Strategi för verksamhetsutveckling

Dokumentansvarig: biträdande kommundirektör Carina Brofeldt. Mjölby kommun 2013

Idyllisk bild av kommunen år 2025.

Klicka för större bild

1. Vi utgår från våra uppdrag, värdegrund, mål och vision

Verksamhetsutveckling är en del av vardagen

 • Verksamhetens uppdrag och resultat ger nuläget och talar om var vi står just nu.
 • Värdegrunden beskriver vad Mjölby kommun i grunden ska stå för, vårt gemensamma förhållningssätt.
 • Målen nås genom praktisk handling och verksamhetsutvecklingen tar form i vardagen. Medborgare och kunder är alltid i fokus. Vad vi ska göra och vilka metoder vi ska använda, styrs av deras behov och rättigheter.
 • Vision 2025 visar hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2025. Kommunmålen och åtagandena anger vad vi på kort och lång sikt ska åstadkomma för att förverkliga visionen. (Reviderad av kommunfullmäktige 14 juni 2022 till Vision 2045)
En kommuninvånare som tänker att medborgarnas behov ska styra verksamheten.

Klicka för större bild

2. Vi har alltid fokus på medborgare och kunder

Medborgare, kunder, elever, brukare och anhöriga är de som verksamheten finns till för och som vi ska skapa ett värde för. Det är deras uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar som ska styra. Vi värdesätter och tar tillvara på medborgares och kunders synpunkter.

Enligt Vision 2025 ska vi ”skapa utrymme så att människor, företag och naturresurser ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt”.

Värdegrunden vägleder oss i bemötandet av medborgare och kunder:

 • Medborgare och kunder i fokus
  Vi utgår från medborgarens och kundens behov, önskemål och rätt till delaktighet.
 • Professionellt bemötande
  Vi bemöter medborgare och kunder på ett kompetent och respektfullt sätt.
 • Samverkan för förbättringar
  Vi ser samverkan som en förutsättning för värdeskapande förbättringar.
 • Kreativt förhållningssätt
  Vi är engagerade och modiga. Vi ser utmaningar som möjligheter och fokuserar på resultatet.
Förbättringshjul: panera, genomföra, utvärdera och förbättra

Klicka för större bild

3. Förutsättningen för framgång är ett strukturerat arbetssätt

Arbetet med förbättringar och utveckling av verksamheten måste ske kontinuerligt. Förbättringshjulet är motorn som driver det praktiska arbetet. Poängen är att vara systematisk i sina aktiviteter och utgå från kundnyttan.

Vi behöver följa upp, lära av våra misstag och återigen planera. Vi behöver studera det som händer och analysera det vi gjort. Grundtanken med ständiga förbättringar är att allt vi gör alltid går att förbättra ytterligare.

Illustration som visar hur man kan vända på den hierarkiska pyramiden.

Klicka för större bild

4. Vi arbetar tillsammans för att bli bättre på att skapa värde för dem vi finns till för

Organisationer beskrivs ofta som pyramider. Enheterna arbetar ofta traditionellt i ”stuprör” där fokus ligger på den egna avdelningen och de egna arbetsuppgifterna.

Men allt vi gör är en del av en process, en kedja av olika aktiviteter som leder till ett slutresultat. Processerna är organisationens kärna. Vi går ut och in i olika processer under vår arbetsdag.
Processerna löper ofta tvärs igenom olika funktioner, det kräver en horisontell helhetssyn. Som kommun måste vi agera samordnat för att tillgodose kundens behov. Det är viktigt att synliggöra processerna för att vi ska kunna arbeta så effektivt som möjligt.

En kvinna och en man framför en anslagstavla.

5. Vi skapar största möjliga värde utifrån de resurser som finns, vi jobbar smartare

 • Utgå från kundperspektivet
 • Identifiera de aktiviteter i processen som skapar värde och ta bort onödigt arbete. Det är först när vi vet hur vi gör som vi kan förbättra vad vi gör.
 • Komma överens om ett gemensamt arbetssätt, en standard.
 • Se till att processen flyter på utan avbrott.
 • Producera tjänster när de efterfrågas och då de behövs.
 • Göra arbetsprocesser, mål och resultat synliga för alla i vardagen. Då synliggörs problemen och vad som behöver åtgärdas.
 • Hela tiden jobba på att bli bättre.
En kvinna och en man framför en dator.

Klicka för större bild

6. Ledares och medarbetares engagemang och delaktighet

 • Alla behövs i förbättringsarbetet. Att ständigt förbättra är allas ansvar, hur bidrar jag?
 • Ledare är engagerade i arbetet med ständiga förbättringar och har ett coachande förhållningssätt.
 • Medarbetarna är aktiva i förbättringsarbetet och gör jobbet på det sätt som bestämts.
 • Det är medarbetarna som möter kunderna och som skapar värde i processerna. Det är viktigt att ledare regelbundet är där verksamheten bedrivs för att förstå vad som händer.
 • Tillsammans lär vi oss av det som går bra och det som gick fel. Vi delar med oss av våra erfarenheter och tar tillvara på goda exempel.

Senast publicerad