Strategi för it

It-strategi för Mjölby kommun 2017-2020. Antagen av kommunfullmäktige 14 november 2017 . Dokumentansvarig: it-chef.

Inledning

Informationstekniken finns till för att kommunen som helhet ska kunna nå sitt mål enklare, snabbare och
mer effektivt. It skapar möjligheter för att automatisera och förbättra servicen till invånarna, näringsidkare
och kommunens verksamheter. Den bidrar dessutom till en levande kommun och gynnar kommunen lika
mycket som dess invånare och företag. Med rätt infrastruktur stöttar den kommunens vision 2025 och
skapar en stad där människor kan få utbildning, arbete och attraktiva bostäder.

I grunden är informationsteknik bara ett verktyg. Det handlar alltid om teknik, men den kommer alltid att
vara sekundär. Det viktiga i sammanhanget är hur man väljer att nyttja tekniken.

En framgångsrik it-strategi är osynlig men levererar ett högst synligt och tydligt värde. Den fokuserar på
människorna och det sociala. Det ger oss ett it-driv som kännetecknas av dialog, öppenhet, transparens och en organisation som förstår varför – och för vilka – den finns till.

Det övergripande målet är att utveckla kommunens verksamhet och dialogen med medborgaren för att
möta framtiden. För att lyckas med det behöver människorna och verksamhetsperspektivet vara i fokus –
inte de tekniska lösningarna. Vi ska sträva mot ett it-stöd som gör människorna och verksamheterna
flexibla, mobila och effektiva.

Anställda inom kommunen ska ha ett väl fungerande och samverkande IT-stöd som underlättar och
effektiviserar deras dagliga arbete. Näringslivet ska stödjas genom förenklingar. Elever och lärare i skolorna
ska ha tillgång till moderna verktyg som underlättar deras arbete, lärande och utveckling. Inom vården
används e-tjänster och tekniska hjälpmedel för att vi ska klara av nutidens men även framtidens välfärd.

För att lyckas med it-strategin är digitalisering, mobilitet och e-tjänster viktiga nyckelord. Tillsammans
skapar de den dialog, öppenhet och effektivitet vi strävar efter.

Sammanfattning av strategierna

Övergripande summering av it-strategier för Mjölby kommun 2017-2020.

 • Kommunen har en samordnad it-arkitektur
 • Genom Iit-lösningar utveckla kommunens olika verksamheter och dialogen med medborgaren för att möta framtiden
 • Möta de förändrade samhällsförutsättningarna som teknikutvecklingen gett upphov till
 • Kommunens it-verksamhet ska bedrivas med högt ställda krav på säkerhet, skydd av personlig integritet och förtroende hos allmänheten
 • It-tjänster utvecklas på tillgängliga standarder och ska vara leverantörs och plattformsoberoende
 • It-lösningar ska sträva efter att möta behov av att vara både mobila och flexibla
 • Taktisk placerade hotspots (WiFi) tillgängliga för medborgarnas åtkomst
 • Prioritera användandet av e-tjänster
 • E-tjänsterna är tydliga och tillförlitliga
 • Miljöhänsyn genom så miljöriktiga lösningar som möjligt
 • It-arbetet ska vara ett verktyg för att kommunen i stort ska kunna bidra till en bättre miljö
 • It-avdelningen ansvarar för en övergripande och samordnad it-verksamhet för kommunens organisation
 • It-avdelningen ansvarar för kommunens strategiska och verksamhetsstödjande it-tjänster
 • It-avdelningen ska fungera som en drift- och serviceenhet för kommunens verksamheter

Målbilder

Samordnat och övergripande

Kommunen har en grundläggande, samordnad it-arkitektur med bäring på våra kommunmål;
2.1 Utbildningsnivån ska höjas, 4.2 Medborgarna ska få en god service och ges förutsättningar till
inflytande, 5.1 Mjölby kommun ska arbeta med grön omställning samt ta ansvar för en hållbar framtid, 6.1.
Mjölby kommuns arbetsplatser ska kännetecknas av engagerade medarbetare. Det innebär att
kommungemensamma och kommunövergripande it-lösningar ska prioriteras för att undvika onödiga
överlappningar. It-tjänsterna ska gynna kommunen som helhet.

Kommunen ansluter sig till nationella och regionala it-strategier. Den deltar även aktivt i it-utvecklingen
regionalt och nationellt.

It-tjänster ska i första hand utvecklas på kommersiellt tillgängliga standardprodukter och sträva efter att
vara leverantörs -plattformsoberoende. Tjänsterna ska i möjligaste mån täcka verksamhetens behov utan
att behöva större anpassningar.

It-miljön ska vara stabil, kompatibel och skalbar. Det gör att den kan växa med kommunens, invånarnas och näringslivets behov utan att behöva byggas om från grunden.

It-avdelningen har en väl fungerande och samordnad it-avdelning som arbetar såväl med strategiska it-frågor som med leverans av verksamhetsstödjande it-tjänster.

Befintliga system och nuvarande infrastruktur anpassas till it-strategin.

Nytta och säkerhet

It-stöd ska alltid se till verksamhetens och medborgarnas nytta.

Allt utvecklingsarbete ska ta hänsyn till hållbarhet, informationssäkerhet, spårbarhet, sekretess och
tillgänglighet exempelvis i form av ökade behov av mobilitet och flexibilitet.

En it-säkerhetspolicy ska under perioden skapas med hänsyn till grundprinciper inom datasäkerhet.

 • Sekretess: förhindrande av obehörigt avslöjande av information
 • Integritet: förhindrande av obehörig eller oavsiktlig förändring av information
 • Tillgänglighet: förhindrande av obehörigt undanhållande av information
 • Spårbarhet: att vissa eller alla aktiviteter i ett system ska kunna härledas till en användare

Nyttan av it-arbetet ska regelbundet utvärderas och följas upp av förvaltningsorganisationen. Årsvisa
störningstester bör regelbundet utföras och dokumenteras.

De beslut som tas inom kommunens it-verksamhet är fakta- och konsekvensbaserade. De tar hänsyn till
nyttan för verksamheten och övriga intressenter, kostnader, kvalitet och effektivitet.

Tydlighet och uppföljning

Kostnader för drift och support ska minska genom att standardisera och automatisera tjänster och
funktioner för kommunen som helhet.

Rutiner, regler, ansvar och befogenheter ska vara tydligt definierade och kända för människor som berörs
av dem. Det underlättar uppföljning av kostnad, effektivitet, kvalitet och upplevt värde av IT-tjänsterna.

E-tjänster

Tillsammans med andra aktörer inom offentlig sektor ska kommunen tillhandahålla och prioritera
användandet av e-tjänster. Kommunstyrelsens förvaltning ska utifrån uppdragsgivarens behov driva på,
samordna och skapa förutsättningar för att effektivisera arbetet med e-förvaltning.

E-tjänsterna är tydliga och tillförlitliga. De har en kommungemensam och enhetlig utformning med hänsyn
till individuella förutsättningar.

Miljöhänsyn

Utöver att ta hänsyn till långsiktig kostnadseffektivitet ska it-strategin arbeta för så miljöriktiga lösningar
som möjligt. Med det menar vi mycket mer än att bara ta hänsyn till den egna hård- och mjukvaran och
dess miljöpåverkan i form av exempelvis onödiga transporter, utskrifter och energiförbrukning.

It-arbetet ska vara ett verktyg för att kommunen i stort ska kunna bidra till en bättre miljö.

It i människans tjänst – en digital agenda för Sverige

It-strategin ska bevaka regeringens ambition i att Sverige ska vara ledande vad gäller att använda it för att
nå politiska mål för tillväxt i alla delar av landet, social välfärd, demokrati och klimatförbättringar. Regeringen pekar ut behov av insatser inom fyra strategiska områden med utgångspunkt från det
mänskliga perspektivet.

Mjölby kommun ansluter sig till Regeringens mål för landets it-politik. Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter. Därför ställer vi oss bakom begreppet ”It i människans tjänst”.

Lätt och säkert att använda

När allt mer i samhället blir digitalt är det viktigt att alla kan ta del av de möjligheter som skapas. Det
handlar bland annat om att kunna använda Internet och andra digitala tjänster i vardagen som
privatperson, företagare eller anställd. I dag använder de allra flesta svenskar it och internet mer eller
mindre regelbundet.

Men det finns också de som vare sig kan eller vill använda digitaliseringens möjligheter. Kommunen kan
aktivt bidra och arbeta med att bistå i det kompetensglapp som identifieras.

Tjänster som skapar nytta

Det finns behov av attraktiva och lättanvända digitala tjänster för olika delar av livet. För att möta dessa
varierande behov behövs ett stort och varierande utbud av tjänster som utvecklas av både privata och
offentliga aktörer. Utvecklingen av nya och bättre tjänster stimulerar användningen av digitala kanaler och
bidrar till att effektivisera etablerade branscher och verksamheter samtidigt som nya kreativa idéer,
innovationer och affärsmodeller växer fram.

Det behövs infrastruktur

För att det ska vara möjligt att använda och erbjuda digitala tjänster behövs en grundläggande infrastruktur med väl fungerande elektroniska kommunikationer. Internet som bärare av tjänster ska vara tillgängligt och robust och den information som skickas över nätet ska behandlas på ett säkert sätt.

Här är ett framgångsrikt arbete med Internets förvaltning och standarder, både nationellt och
internationellt av avgörande betydelse. En viktig förutsättning är att det finns en god tillgång till telefoni
och bredband i alla delar av kommunen, även så kallade hotspot (Wi-Fi) placerade taktiskt är en framgångsfaktor. Utgångspunkten är att den ska tillhandahållas av marknaden och fortsatta investeringar behövs i alla delar av landet. Den fysiska infrastrukturen ska därför vara byggd på ett sådant sätt att datatrafiken fungerar även vid driftstörningar eller avbrott där it kan agera kravställare mot rådande ansvarig instans. Geografisk information av god kvalitet är viktig för tjänster som är beroende av lägesbunden information.

It:s roll för samhällsutvecklingen

Den ökade digitaliseringen påverkar alla samhällsprocesser och strukturer i Sverige och globalt. It-utvecklingen medför regelverk som ska skydda till exempel personlig integritet, sekretess och upphovsrätt.
Ofta behöver dessa anpassas för att möta de förändrade förutsättningarna som teknikutvecklingen gett
upphov till.

Flera av de viktigaste faktorerna för pågående samhällsförändringar nationellt och globalt kommer från
utvecklingen och användningen av it. Det handlar bland annat om it:s roll för ett mer hållbart samhälle, för
global utveckling, hur forskning och innovation kan bedrivas, hur människor kan utöva sin frihet på nätet,
samt förnyade former för demokrati, deltagande och insyn genom ökad öppenhet i biståndets
genomförande med mera.

Kommunens fyra fokusområden

1. Ökad demokrati och service

24-timmarsservice

Vår vision är att medborgarna ska kunna kommunicera med Mjölby kommun och använda kommunens
tjänster dygnet runt. Vi ska arbeta för att långsiktigt utnyttja den möjlighet som ges att öka servicen med
hjälp av it. Om det är möjligt ska medborgare kunna ta del av individanpassad information och
individanpassade tjänster när de önskar det.

Demokrati

En viktig förutsättning för att människor ska kunna delta i den demokratiska processen är god tillgång till
information om den kommunala organisationen och aktuella kommunala frågor. Ett bra demokratiskt
klimat förutsätter också att det är lätt att komma i kontakt med och föra fram åsikter till förtroendevalda
och tjänstemän. Kommunen ska genom utveckling av it och e-tjänster erbjuda öppen och lättillgänglig
samhällsinformation.

2. Effektivisera kommunens verksamhet

Effektivisering

Det är nödvändigt med en förvaltnings- och nämndövergripande syn vid upphandlingar av nya system.
Information ska vara tillgänglig för den som behöver den i sitt arbete, oavsett organisatorisk tillhörighet. En
effektiv kommun måste ha tillgång till den kompetens som krävs för att kunna fatta rätt strategiska beslut
när det gäller investeringar i personal, teknik och utbildning. Samordning sker genom att varje förvaltning
och nämnd redovisar sin it-utveckling i en it-plan.

Styrning och ledning

Bidra till en medveten dokumentationsstruktur och ledningsverktyg som ökar möjligheterna att styra och
leda verksamheten. Den underlättar även uppföljningar. Nyckeltal ska vid behov kunna tas fram. Genom tydliga definitioner ska ingen tveksamhet råda om vad nyckeltalen visar.

Kompetens

Ledningsansvariga ska ha tillräcklig kunskap för att kunna utnyttja it:s möjligheter som ett bland flera
hjälpmedel i verksamhetsutvecklingen. Att upprätta och behålla it-kompetensen hos medarbetarna är
väsentligt.

It-avdelningen ska fylla två funktioner i kommunens organisation. Den ska fungera som en drift- och
serviceenhet för kommunens verksamheter. Den ska även vara en kompetensresurs för internkonsulting,
utvecklingsarbete och omvärldsanalys inom ansvarsområdet.

3. Standardisering och samverkan

It-plattform

Kommunens verksamheter ska ha tillgång till en gemensam, väldefinierad och standardiserad teknisk
plattform. I lokaler där kommunal verksamhet bedrivs ska den erbjuda alla användare en effektiv
användarmiljö med ändamålsenlig funktionalitet. Användning av fasta och mobila telefoner ska ses som en
del av kommunens it-infrastruktur.

Samverkan

It-avdelningen fungerar som en sammanhållande länk vid samverkan internt och externt. För att
kommunen ska kunna utvecklas med hjälp av ny teknik ställs höga krav på samordning med andra
offentliga aktörer, exempelvis gällande infrastruktur och gemensamma tjänster. Öppenhet i att även
samverka med andra kommuners Iit-organisationer det vill säga där möjligt och med ambitionen i att verka för skalfördelar är en tydlig avsikt.

4. It för en kommun med livskraft

Infrastruktur

Tillgång till god digital infrastruktur är en förutsättning för att våra medborgare och företag ska kunna
utvecklas med rättvisa villkor. Därför ska kommunen aktivt engagera sig i dessa frågor och följa den
bredbandsstrategi som finns framtagen och som avgränsas detta dokument.

Kompetensspridning

It ska användas i kunskapsförmedlande syfte. Det ska också användas som ett redskap för att hitta och
bearbeta användbar information. Alla medborgare i kommunen ska uppleva att den nya tekniken används
som en integrerad del av alla de resurser som tillsammans utgör en god lärandemiljö.

Säkerhet

Kommunens it-verksamhet ska bedrivas med högt ställda krav på informationssäkerhet, skydd av personlig
integritet och förtroende hos allmänheten. Verksamhetens it-stöd måste på ett enhetligt sätt skyddas från
både oavsiktliga och avsiktliga störningar. Den som har ansvar för en viss verksamhet ska också ha ansvaret för informationssäkerheten inom det verksamhetsområdet.

Ansvar och tidplan

Kommunens strategiska it-chef (CIO, Cheif Information Officer) har till uppgift att förvalta och säkerställa
genomförandet av den övergripande it-strategin. Verksamheten måste bidra till innehållet.

Den strategiska it-chefen ansvarar för planering, genomförande, förankring och lansering av kommunens
styrande dokument inom it-området. Initialt innebär det att informera de som direkt berörs av it-strategin
och tydliggöra behovet av strategin. Genomförandet av strategin ska ständigt utvärderas eftersom it-områdets utveckling går fort och kravbilden ständigt förändras.

För att kunna uppfylla målbilden för IT-strategin krävs ett strukturerat och processorienterat arbetssätt
som är väl förankrat i verksamheten. Kopplat till IT-strategin ska årliga handlingsplaner för IT avdelningen
tas fram som säkerställer att fokusområdenas mål uppfylls. Handlingsplanerna tas fram gemensamt med
nämnderna eller via ett IT-råd. I samråd med verksamheterna planeras årets insatser för att uppnå målen.
Handlingsplanerna ska innehålla projekt med tydliga mål, ägare, kostnader och tidplaner och ska kopplas till verksamhetens övergripande planeringsprocess.

It-strategin upprättas som ett kommunövergripande dokument vart fjärde år. Nämndernas it-planer
upprättas och prioriteras årligen i samband med budgetmaterialet för kommande år. De beskriver projekt
som på kort sikt behövs för att uppnå målen med it-strategin.

Strategin förvaltas av kommunens strategiska it-chef. Kopplat till strategin upprättas handlingsplaner på
årlig basis för varje verksamhetsområde av förvaltningarnas ansvariga inom it, detta i samband med
verksamhetsplaneringsprocessen där insatserna prioriteras av kommunstyrelsen.

Mjölby kommuns vision 2025

It-strategin stöttar Mjölbys kommuns vision 2025. En kommun med livskraft där invånarna är initiativrika
och välutbildade. Där vi har en hållbar tillväxt med ett näringsliv i världsklass, utvecklande mötesplatser och
miljö som håller i längden.

It-strategin för utskrift (Pdf)PDF