Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Antagna av kommunfullmäktige 15 november 2016. Dokumentansvarig: ekonomichef.

Bakgrund

Enligt kommunallagen 8 kapitlet 1 § ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning.

De lokala riktlinjerna ska ta sin utgångspunkt i det strategiska mer långsiktiga perspektivet.
Följande ska gälla som Mjölby kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Övergripande målsättning

Mjölby kommuns ekonomi ska präglas av ansvarstagande i såväl goda som sämre tider. God
ordning på ekonomin skapar handlingsutrymme både på kort och på lång sikt.

Kommunens resurser får inte förbrukas över tiden. Kommunen ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha ett resultat som försäkrar kommande invånare en bibehållen eller förbättrad nivå på verksamhet, service och anläggningar.

Nivå för årets resultat

1. Årets resultat ska vara 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Nivå för eget kapital och/eller soliditet

2. Soliditeten ska överstiga noll inklusive samtliga pensionsförpliktelser.

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på sikt. Den visar hur stor del av de
totala tillgångarna som kommunen äger, det vill säga det egna kapitalet i förhållande till totala
tillgångar. De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklingen, tillgångarnas och
skuldernas förändring. Strävan är att minska skuldbelastningen och därmed frigöra utrymme på
driftsresultatet.

Självfinansieringsgrad av investeringar

Investeringsnivå bör anpassas till utrymmet för egenfinansiering. För att klara en långsiktig självfinansiering ska investeringsnivån för all verksamhet exklusive va-verksamhet, avfallshantering och markexploatering finansieras till 100 % med skattemedel, det vill säga med avskrivningar och del av årets resultat. Enskilda år kommer detta inte kunna uppnås men över tid är det en nödvändighet för att uppnå god ekonomisk hushållning.

3. Kommunen ska självfinansiera sina skattefinansierade investeringar.

Nettokostnadsutveckling

4. Verksamhetens nettokostnader ska inte öka i snabbare takt än vad intäkter från skatter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning gör.

Kostnadskontroll är säkerligen den viktigaste variabeln för att uppnå planerade resultat. Genom att fokusera på kostnadsutvecklingen i den löpande verksamheten i förhållande till intäkternas utveckling skapas ett relationstal som tar hänsyn till detta, nämligen att verksamheternas nettokostnader på sikt inte kan öka snabbare än kommunens skatteintäkter.

Nivå för skattesats

5. Kommunens verksamhet ska bedrivas inom ramen för en oförändrad skattesats. (Gäller efter 2014 års skattehöjning.)

Krav på förvaltningar

6. Samtliga övergripande organisatoriska enheter ska hålla tilldelade budgetar.

Årets uppföljningar ska alltid innehålla förslag till åtgärder när ett underskott befaras.

Att den av kommunfullmäktige tilldelade budgeten hålls i ekonomiska termer är ett krav för att övriga riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska kunna hållas.

Resultatutjämningsreserv

Enligt kommunallagen 8 kapitlet 1 § ska kommunfullmäktige besluta om god ekonomisk hushållning. Om kommunen har en resultatutjämningsreserv (RUR) ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.

Enligt lagstiftningen får medel från en resultatutjämningsreserv användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Följande ska gälla som Mjölby kommuns riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserven.

Reservering till RUR

  • Till resultatutjämningsreserv får reserveras det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 2 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. (Lagstiftningens minikrav).
  • Resultatutjämningsreserven får vara högst 5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. (Motsvarar 2017 cirka 74 mnkr.)
  • Beslut om kommande års reservering kan fattas i samband med budgetbeslutet. Den slutliga reserveringen fastställs i samband med årsredovisningen.

Disponering av RUR

  1. Resultatutjämningsreserven får disponeras vid stagnerande intäkter eller oförutsedd kostnadsutveckling så att resultatet inte blir negativt.
  2. Dispositionen får maximalt uppgå till 80 procent av reserven det första året, resterande nästkommande år, om första punkten är uppfylld.
  3. Beslut om kommande års disposition kan fattas i samband med budgetbeslutet. Den slutliga dispositionen fastställs i samband med årsredovisningen.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, för utskrift (Pdf) Pdf, 103 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad