria som är anpassade för personer med funktionshinder ska uppföras i ishallen.
Tidpunkt för genomförandet: 2003.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004.
Ansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med tekniska kontoret.

11.3

Åtgärd: En inomhusanläggning för bad och rekreation byggs där funktionshindrade personer med lätthet ska kunna ta sig till och från bassängerna och där någon av bassängernas temperatur håller minst
+ 34 grader och är anpassad för rehabilitering.
Tidpunkt för genomförandet: 2003-2004 (förutsätter att erforderliga beslut om simhallens uppförande fattas)
Kostnad: Enligt plan inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: Sker kontinuerligt under uppförandet.
Ansvarig: Kultur- och fritidsförvaltningen i samråd med tekniska kontoret.

Kunskap och forskning, regel 13

Mjölby kommun ska verka för att kunskap om levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning ökar och sprids.

Inriktningsmål:

Mjölby kommun ska utöka sitt samarbete med forskningsinstitutioner och handikapporganisationer.

13.1

Åtgärd: Varje förvaltning utser en representant som huvudansvarar för att upprätta kontakt med till exempel universitet, och bevaka resultat från handikappforskning, samt sprida dessa till kommunens övriga verksamheter och nivåer (se även 17.1).
Tidpunkt för genomförandet: 2003.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004.
Ansvarig: Nätverket av dessa representanter samordnas av kommunledningskontoret.

Policy och planering, regel 14

Handikappaspekterna ska beaktas i alla viktiga policysammanhang och i kommunal planering.

Inriktningsmål:

Mjölby kommun ska genomföra åtgärder som gynnar människor med funktionsnedsättning.

14:1

Åtgärd: Anta en kommunal handikappolitiskplan.
Tidpunkt för genomförande: 2000- 2003.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: Var tredje år med start 2005.
Ansvarig: Kommunstyrelsen.

Ekonomisk politik, regel 16

Mjölby kommun ska föra en ekonomisk politik som syftar till ökad delaktighet och jämlikhet.

Inriktningsmål:

I det kommunala budgetarbetet på alla nivåer ska handikappfrågorna ingå.

16.1

Åtgärd: Kommunens/ förvaltningarnas kostnader för anpassningsåtgärder och andra resurser som berör människor med funktionsnedsättning ska vara en del i det ordinarie årliga budgetarbetet.
Tidpunkt för genomförande: 2003.
Kostnad: I det årliga budgetarbetet.
Uppföljning: 2004 och därefter årligen
Ansvarig: Kommunstyrelsen.

16.2

Åtgärd: Delar av de kommunala bidragen till föreningslivet ska öronmärkas till aktiviteter och verksamhet som är anpassade för människor med funktionsnedsättning.
Tidpunkt för genomförande: 2003.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004 och därefter årligen.
Ansvarig: Kultur- och fritidsnämnden.

Samordning, regel 17

Mjölby kommun ansvarar för att säkerställa att handikappfrågor samordnas.

Inriktningsmål:

Samarbetet mellan kommunens förvaltningar och det kommunala handikapprådet ska öka.

17.1

Åtgärd: Varje förvaltning utser en representant som ansvarar för handikappfrågor inom den egna förvaltningen samt för kontakter med det kommunala handikapprådet och externa handikapporganisationer.
Tidpunkt för genomförande: 2003.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004 och därefter årligen.
Ansvarig: Kommunledningskontoret samordnar dessa representanter i ett nätverket.

Handikapporganisationer, regel 18

Mjölby kommun erkänner handikapporganisationernas rätt att representera människor med funktionsnedsättning på lokal nivå. Mjölby kommun erkänner handikapporganisationernas rådgivande
roll när det gäller att fatta beslut i handikappfrågor.

Inriktningsmål:

Mjölby kommun ska verka för att funktionshindrades kunskaper tillvaratas och används.

Mjölby kommun ska verka för att att det kommunala handikapprådets roll stärks och utvecklas.

18.1

Åtgärd: Utveckla det kommunala handikapprådets funktion för att tillse att detta i större utsträckning kan delta i frågor och beslut som påverkar människor med funktionsnedsättning, genom att bland annat revidera nuvarande reglemente.
Tidpunkt för genomförande: 2003.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004.
Ansvarig: Kommunstyrelsen

Personalutbildning, regel 19

Mjölby kommun ansvarar för att det finns lämplig utbildning för all personal som deltar i planering och genomförande av program och service för människor med funktionsnedsättning.

Inriktningsmål:

Kunskaperna om personer med funktionsnedsättning och handikapp ska öka hos anställda i Mjölby kommun.
Kunskapen om handikappfrågor ska ökas hos berörda i planering av byggande och den yttre miljön.

19:1

Åtgärd: Utbildning ska erbjudas i handikappkunskap för de personalgrupper som ofta kommer i kontakt med människor med funktionsnedsättning. Detta ska ske under samarbete med främst de lokala handikapporganisationerna, utbildningsförvaltningen, närliggande vårdskolor samt universitet.
Tidpunkt för genomförande: 2003 samt årligen.
Kostnad: Beräknas bli inom befintliga budgetramar för kompetensutveckling.
Uppföljning: 2004 och därefter årligen genom att tillse att utbildningarna erbjuds, genomförs och har relevant innehåll.
Ansvarig: Respektive förvaltning i samarbete med utbildningsförvaltningen.

19:2

Åtgärd: Informationsinsatser genomförs för att öka medvetenheten om tillgänglighetsfrågor i alla kommunala byggprocesser och i planeringen av den yttre miljöns utformning samt vikten av goda val av
byggnadsmaterial och ventilationslösningar bland annat ur allergi- och astma synpunkt.
Tidpunkt för genomförandet: 2003 och därefter fortlöpande.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: 2004 och därefter årligen.
Ansvarig: Byggnadskontoret i eventuellt samarbete med berörda intresseorganisationer.

Granskning och utvärdering, regel 20

Mjölby kommun är ansvarig för att utvärdera och granska kommunala handlingsprogram och tjänster för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.

20.1

Åtgärd: Den handikappolitiska planen ska utvärderas.
Tidpunkt för genomförandet: 2005.
Kostnad: Inom befintliga budgetramar.
Uppföljning: Var tredje år.
Ansvarig: Kommunstyrelsen ansvarar för att nätverket för handikappfrågor i kommunen utvärderar planen i samråd med handikapprådets representanter (se även 17.1).

Handikapppolitisk plan för utskrift (Pdf) Pdf, 509 kB.

Senast publicerad