Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) inom omsorgs- och socialnämndens verksamhetsområde i Mjölby kommun

Antagen av omsorgs- och socialnämnden 25 oktober 2016. Dokumentansvarig: förvaltningschef, omsorgs- och socialförvaltningen.

Bakgrund

Omsorgs- och socialnämnden beslutade 29 september 2016, § 151, att ge omsorgs- och socialförvaltningen i uppdrag att upprätta riktlinjer för bedömning och genomförande av avtalsskrivning i form av ett IOP.

Beslutet grundar sig i ett förarbete där idéburna organisationer i Mjölby kommun (kommunen), som under lång tid erhållit uppdragsersättning för sina verksamheter genom ett ansökningsförfarande, har framfört en vilja till bättre förutsättningar till planering och långsiktighet i sina verksamheter. Omsorgs- och socialnämnden har även, för kommunens räkning, varit i behov av en mer gemensam målbild och samarbete mellan de civila idéburna aktörerna och kommunens egna verksamheter.

I och med beslutet i omsorgs- och socialnämnden29 september 2016 har omsorgs- och socialförvaltningen i uppdrag att tillämpa reglerna om Idéburet Offentligt Partnerskap och skriva överenskommelser, eller avtal, med de aktörer som kan möta kommunen i de åtaganden som är gemensamma. Detta innebär att möjligheten att söka föreningsbidrag inom omsorgs- och socialnämndens verksamhetsområde upphör helt från och med 2017 års verksamhetsår.

Information om kommunens arbete med IOP och hur föreningar ska gå till väga för att visa intresse för en sådan överenskommelse ska finnas på kommunens hemsida.

Kriterier för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

För att en ideell förening ska bli aktuell för dialog om en överenskommelse (alternativt avtal eller partnerskapsrelation) om IOP så måste följande kriterier uppfyllas, i enlighet med de riktlinjer som FORUM - Idéburna organisationer med social inriktning, upprättat:

Partnerskapsrelationen är möjlig då:

  • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen (verksamhet förekommer redan hos den idéburna organisationen)
  • Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de idéburna organisationerna särskilt nämns. Exempelvis en lokal överenskommelse
  • Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget
  • Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda
  • Bägge parterna är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra insatser)
  • Verksamheten inte detaljregleras från kommunen

Ett idéburet – offentligt partnerskap bör tillämpas när:

  • Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället
  • Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill göra den idéburna organisationen till underleverantör, utan i stället en fortsatt fri och självständig aktör

En förutsättning för att en överenskommelse om IOP ska bli aktuellt är att föreningen ägnar sig åt verksamhet inom det som bedöms som omsorgs- och socialnämndens ansvarsområde. Det innebär att verksamheten rör till exempel förebyggande arbete och rådgivning eller annan form av stöd till behövande inom individ- och familjeomsorgen, kvalitétshöjande verksamhet riktat till äldre som är aktuella för äldreomsorgen i kommunen, åtgärder som underlättar integration av personer som står utanför arbetsmarknad och samhällslivet i stort eller annan verksamhet som på ett avgörande sätt bidrar till att hjälpa behövande i sin vardag, och utgör en positiv samhällsutveckling i stort.

Vidare måste verksamheten bedrivas i enlighet med socialtjänstlagens grundläggande värderingar (Svensk författningssamling, SFS 2001:453, och annan svensk lag.)

Dialog och bedömning

För att en överenskommelse ska komma till stånd ska föreningen och kommunen mötas för att föra en dialog om en gemensam målbild, värdegrund och syfte med överenskommelsen. Därefter ska en ekonomisk plan för de gemensamma åtagandena läggas upp, vilket innefattar summa på kommunens ekonomiska stöd till verksamheten, verksamhetens egna resurser samt övriga intäkter för sin verksamhet samt avtalstid för överenskommelsen.

När kommunen och föreningen enats kan en överenskommelse undertecknas.

En överenskommelse kan skrivas för maximalt fem år åt gången.

En överenskommelse ska förnyas senast tre månader före dess utgång. Beslut om ingående av överenskommelse fattas av omsorgs- och socialnämnden varpå beredning av ärendet måste ske. Inför varje ny avtalsperiod krävs att den idéburna verksamheten och kommunen gemensamt för dialog om eventuellt förändrade förutsättningar och enas om en ny och reviderad överenskommelse inför kommande period. För att detta ska kunna ske med god framförhållning förordas att denna dialog inleds under de två första kalendermånaderna det år som är den innevarande överenskommelsens sista.

Omsorgs- och socialnämnden och den idéburna verksamheten har möjlighet att avstå från att förlänga överenskommelser utan skäl, vilket ska specificeras i varje enskild överenskommelse.

Finansiering och uppföljning av överenskommelse

Utbetalning av överenskommet ekonomiskt stöd till den idéburna verksamheten sker i normalfallet vid två tillfällen per år. Omsorgs- och socialnämnden har möjlighet besluta om andra utbetalningsintervaller.

Inför varje nytt kalenderår ska en uppföljning av överenskommelsen göras i dialog mellan kommunen och den idéburna verksamheten för att fortsatt utbetalning ska kunna ske. I den ska en redogörelse av verksamheten under det gångna kalenderåret göras som ligger till grund för en bedömning av föreningens efterlevnad av överenskommelsen. Redogörelsen ska innehålla 3 resultat- och balansräkning, en skriftlig redogörelse för verksamheten samt annan statistik kopplat till överenskommelsens målgrupper, vilket exempelvis kan vara antalet individkontakter och antal unika personer som har besökt verksamheten, antal informationstillfällen eller eventuell volym av uppsökande verksamhet. Vad statistiken ska bestå i ska specificeras i varje enskild överenskommelse.

Om verksamheten förändras eller upphör under avtalsperioden kan den idéburna verksamheten bli återbetalningsskyldig gentemot kommunen, vilket ska specificeras i varje enskild överenskommelse.

Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) inom omsorgs- och socialnämndens verksamhetsområde i Mjölby kommun, för utskrift (Pdf) Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad