Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Beslutade av kommunstyrelsen, diarienummer 2014:189. Framtagna av tekniska kontoret, miljökontoret, byggnadskontoret, näringslivskontoret och medborgarservice.

Inledning

Detta är Mjölby Kommuns önskan om hur vi vill att de offentliga platserna används och upplåts för mobil matförsäljning.

Vi vill skapa och behålla en levande och vacker stadskärna, det är ett av kommunens mål. Vackra promenadstråk, planteringar eller uteserveringar kan skapa detta, även inslag som mobil matförsäljning. Det kräver dock att den utformas och placeras på lämpliga platser, därför finns detta dokument.

Med mobil försäljning av mat räknas livsmedel som kan konsumeras direkt på plats. Övrig försäljning av livsmedel såsom grönsaker, fisk eller bröd hänvisas till torghandeln på Stora Torget. Säsongsbetonad försäljning såsom jordgubbar inkluderas i mobil försäljning av mat.

Utseende och skötsel

De mobila matvagnarna eller kioskerna ska vara utformade och skötta enligt följande:

  • Utformningen ska bidra till att skapa en trevlig stadsmiljö. De ska inte störa siktlinjer eller rörelsemönster i staden.
  • Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är särskilt viktig, exempelvis att behålla bredd för gående och rörelsehindrade samt att undvika hinder för synsvaga. Detta säkerställs genom dialog och godkännande av byggnadskontoret.
  • Upplåtet område ska hållas rent och vårdat, verksamheten är ansvarig för att eventuellt skräp från verksamheten läggs i avsedda behållare.
  • Vagnen ska underhållas så att den är hel och ren. Klotter ska saneras snarast.

Platser och tider

Det finns två typer av platser som upplåts för mobil matförsäljning, platser som avser handel från mindre vagnar, ~1*1,5 meter och platser som avser handel från större vagnar, ~3*4 meter.

För de större vagnarna rekommenderas 11 platser i i Mjölby, Skänninge och Mantorp. De föreslagna platserna ligger på hårdgjord yta, där människor är i rörelse och där det finns utrymme för en eller flera vagnar med hänsyn till gång- och cykeltrafik. De mindre vagnarna tillåts även på Kanikeplan och Jerikodalstorget i Mjölby samt vid stationshuset i Skänninge. Finns intresse av andra platser kommer de att prövas utifrån kriterierna i detta dokument.

Platserna har olika förutsättningar, de varierar i storlek vilket gör att det ibland finns utrymme för fler än en vagn. För mer information om platserna se bilaga. Angående platsernas möjlighet att ansluta till el, kontakta tekniska kontoret.

Platserna får användas för försäljning vardagar mellan klockan 7-18 och lördagar mellan klockan 10-14. Det är tillåtet att använda platsen en timme innan och en timme efter för uppställning, förberedelser och städning. Vagnen ska flyttas på kvällen.

För långvarig uppställning hänvisas till privatägd mark eller kommunal kvartersmark då de platserna är bättre lämpade för det än allmän plats.

Vad behövs för tillstånd?

Tillstånd och kostnader varierar beroende på typ av plats.

  • För de angivna platserna på kommunal offentlig plats behövs polistillstånd, registrering av livsmedelsanläggningen hos miljökontoret eller motsvarande i den kommun som verksamheten huvudsakligen kommer bedrivas i samt och godkännande avseende utformning och utseende från byggnadskontoret. Kostnaden för att stå på platsen bestäms av taxan för upplåtelse av offentlig plats.
  • För kommunal kvartersmark behövs registrering av livsmedelsanläggningen hos miljökontoret eller motsvarande i den kommun som verksamheten huvudsakligen kommer bedrivas i samt godkännande avseende utformning och utseende från byggnadskontoret, alternativt bygglov vid långvarig uppställning. Kostnaden för att stå på platsen regleras mellan kommun och sökande.

Tillstånd kan ges för att under max ett kalenderår i taget stå på den platsen som avses i ansökan. Det råder ”först till kvarn”. Tillståndet gäller inte under vissa återkommande arrangemang då platserna används till annan verksamhet av allmänt intresse.

Om det finns intresse att stå på mark som inte ägs av kommunen råder andra regler och tillstånd. Då behövs tillstånd från markägaren, godkännande från miljökontoret och beroende på uppställningstid eventuellt bygglov. Hur vagnen ska placeras och skötas samt vad som ingår i kostnaden regleras mellan fastighetsägare och sökande.

