Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Riktlinjer för rökfri arbetstid

Beslutade av kommunstyrelsen 16 juni 2010. Dokumentägare personalchef.

Inledning

Rökfri arbetstid är ett led i Mjölby kommuns hälsofrämjande arbete där målet är att stärka medarbetarnas hälsa, minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön. Tobaksprevention har dramatiskt positiva effekter för hälsan och ökar kommunens trovärdighet i det hälsofrämjande arbetet. Med beslutet om rökfri arbetstid vill vi erbjuda medarbetarna en rökfri arbetsmiljö där risken, både för medarbetare och kommunens kunder, att utsättas för passiv rökning minimeras. Vi strävar också efter att ha tobaksfria möten, både internt och i mötet med våra kunder.

Omfattning och konsekvenser

Rökfri arbetstid innebär att arbetstiden ska vara rökfri, det vill säga den tid man arbetar eller har paus. Lunchen räknas inte in i arbetstiden och är därmed undantagen. Målgruppen för rökfri arbetstid är alla anställda och förtroendevalda. Beslutet om rökfri arbetstid gäller från och med 2011-01-01.

Rökning får inte ske i någon av kommunens lokaler, fordon, i eller i anslutning till entréer, in- och utgångar,
balkonger eller altaner. Rökning (utanför arbetstid) får endast ske utanför arbetsplatsens tomtgräns eller där sådan inte finns en viss sträcka/radie från arbetsplatsen. Förekommer arbetskläder måste ombyte ske innan rökning.

Alla chefer verkar aktivt för att kommunen ska vara rökfri. Information om detta tas upp vid anställningsintervjuer, i medarbetarsamtal och i rehabiliteringssamtal.

Rökfri arbetstid är en ordningsföreskrift och otillåten rökning hanteras som andra förseelser. Ansvaret för att rökfri arbetstid efterlevs ligger på närmaste chef.

Användande av snus

I vissa verksamheter kan medarbetarens användande av snus utgöra en negativ upplevelse för omgivningen. Särskilt för tredje part, det vill säga brukare, servicetagare eller annan person som använder sig av kommunens tjänster.

Om nämnda förhållanden förekommer på någon enskild arbetsplats åligger det förvaltningschefen att ta
ställning till om förbud om användande av snus ska utfärdas. Före beslut om förbud ska överläggning med
berörda fackliga organisationer ske.

Stöd för avvänjning

Inför beslutet om rökfri arbetstid skickas en enkät ut till alla medarbetare. Syftet är att kartlägga antalet röka och behov av avvänjningsstöd samt för uppföljning av beslutet om rökfri arbetstid. Medarbetarna erbjuds stöd för avvänjning. Varje förvaltning avgör om deltagande i rökavvänjning/tobaksavvänjning får ske på arbetstid eller inte. De medarbetare som är intresserade av rökavvänjning/tobaksavvänjning meddelar närmaste chef.