Reviderade regler för minnesgåva förtroendevalda och medarbetare i Mjölby kommun

Antaget av kommunfullmäktige, diarienummer KS/2014:295.

Minnesgåva till förtroendevalda i kommunfullmäktige, i kommunala nämnder och till medarbetare i kommunen, utdelas enligt följande regler:

Förtroendevalda

 • 1. Ett presentkort i guldsmedsbutik utdelas när förtroendevald fullgjort 24 sammanhängande år som ordinarie ledamot av kommunfullmäktige och/eller som ordinarie ledamot av kommunal nämnd.
 • 2. Konstverk/konsthantverk utdelas till förtroendevald som fullgjort 12 sammanhängande år som ordinarie ledamot av kommunfullmäktige och/eller som ordinarie ledamot av kommunal
  nämnd.
 • 3. Blomma utdelas till förtroendevald som fullgjort 24 sammanhängande år som ordinarie ledamot av kommunfullmäktige och/eller som ordinarie ledamot av kommunal nämnd och som tidigare i rollen av medarbetare fullgjort 25 års sammanhängande anställningstid i Mjölby kommun och därmed erhållit minnesgåva i form av presentkort i guldsmedsbutik.
 • 4. Med kommunal nämnd avses ej nämnd med i huvudsak icke kommunal verksamhet men till vilka kommunfullmäktige väljer ledamöter.

Medarbetare

 • 5. Ett presentkort i guldsmedsbutik utdelas till medarbetare som fullgjort 25 års samman-hängande anställningstid i Mjölby kommun.
 • 6. Konstverk/konsthantverk utdelas till medarbetare, som avgår genom pensionering och som fullgjort 15 års sammanhängande anställningstid i Mjölby kommun.
 • 7. Blomma utdelas till medarbetare som fullgjort 25 års sammanhängande anställningstid i Mjölby kommun och som tidigare fullgjort 24 sammanhängande år som ordinarie ledamot av
  kommunfullmäktige och/eller som ordinarie ledamot av kommunal nämnd, och därmed erhållit minnesgåva i form av presentkort i guldsmedsbutik.
 • 8. En blomma utdelas till medarbetare som avgår med pensionering och som tidigare fullgjort 25 års sammanhängande anställningstid i Mjölby kommun och därmed erhållit minnesgåva i form av presentkort i guldsmedsbutik.

Med pensionering avses då kommunen uppbär en kostnad för pension.

Med medarbetare avses tillsvidareanställd och/eller månadsanställd samt deltidsbrandmän som fullgjort 25 års sammanhängande anställningstid i Mjölby kommun.

Gemensamma bestämmelser

 • 9. Kommunfullmäktiges presidium beslutar om utdelning av minnesgåva.
 • 10. Om ovan angivna villkor ej är uppfyllda, men särskilda skäl föreligger, kan minnesgåva utdelas efter bedömning av kommunfullfullmäktiges presidium.
 • 11. Utdelning av gåva äger rum vid en särskild sammankomst ordnad av kommunfullmäktige.
 • 12. Minnesgåva utdelas ej postumt.
 • 13. Kostnaden för minnesgåvan i form av presentkort i guldsmedsaffär uppgår till tio procent av prisbasbeloppet.
 • 14. Om förtroendevald eller medarbetare som är berättigad till minnesgåva eller konstverk ej närvarar vid kommunfullmäktiges särskilda sammankomst hämtas minnesgåvan i Medborgarservice
  i Stadshuset efter sammankomsten.
 • 15. Om förtroendevald eller medarbetare som är berättigad till blomma ej närvarar vid kom-munfullmäktiges särskilda sammankomst hämtas en blomstercheck i Medborgarservice i
  Stadshuset efter sammankomsten.
 • 16. Med uppdrags-/anställningstid i Mjölby kommun jämställs sådan tid som helt eller delvis uppgått i Mjölby kommun genom avtal.
 • 17. De konstverk/konsthantverk som delas ut ska vara av hög kvalitet och framställda av en etablerad konstnär/konsthantverkare verksam i Mjölby kommun. Urvalet ska göras i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen.
 • 18. Kostnaden för konstverket eller konsthantverket får uppgå till högst fem procent av prisbasbeloppet.
 • 19. Till den särskilda sammankomsten inbjuds de medarbetare och förtroendevalda som ska erhålla minnesgåva, konstverk/ konsthantverk eller blomma enligt ovanstående, berörda förvaltningschefer, berörda nämndpresidier samt kommunstyrelsens presidie.

Regler för minnesgåva förtroendevalda och medarbetare i Mjölby kommun, för utskrift (Pdf) Pdf, 24 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad