Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Riktlinjer för hälso- och friskvård

Antagna av kommunstyrelsen 20 maj 2015. Dokumentansvarig: personalchef.

Inledning

Mjölby kommun strävar efter ett hållbart arbetsliv med balans mellan arbete, familj och fritid. En arbetsmiljö som främjar hälsa och bidrar till att verksamhetens mål nås genom engagerade medarbetare som trivs och mår bra är en viktig del. En annan del är friskvårdsinsatser som uppmuntrar medarbetare till en hälsosam livsstil. Det strategiska arbetet för ökad hälsa i organisationen och för att främja medarbetarnas hälsa genomförs via en rad olika insatser på organisations-, verksamhets- och individnivå. Exempel på aktiviteter är kompetensutveckling, det systematiska arbetsmiljöarbetet, rökfri arbetstid, samverkan med företagshälsovården och kommunens personalförening KoMpis samt friskvårdsförmåner för medarbetarna.

Hälsa och friskvård

Med hälsa menas tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Friskvård är alla aktiva åtgärder som bidrar till att främja hälsan genom att stärka och utveckla de fysiska, mentala och sociala resurserna (WHO och Hälsodepartementet).

Mål

Målet med riktlinjerna för hälso- och friskvård är:

 • Att förebygga ohälsa, sjukdom och skador genom att utveckla de faktorer som främjar och stärker hälsan i organisationen och därmed minska sjukfrånvaron.
 • Att skapa ansvarstagande och engagemang för ett hälsofrämjande förhållningssätt på alla nivåer i organisationen.
 • Att stödja ett genomtänkt och aktivt hälso- och friskvårdsarbete.
 • Att öka trivsel och vi-känsla på arbetsplatsen.
 • Att öka medvetenheten om medarbetarens eget ansvar för sin hälsa och deltagandet i hälso- och friskvårdsaktiviteter.

Ansvar

Kommun, chef och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att nå god hälsa.

 • Kommunen erbjuder kommungemensamma aktiviteter i form av exempelvis arbetsmiljöutbildningar, inspirationsföreläsningar, seminarier och hälso-/friskvårdsdagar för att stödja och stimulera till hälsofrämjande aktiviteter.
 • Chefen skapar förutsättningar för medarbetarna att ansvara för sin hälsa. Förvaltningen/ enheten/arbetsplatsen ser hälsa och friskvård som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet, vid samverkan/arbetsplatsträffar/personalmöten/medarbetarsamtal och genomför friskvårdande aktiviteter som passar förvaltningen/enheten/arbetsplatsen, utöver friskvårdsförmånen. Kostnaden för dessa täcks inom respektive förvaltnings budget.
 • Ett aktivt medarbetarskap innebär att medarbetaren ansvarar för sin hälsa och medverkar i arbetet för att skapa en hälsosam utveckling av verksamheten. Medarbetaren är ytterst ansvarig för sin egen hälsa, arbetsförmåga och personliga resurser.

Friskvårdsförmån

I Mjölby kommun erbjuds friskvårdsförmån för medarbetarna i form av friskvårdsbidrag. Enligt Skatteverket är friskvårdsbidraget en skattefri personalvårdsförmån om den omfattar alla anställda och avser motion och friskvårdsaktiviteter av enklare slag och av mindre värde. Det är Skatteverkets regler som avgör vilken typ av aktiviteter som kan användas med friskvårdsbidrag.

Friskvårdsbidraget används till kostnader för aktiviteter utanför ordinarie arbetstid. Ersättningen är högst 2 500 kronor/år (baserat på kalenderår) och gäller under anställningstiden.

Friskvårdsförmånen gäller för:

 • Alla tillsvidareanställda oavsett sysselsättningsgrad, föräldraledighet och sjukskrivning.
 • Alla visstidsanställda med månadslön oavsett sysselsättningsgrad.
 • Timavlönade.

Visstidsanställda får friskvårdsbidrag baserat på de månader som de är anställda under året. Timavlönade får bidrag utifrån den sysselsättningsgrad som arbetats de senaste 6 månaderna mot uppvisande av kvitto på friskvårdsaktivitet. Tillsvidareanställda som börjar sin anställning under året får friskvårdsbidrag för de månader som är kvar av kalenderåret. Medarbetare med hel tjänstledighet och studieledighet omfattas inte av friskvårdsförmånen.

Friskvårdsportal

Mjölby kommuns medarbetare som är tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön får tillgång till sitt friskvårdsbidrag via en friskvårdsportal. Friskvårdsportalen är webbaserad, där medarbetaren på egen hand väljer och bokar de friskvårdsaktiviteter som passar. Aktiviteterna betalas med friskvårdsbidraget direkt i portalen. All form av eventuell kvittohantering och tjänster/aktiviteter sköts via portalen. Friskvårdsbidraget, högst 2 500 kronor, kan tas ut successivt under året/anställningstiden.

Rutin

Anmälan/avanmälan av medarbetare till friskvårdsportalen görs via en anmälningsblankett med påskrift av närmaste chef. Den skickas sedan vidare för registrering till administratör av friskvårdsportalen. Timavlönades friskvårdsbidrag hanteras av personalavdelningen.

Kostnaden för portalen belastar personalavdelningens budget. Respektive förvaltning står för kostnaden för friskvårdsbidraget.

Uppföljning

Friskvården följs upp årligen i medarbetarsamtalet. Friskvårdsbidraget följs upp via friskvårdsportalen på kommunnivå och förvaltningsnivå och redovisas i kommunens årsredovisning.

Riktlinjer för hälso- och friskvård, för utskrift (pdf)PDF