Polistillstånd

Polistillstånd enligt ordningslagen behövs för att använda offentlig plats. I ansökan anges bland annat typ av verksamhet, tidsperiod och plats. Polistillstånd bör sökas minst 3 månader i förväg. Det går att söka tillstånd för max ett års verksamhet i taget.

Polisen skickar ansökan på remiss till kommunen. Från kommunen svarar tekniska kontoret, miljökontoret och byggnadskontoret, grundat på detta dokument.

Godkännande avseende utformning och utseende eller bygglov

För att få stå på en plats behövs godkännande av byggnadskontoret avseende utformning och utseende. Ta dialog tidigt i processen för att nå bästa resultat.

Beroende på tiden vagnen står uppställd kan bygglov behövas. Vagnar som ska stå under lång tid hänvisas till plats på kvartersmark eller privatägd mark. Aktuella allmänna platser är planlagda för verksamheter såsom park eller torg, inte försäljning.

Livsmedelshantering för mobila verksamheter

Registrering: Med mobil anläggning menas fordon, vagn eller liknande som bör förflytta sig från en plats till en annan. En anmälan om registrering av livsmedelsanläggning ska ske i den kommun, hos miljökontoret eller motsvarande, som verksamheten huvudsakligen kommer bedrivas i. Anmälan ska göras senast två veckor innan verksamheten startar. Livsmedelsföretagaren ska i samband med kontroll kunna uppvisa för kontrollmyndigheten att den verksamhet som bedrivs har registrerats, därför är det viktigt att kunna visa upp registreringsbeviset.

Kontrollera verksamheten: Verksamheten ska ha rutiner för vad som ska göras och hur det ska göras för att veta att maten som serveras är säker. På Livsmedelsverkets hemsida finns branschriktlinjer som kan ge mer information om säker livsmedelshantering.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vatten och avlopp: I den mobila anläggningen ska det finnas tillgång till rinnande varmt och/eller kallt vatten av dricksvattenkvalité. Om vattendunkar används ska de vara rena och nytt vatten behöver fyllas på ofta. Uppsamling av avloppsvatten kan göras via anslutning till kommunalt avlopp, en tank eller en dunk. Avloppsvatten ska tömmas i avlopp som är anslutet till reningsverk, det är inte tillåtet att tömma avloppsvatten i dagvattenbrunnar eller i naturen.

Personlig hygien: I anläggningen ska det finnas handtvättmöjligheter utrustade med tvål och handtorkpapper. Personal som hanterar oförpackade livsmedel ska använda skyddskläder samt ha tillgång till separat toalett som enbart används av personal verksamma inom livsmedel. Kommunen tillhandahåller inte toaletter utan verksamheten rekommenderas ta kontakt med andra verksamheter som hanterar livsmedel för eventuellt samutnyttjande av toalett. I en mobil anläggning kan det finnas en toalett men den får inte vara i direkt anslutning till där livsmedel hanteras.

Utformning av vagnen: Utformningen av lokalen kan variera beroende på vilken hantering av livsmedel som ska ske. Att tänka på är att samtliga ytor ska vara släta, täta och lättrengörbara. Livsmedel ska förvaras i lämpliga utrymmen med tillräckligt varuskydd för att skyddas mot direkt solljus, damm och väta samt andra föroreningar som bakterier och mögel. Tillräckliga utrymmen ska finnas för kyl- och frysförvaring.

Separering: Grönsaker, ätfärdiga livsmedel och råa livsmedel ska hållas separerade från varandra i kylar så att de inte riskerar att förorenas. Detsamma gäller för ren och oren hantering, till exempel ren och smutsig disk.

Kostnader

Kommunen tar ut avgift enligt den taxa för upplåtelse av offentlig plats som beslutats av kommunfullmäktige.

På privat mark görs kostnaden upp mellan fastighetsägare och sökande.

Kostnader för polistillstånd och eventuellt bygglov tas också ut av respektive myndighet.

Intresserad? Gör så här

Var ute i god tid.

  1. Både allmän plats och privatägd mark: Sök godkännande från byggnadskontoret avseende utformning och utseende.
  2. Om allmän plats: sök polistillstånd.
  3. Både allmän plats och privatägd mark: Registrera livsmedelsanläggningen hos miljökontoret eller motsvarande i den kommun som verksamheten huvudsakligen kommer bedrivas i.
  4. Om allmän plats: Skriv avtal med kommunen.

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge, för utskrift (Pdf) Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad